معامله انتقالی


موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در راستای احقاق حقوق شما با همکاری وکلای متخصص در همه زمینه های حقوقی و کیفری و همچنین مسائل مربوط به معامله به قصد فرار از دین آماده ارائه خدمات می باشد. موسسه با در اختیار گذاشتن وکیل ماهر و متخصص می تواند به احقاق حقوق شما در مقابل تضییع آن شما را یاری نماید.

معامله به قصد فرار از دین چیست و مجازات آن چیست

مقدمه معامله به قصد فرار از دین زمانی است که فردی به شخص یا اشخاص دیگر بدهی داشته و با هدف و قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری منتقل نماید و در پی این اقدام، اموال باقی مانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد؛ معامله وی به […]

مقدمه

معامله به قصد فرار از دین زمانی است که فردی به شخص یا اشخاص دیگر بدهی داشته و با هدف و قصد فرار از پرداخت این بدهی، اموال متعلق به خود را به دیگری منتقل نماید و در پی این اقدام، اموال باقی مانده وی کفاف پرداخت بدهی او را ندهد؛ معامله وی به قصد فرار از دین محسوب می شود.

لذا وقتی شخص تنها پشتوانه طلبکاران را برای وصول طلبشان از بین می برد، معامله انتقالی در حقیقت اقدام به ضرر دیان می نماید که مورد نکوهش و مذمت است.

معامله به قصد فرار از دین در معنای اعم دو حالت دارد:

حالت نخست: معامله به صورت صوری واقع می شود و انتقال دهنده اساسا قصد انتقال ندارد؛ که بدیهی است چنین معامله صوری تحت معامله انتقالی هر شرایطی به جهت فقدان قصد باطل است.

حالت دوم: انتقال دهنده واقعا قصد انتقال دارد لکن می خواهد حاصل فروش را پنهان نماید تا از دسترس طلبکاران خارج نماید.
در نتیجه رابطه بین معامله صوری و معامله به قصد فرار از دین عموم و خصوص من وجه است.

در خصوص ماهیت این معامله، دو دیدگاه وجود دارد. پاره ای از نویسندگان معتقدند چون انتقال دهنده از انجام معامله یک انگیزه نامشروع دارد در حقیقت جهت معامله نیز نامشروع می باشد، منتها نامشروع بودن جهت ناشی از اضرار به طلبکاران بوده و یک امر خصوصی است(ماده ۲۱۸ قانون مدنی سابق)

ماده سابق ۲۱۸ از قانون‏ مدنی مقرر می‏داشت:

«هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده،آن‏ معامله نافذ نیست

این ماده به موجب‏ قانون اصلاح چندین ماده از قانون مدنی‏ مصوب ۱۸/۱۰/۱۳۶۱ حذف گردید و

سپس در اصلاحیه مورخ ۱۴/۸/۱۳۷۰ مجددا با تغییری به شرح ذیل تصویب شد:

«هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به ‏طور صوری انجام شده،آن‏ معامله باطل است

وکیل دادگستری

برخی دیگر از حقوقدانان نیز سوء استفاده بدهکار در انتقال اموال خود را، موجب محدودیت وی در انتقال می دانند.
در کشور ما قانونگذاری در این خصوص مضطرب می باشد. با بررسی احکام پراکنده می توان به اجمال گفت: وقف به قصد فرار از دین غیرنافذ است(ماده ۶۵۴ قانون مدنی)

و معامله صوری به قصد فرار از دین باطل است(ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی)
لکن برای یافتن حکم درست در خصوص معامله به منظور فرار از دین باید به ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مراجعه کرد.

” انتقال مال به دیگری به هر نحو به ‌وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم ‌به یا هر دو مجازات می‌شود.

در صورتی که منتقلٌ ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد”

در واقع فارغ از مسائل جزایی و به اختصار می توان گفت اگر انتقال گیرنده عالم به موضوع و قصد انتقال دهنده و فرار از ادای دین باشد؛ معامله بین طرفین صحیح است.

لکن نسبت به طلبکاران غیرنافذ بوده و ایشان می توانند وقوع معامله بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده را نادیده پنداشته و طلب خود را از محل آن وصول نمایند که به «عدم قابلیت استناد به قرارداد» شهرت دارد.

وانگهی اگر انتقال گیرنده جاهل به قصد فرار از دین انتقال دهنده باشد، معامله صحیح و قابل استناد می باشد.
البته مسلم است که اگر انتقال به صورت رایگان رخ دهد در هر حال (به غیر از وقف)معامله در برابر طلبکاران غیر قابل استناد می باشد.

برای طرح دعوا علاوه بر شرایط عمومی اقامه دعوا از جمله ذی نفع بودن خواهان، شرایط خاصی لازم است که به اجمال به آنها اشاره می شود:
اولا: دعوای معامله به منظور فرار از دین با بحث اعسار ملازمه دارد. به بیان دیگراین دعوا زمانی قابلیت طرح دارد که یا مدیون بالفعل معسر باشد یا پس از انتقال اموال خود، دیگر مالی برای ادای دین نداشته باشد.

ثانیا:لازم است مدیون معامله ای کرده باشد. برای نمونه اگر مدیون طلب سایر طلبکاران را ادا نماید یا برخی را بر دیگران ترجیح دهد از انجایی که ادای دین عمل حقوقی محسوب نمیشود لذا برخلاف شخص ورشکسته این عمل منع قانونی ندارد.
به اضافه وصیت کردن مدیون و همچنین عدم تملک حق، توسط مدیون نیز محدودیتی ندارد؛ مگر اینکه شخص با سند سازی خود را مدیون قلمداد کرده و سپس اقدام به ادای دین موهوم نماید.
همچنین است رهن گذاشتن برای یکی از دیون خود که علی الاصول اشکالی نخواهد داشت.

ثالثا: برای اثبات معامله به منظور فرار از دین صرف انتقال کفایت نمی کند و قصد اضرار به دیان و به عبارتی اثبات قصد فرار ازدین، نیز لازم است.

رابعا: در این دعوا باید طلب مقدم بر معامله باشد.به علاوه طلبی مورد حمایت مقننن قرار می گیرد که قطعی(حال یا موجل) باشد نه معلق.

مجازات جرم معامله به قصد فرار از دین

حسب ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴ انتقال مال به دیگری توسط مدیون به هر نحو وبه هر وسیله، اگربا انگیزه فرار از ادای دین بوده و به نحوی باشد که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون انتقال دهنده کافی نباشد، مرتکب به حبس تعزیری درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات محکوم می گردد.

مسئولیت انتقال گیرنده مال در معامله به منظور فرار از دین

چنانچه منتقل الیه با علم به موضوع و اطلاع از قصد فروشنده، مبنی بر انجام معامله به قصد فرار از دین، اقدام به دریافت مال کرده باشد، در حکم شریک جرم بوده و به مجازات شرکت در جرم محکوم می گردد. در این وضعیت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن اموال استیفاء خواهد گردید.

در فرضی که معامله صوری به قصد فرار از دین واقع می شود اما وجهی رد و بدل نمی ‌شود و همچنین در فرضی که واقعا معامله ای صورت نگرفته، سوء نیت انتقال گیرنده مستتر است و دفاع وی مبنی بر عدم اطلاع، قابل پذیرش نیست.

وکیل دادگستری

مرجع صالح جهت رسیدگی به جرم معامله به قصد فرار از دین

شکایت باید در دادسرای عمومی محل وقوع جرم طرح شود، محل وقوع جرم جایی است که معامله به منظور فرار از دین در آنجا انجام شده است، خواه محل اقامت مشتکی عنه و یا شاکی باشد.

در خصوص این معاملات در سال ۹۸ رای وحدت رویه ای صادر گردید که بر اساس این رأی، منتقل کردن اموال توسط مدیون به دیگران، قبل از قطعی شدن محکومیت وی به پرداخت دین، مصداق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین نیست.بدین معنا که حتما باید رای در خصوص محکومیت به پرداخت دین، قطعی شده باشد تا جرم معامله به قصد فرار از دین محقق گردد.

لذا چنانچه انتقال اموال پیش از صدور حکم قطعی و حتی در پروسه رسیدگی دادگاه صورت پذیرد، جرم فرار از دین محقق نمی‌شود!؟ رای که با فلسفه تعیین جرم برای معامله به قصد فرار از دین در تضاد کامل است و ایرادات بیشماری دارد و حقوق طلبکاران را تضییع می نماید.

رأی وحدت‌رویه شماره ۷۷۴ – ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیات‌عمومی دیوان عالی کشور

نظر به این که قانون گذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در مقام تعیین مجازات برای انتقال‌دهندگان مال با قصد فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به و استیفای محکوم‌به از محل آن اموال مجازات تصویب نموده و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور،تماما بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این‌صورت، موضوع دارای جنبه کیفری است

لذا با عنایت به مراتب مذکور در فوق و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، به نظر اکثریت اهضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی‌وهشتم دیوان عالی کشور که مستدعی اعاده دادرسی را قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی دانسته است در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و منطبق با قوانین موضوعه تشخیص می‌گردد.

این رأی در اجرای ذیل ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای کلیه مراجع قضایی و غیرقضایی لازم‌الاتباع است.

موسسه حقوقی فرهنگ تفاهم در راستای احقاق حقوق شما با همکاری وکلای متخصص در همه زمینه های حقوقی و کیفری و همچنین مسائل مربوط به معامله به قصد فرار از دین آماده ارائه خدمات می باشد. موسسه با در اختیار گذاشتن وکیل ماهر و متخصص می تواند به احقاق حقوق شما در مقابل تضییع آن شما را یاری نماید.

کری ترید یا معاملات انتقالی در فارکس چیست و چگونه کار میکند ؟

کری ترید یا معاملات انتقالی چیست و چگونه کار میکند ؟

کری ترید یا معاملات انتقالی (Carry Trade) یکی از ساده ترین استراتژی های فارکس است. یک معامله انتقالب زمانی اتفاق می افتد که شما یک ارز با بهره بالا را در مقابل یک ارز کم بهره خریداری می کنید. برای هر روزی که آن معامله یا پوزیشن را بصورت باز دارید و تا زمانی که در در جهت نرخ بهره مثبت موقعیت دارید، بروکر شما مابه التفاوت بهره بین دو ارز را به شما پرداخت می کند.

بیایید با یک مقال معامله کری ترید را توضیح دهیم. فرض کنید که پوند انگلستان (GBP) دارای نرخ بهره 5٪ و دلار آمریکا (USD) دارای نرخ بهره 2٪ باشد، و شما جفت ارز GBP/USD را خریداری کنید یا به عبارتی یک موقعیت لانگ روی پوند به دلار دارید، و در عین حال در حال انجام معاملات انتقالی یا کری ترید هستید. به ازای هر روزی که آن معامله را در بازار داشته باشید، بروکر مابه التفاوت نرخ بهره آن دو ارز را که 3% است را به صورت روزشمار به شما پرداخت می کند. چنین تفاوت نرخ بهره می تواند در طول زمان افزایش یابد

کری ترید چیست ؟

کری ترید در فارکس به معنی نگهداری یک موقعیت معاملاتی روی دو جفت ارز با نرخ بهره متفاوت است. اگر نرخ بهره ارز خریداری شده از نرخ بهره ارز فروخته شده بالاتر باشد، شما یک معامله کری ترید با بازده مثبت باز کرده اید. بنابراین شما در ازای این تفاوت نرخ های بهره از کارگزار خود سود دریافت میکنید.

نکته: از آنجایی که نرخ های مبادله نوسان دارند، اگر بازده یک کری ترید منفی شود، آن معامله انتقالی با زیان همراه خواهد بود.

مزیت معاملات انتقالی فارکس

معامله انتقالی در جهت ارزی که بازده مثبت دارد مزیت دیگری نیز دارد، زیرا علاوه بر سود بهره، سود معاملاتی نیز وجود دارد. کری ترید در فارکس همچنین به شما امکان می دهد از لوریج به نفع خود استفاده کنید. وقتی بروکر فارکس سود روزانه معامله کری ترید را به شما می پردازد، سود پرداختی روی مبلغ لوریج است. به عنوان مثال، اگر یک معامله را به اندازه یک مینی لات (10000 دلار آمریکا) باز کنید ولی تنها از 250 دلار مارجین حساب خود برای باز کردن این معامله استفاده کردید (لوریج 1:40)، سود روزانه بر مبنای 10000 دلار به شما پرداخت می شود نه 250 دلار که می تواند به بازده سالانه معامله را بسیار بیشتر کند.

یک مثال ساده برای کری ترید:

فرض کنید به یک بانک رفتید و 100 میلیون تومان وام گرفتید.

هزینه وام آنها 10٪ از 100 میلیون تومان در هر سال است.

با آن پول قرض گرفته شده، بازار را میچرخید و یک اوراق قرضه 100 میلیون تومانی که سالانه 15% سود پرداخت میکند میخرید.

نمونه ای از یک معامله کری ترید

سود شما چیست؟

متوجه شدید که چگونه از این معامله سود کسب کردید ؟ شما 5% سالیانه از تفاوت بین نرخ بهره روی 100 میلیون تومان قرض گرفته شده سود کسب میکنید.

احتمالاً در حال حاضر به این فکر می کنید که “این میزان سود به اندازه نوسان گیری در بازار فارکس هیجان انگیز نیست یا سود آن چندان قابل توجه نیست.”

با این حال، هنگامی که آن را در بازار فارکس که از لوریج در آن استفاده میشود اعمال می‌کنید، با لوریج بالاتر و پرداخت‌های بهره روزانه، نشستن و تماشای رشد روزانه حساب خود می‌تواند بسیار جذاب و هیجان انگیز باشد.

برای اینکه ببینید در بازار فارکس 100 میلیون شما (که آن را قرض گرفته اید) با تفاوت نرخ بهره 5% چه کاری میتواند انجام دهد، کافیست که بدانید شما اگر از یک لوریج 1:20 در این معامله استفاده کنید سود سالانه شما 100% سرمایه اولیه خواهد بود.

همانطور که دیدید معاملات کری ترید بسیار ساده است و با کمی دانش میتوان از آن سود کسب کرد. با این حال زیاد خوشحال نباشید و بقیه این پست را بدون اینکه هیجان زده شوید بخوانید.

چرا کری ترید در فارکس ریسک دارد ؟

به نقل از سایت Balance، میزان ریسک نسبتاً زیادی برای استراتژی معاملاتی کری ترید وجود دارد. جفت ارزهایی که بهترین شرایط را برای استفاده از روش معاملاتی کری ترید دارند، بسیار بی ثبات هستند. به همین دلیل، باید معاملات انتقالی را با احتیاط انجام دهید. بازارهای پرنوسان می توانند تأثیر سریع و سنگینی بر جفت ارزهایی که به عنوان «جفت کری» در نظر گرفته می شوند، داشته باشند. بدون مدیریت ریسک مناسب، معامله گران می توانند با یک چرخش غافلگیرکننده و بی رحمانه ناگهان زیان هنگفتی را متحمل شوند.

عبارت “carry trade unwind” که به فارسی میتوان به آن “از کوک خارج شدن معامله انتقالی” گفت، از کابوس‌های یک معامله‌گر فارکس است. این واقعه گاهی ممکن است رخ دهد که یک واقعه جهانی مانند یک عهدنامه، باعث تقویت ارز مظنه شود که مخالف جهت کری ترید باشد. این اتفاق برای ین ژاپن در طول بحران مالی رخ داد.

استراتژی کری ترید در فارکس چگونه کار میکند ؟

اگر شما در جهت صحیح در یک جفت ارز که نرخ تفاوت بهره بالایی می‌پردازد قرار داشته باشید و نرخ جفت ارز ثابت بماند یا به نفع شما حرکت کند، برنده بزرگی هستید. با این حال، اگر نرخ برابری مخالف شما حرکت کند، زیان معامله می تواند قابل توجه باشد. پرداخت سود روزانه (به دلیل اختلاف نرخ بهره) به حساب شما ریسک شما را کاهش می دهد، اما بعید است که برای محافظت از شما در برابر زیان های معاملاتی کافی باشد. بنابراین، نرخ کری باید به‌عنوان یک “مزیت اضافه” تلقی کرد، نه صرفاً یک استراتژی ساده و بدون فکر.

معامله کری ترید مثال AUD/JPY

مانند هر استراتژی فارکس دیگری، برای معاملات کری ترید از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و هنگام انجام معاملات از تفکر و دانش خود استفاده کنید. دستیابی به سود روزانه با این استراتژی وسوسه انگیز است، اما اگر بدون احتیاط، یک معامله “کری ترید” باز کنید ، آن سود ناچیز اختلاف نرخ بهره نمیتواند در مقابل زیان زیادی که از خود معامله به شما تحمیل میشود رقمی به حساب بیاید.

پیشنهاد میکنیم که معاملات انتقالی یا کری ترید در فارکس را با عوامل فاندامنتال و احساسات بازار ترکیب کنید. معاملات انتقالی زمانی بهترین عملکرد را دارند که بازار “احساس امنیت” داشته باشد و دارای روحیه مثبت باشد. انجام کری ترید صحیح در معاملات فارکس می تواند به میزان قابل توجهی به بازده کلی شما بیافزاید.

معامله انتقالی

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

تعریف و چگونگی عملکرد

معامله انتقالی ارز، شامل استقراض یک ارز با بهره پایین به منظور خرید ارز با بهره بالاتر، به منظور سود بردن از تفاوت نرخ بهره، است. این معامله به عنوان «رول اور» نیز شناخته می شود و بخشی جدایی ناپذیر از یک استراتژی معامله انتقالی (Carry trade) را تشکیل می دهد. معامله گران، به این امید که بهره روزانه را از معاملات واقعی کسب کنند و همچنین به امید افزایش ارزش ارز، به این استراتژی گرایش پیدا می کنند.

این مقاله، معامله انتقالی فارکس را با استفاده از مثال ها توضیح می دهد و یک استراتژی معامله انتقالی مهم را برای استفاده در معاملات ارائه می دهد.

معامله انتقالی ارز چیست و چگونه کار می کند؟

معامله انتقالی (Carry trade) فارکس شامل وام گرفتن یک ارز در کشوری است که دارای نرخ بهره پایین (بازده پایین) است، برای تامین مالی خرید ارز در کشوری که دارای نرخ بهره بالا (بازده بالا) است. نگه داشتن این موقعیت در طول شب، منجر به پرداخت بهره به معامله گر بر اساس «انتقال مثبت» معامله می شود.

ارز با بازدهی پایین تر به عنوان «ارز تامین سرمایه» نامیده می شود و ارز با بازده بالاتر به عنوان «ارز مقصد» نامیده می شود.

رول اور

رول اور، فرآیندی است که به موجب آن، کارگزاران تاریخ تسویه موقعیت‌ های باز فارکس را که زمان بستن روزانه آن ها گذشته است، تمدید می‌ کنند. کارگزار بر اساس جهت معامله (خرید یا فروش) و مثبت یا منفی بودن اختلاف نرخ بهره، حساب را بدهکار یا بستانکار می کند. از آنجایی که بهره به عنوان یک رقم سالانه ذکر می شود، این تعدیل ها نرخ تعدیل شده روزانه خواهد بود.

نرخ بهره

نرخ بهره توسط بانک مرکزی یک کشور مطابق با دستور سیاست پولی آن کشور تعیین می شود و از کشوری به کشور دیگر متفاوت خواهد بود. زمانی که معامله گر در جفت ارز، ارز دارای نرخ بهره بالاتر را میخرد، در آن موقعیت، بهره را به دست می آورد. به عنوان مثال، اگر دلار استرالیا نرخ بهره 4% را ارائه دهد و ین ژاپن دارای نرخ بهره 0% باشد، معامله گران می توانند به دنبال خرید جفت ارز دلار استرالیا/ین ژاپن باشند تا از تفاوت 4% نرخ بهره خالص استفاده کنند.

دو جزء اصلی برای معامله انتقالی فارکس وجود دارد:

1) تغییر در نرخ بهره

جزء اصلی معامله انتقالی، حول معامله انتقالی اختلاف نرخ بهره بین دو ارز معامله شده متمرکز است. حتی اگر نرخ مبادله بین دو ارز بدون تغییر باقی بماند، معامله گر از پرداخت بهره شبانه، سود خواهد برد. با این حال، با گذشت زمان، بانک ‌های مرکزی تغییر نرخ‌ های بهره را ضروری می ‌دانند و این یک خطر بالقوه برای استراتژی معامله انتقالی است.

2) افزایش/کاهش نرخ ارز

جزء دیگر استراتژی معامله انتقالی بر نرخ برابری دو ارز متمرکز است. در زمان خرید یک ارز، معامله گر، به دنبال صعود (افزایش ارزش) ارز مورد نظر است. وقتی این اتفاق می‌ افتد، بهره معامله ‌گر، شامل پرداخت سود روزانه و هر گونه سود محقق نشده از ارز، می ‌شود. با این حال، سودی که معامله ‌گر در نتیجه افزایش ارزش ارز مقصد می ‌بیند، تنها زمانی محقق می ‌شود که معامله ‌گر معامله را ببندد.

زمانی که ارز مقصد در برابر ارز تامین سرمایه‌ کاهش می ‌یابد، ممکن است یک معامله ‌گر پول خود را از دست بدهد تا کاهش ارزش سرمایه، پرداخت ‌های بهره مثبت را از بین ببرد.

مثال معامله انتقالی ارز

در ادامه مثال بالا، اگر نرخ ارز رسمی استرالیا در حال حاضر 4% و بازدهی ین ژاپن 0% باشد، در صورتی که احتمال افزایش ارزش جفت ارز وجود داشته باشد، معامله گر ممکن است تصمیم به معامله خرید در جفت ارز دلار استرالیا/ین ژاپن بگیرد.

معامله ‌گرانی که به دنبال سرمایه ‌گذاری روی تفاوت نرخ بهره هستند، اساسا ین را با نرخ بسیار پایین ‌تری وام می ‌گیرند و نرخ بهره بالاتر مرتبط با دلار استرالیا را دریافت می ‌کنند. در واقع، معامله گران خرده فروشی کمتر از 4% دریافت خواهند کرد زیرا کارگزاران فارکس معمولا اسپرد را اعمال می کنند.

برای مثالی دقیق از نحوه محاسبه سود تقریبی بهره شبانه، مقاله ما را در مورد درک رول اور ارز خارجی بخوانید.

ریسک های مرتبط با معامله انتقالی

معامله انتقالی ارز، مانند اکثر استراتژی های معاملاتی، دارای درجه ای از ریسک است و بنابراین، نیازمند اتخاذ یک مدیریت ریسک صحیح است. مدیریت ریسک از زمان بحران مالی جهانی در تاریخ 2008/09، که منجر به کاهش نرخ بهره برای کشورهای توسعه ‌یافته شد، اهمیت بیشتری پیدا کرد و معامله گران معامله انتقالی را مجبور کرد تا زمانی که نرخ‌ های بهره عادی شوند، به ارزهای پرمخاطره ‌تر و پربازده بازارهای نوظهور توجه کنند.

• ریسک نرخ برابری: اگر ارز مقصد در برابر ارز تامین سرمایه ضعیف شود، معامله گرانی که این جفت ارز را می خرند، شاهد حرکت معامله علیه خود خواهند بود اما همچنان بهره روزانه را دریافت خواهند کرد.

• ریسک نرخ بهره: اگر کشور ارز مقصد، نرخ بهره را کاهش دهد و کشور ارز تامین سرمایه، نرخ بهره را افزایش دهد، این امر باعث کاهش نرخ بهره خالص مثبت می شود و احتمالا سودآوری معامله انتقالی ارز را کاهش می دهد.

استراتژی معامله انتقالی فارکس

فیلتر کردن معامله انتقالی فارکس در جهت روند، یکی از این استراتژی ها است که توسط معامله گران حرفه ای به کار می رود. این به این دلیل است که معامله انتقالی، یک معامله بلندمدت است و بنابراین، تحلیل بازارهایی که روندهای قدرتمند را نشان می دهند مفید است.

در تلاش برای وارد شدن به معاملات با احتمال بالاتر، معامله گران باید ابتدا به دنبال تایید روند صعودی باشند که در نمودار زیر، پس از سقف و کف بالاتر، تایید شده است.

این شکل، سقف ها و کف های بالاتر را نشان می دهد که به موجب آن، شکست خط افقی (کشیده شده در اولین سقف بالاتر)، روند صعودی را تایید می کند. پس از آن، معامله گران می توانند از تحلیل تایم فریم و اندیکاتورهای متعدد برای شناسایی نقاط ورودی ایده آل برای ورود به یک معامله خرید استفاده کنند.

نتیجه

معامله انتقالی ارز دو راه سود را برای معامله گران فراهم می کند (نرخ برابری و تفاوت نرخ بهره)، اما مدیریت ریسک ضروری است، زیرا زمانی که جفت ارز بر خلاف معامله گران حرکت می کند یا اختلاف نرخ بهره کم می شود، زیان به وجود می آید.

برای معاملات با احتمال بالاتر، معامله گران باید به دنبال نقاط ورودی در جهت روند صعودی باشند و باید با استفاده از تکنیک های مدیریت ریسک، محتاطانه از خود در برابر ریسک نزولی محافظت کنند.

استراتژی معاملاتی فارکس خود را با منابع و راهنماهای ما بهبود بخشید

• معامله انتقالی موفق فارکس، متکی به جفت ارزهای با روند صعودی (ارز مقصد/ ارز تامین سرمایه) است، بنابراین برای ضروری است که معامله گران بتوانند روندها را شناسایی کنند.

• اگر به تازگی سفر معاملاتی فارکس خود را شروع کرده اید، می توانید اصول اولیه را با راهنمای رایگان مبتدی در فارکس ما بیاموزید.

• ما همچنین طیف وسیعی از راهنماهای معاملاتی را برای تکمیل دانش فارکس و توسعه استراتژی ارائه می دهیم.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

کری ترید یا معاملات انتقالی چیست؟

کری ترید

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، به مبحث مهم کری ترید می پردازیم!

آیا می دانستید یک استراتژی معاملاتی وجود دارد که حتی اگر قیمت به مدت طولانی نیز دقیقاً ثابت بماند، باز هم می تواند درآمد زا باشد؟

خوب، باید بگوییم نه تنها چنین چیزی وجود دارد، بلکه یکی از محبوب ترین راه های کسب درآمد توسط بسیاری از بزرگ ترین و خفن ترین سبد گردان های دنیای بازارهای مالی نیز هست!

به این روش “کری ترید” یا معاملات انتقالی گویند.

تازه کار کری ترید

” خسته شدم بس که انتقال دادم!”

Carry Trade چیست؟

کری ترید عبارتست از استقراض یا فروش یک ابزار مالی با نرخ بهره پایین و سپس استفاده از آن برای خرید یک ابزار مالی با نرخ بهره بالاتر.

در این حالت وقتی در حال پرداخت نرخ سود پایین روی ابزار مالی که قرض گرفته اید یا فروخته اید، هستید، سود بالاتری را برای ابزار مالی خریداری شده خود وصول می کنید.

بنابراین سود شما همان پولی است که از تفاوت در نرخ بهره وصول می کنید.

مثالی از کری ترید:

فرض کنید شما به یک بانک می روید و 10،000 دلار وام می گیرید.

کارمزد وام آنها 1٪ سالانه از 10،000 دلار است.

با آن پول قرض گرفته شده، می روید و یک اوراق قرضه 10 هزار دلاری خریداری کنید که 5 درصد سالانه سود می دهد.

درست است! سود برابر با 4٪ در سال است! تفاوت بین نرخ های بهره!

حال احتمالاً با خود می گویید: “به نظر نمی رسد هیجان و سودآوری نوسانگیری در بازار را داشته باشد.”

اما اگر آن را در بازار لحظه ای فارکس، با اهرم یا لورج بالاتر و پرداخت سود روزانه، اعمال کنید، انداختن پاها به روی هم و تماشای رشد روزانه حساب می تواند بسیار جذاب باشد.

برای روشن تر شدن موضوع باید به شما بگوییم 3٪ تفاوت نرخ بهره معادل 60٪ سود سالانه در حسابی است که 20 برابر هم اهرم یا معامله انتقالی لورج دارد!

مثالی از کری ترید لورج دار:

فرض کنید شما 1،000،000 دلار با نرخ بهره 1٪ وام می گیرید.

البته بانک به هرکسی یك میلیون دلار وام نمی دهد، در نتیجه احتمالا یک وثیقه نقدی به مبلغ 10000 دلار از شما طلب می کند.

پس از بازپرداخت کامل پول، آن مبلغ را به شما پس خواهند داد.

وام شما تأیید می شود، بنابراین به بانک می روید و کوله پشتی خود را پر از پول می کنید و از بانک بیرون می آیید.

پول نقد برای کری ترید

سپس کمی پیاده روی کرده، از خیابان عبور می کنید و به بانک دیگری می روید و آن مبلغ 1،000،000 دلار را در حساب پس انداز واریز می کنید که 5٪ سالانه به شما سود می دهد.

یک سال می گذرد. سود شما کجاست؟

شما از محل اوراق مشارکت 50،000 دلار سود دریافت کردید (1000000 $ * 0.05).

شما 10،000 دلار سود (1000000$ * 0.01) پرداخت كردید.

بنابراین سود خالص شما 40000 دلار است.

با 10 هزار دلار ناچیز خود، 40 هزار دلار درآمد کسب کردید!

یا بعبارتی معادل 400 درصدی بازدهی گرفتید!

در دروس بعدی، در مورد چگونگی عملکرد معاملات انتقالی صحبت خواهیم کرد، چه زمانی جواب می دهند و چه زمانی جواب نمی دهند.

معرفی معاملات انتقالی یا کری ترید (Carry Trade)

کری ترید

معاملات انتقالی یا کری ترید (Carry Trade) یکی از ساده ترین استراتژی‌هایی است که برای معاملات ارزی وجود دارد. این نوع معامله زمانی اتفاق می‌افتد که شما یک ارز با بهره بالا در برابر یک ارز با بهره پایین خریداری کنید. برای هر روزی که آن معامله را انجام می‌دهید، تا زمانی که در جهت سود مثبت معامله می‌کنید، بروکر شما مابه التفاوت بهره بین دو ارز را به شما می‌پردازد.

برای مثال، اگر پوند (GBP) دارای نرخ بهره 5 درصد و دلار آمریکا (USD) دارای نرخ بهره 2 درصد باشد، و شما خرید و یا خرید طولانی بر پوند / دلار آمریکا (GBP / USD) را خریداری کنید، در حال انجام معاملات انتقالی یا کری ترید هستید. به ازای هر روزی که آن معامله را در بازار داشته باشید، بروکر مابه التفاوت نرخ بهره آن دو ارز را به شما پرداخت می‌کند که معامله انتقالی 3 درصد خواهد بود. این تفاوت بهره می‌تواند در طول زمان افزایش یابد.

مزیت معاملات انتقالی یا کری ترید

معامله در سود کری ترید یک مزیت است؛ زیرا علاوه بر سود معاملاتی، سود بهره نیز به تریدر تعلق می‌گیرد. معاملات کری ترید همچنین به شما این امکان را می‌دهد از لوریج (leverage) به نفع خود استفاده کنید. هنگامی که بروکر سود روزانه کری ترید را به شما می‌پردازد، سود پرداختی اهرم دار است. به عنوان مثال، اگر معامله‌ای را برای یک مینی لات (10,000 دلار آمریکا) باز کنید و فقط از 250 دلار مارجین واقعی برای باز کردن آن معامله استفاده کنید، سود روزانه 10,000 دلار به شما پرداخت می‌شود نه 250 دلار. این روش معامله می‌تواند بازده سالانه زیادی را به همراه داشته باشد.

معاملات انتقالی، هولد کردن یک معامله فارکس است که یک ارز دارای نرخ بهره بالاتری نسبت به ارز دیگر در جفت باشد. شما از بروکر خود در مورد ارزی که نرخ بهره بالاتری دارد تا زمانی که معامله مثبت بهره باشد، سود دریافت می‌کنید. از آنجایی که نرخ‌های مبادله نوسان دارند، اگر طرف مثبت سود جفت ارز، سود منفی شود، معاملات انتقالی ریسک قابل توجهی را به همراه دارد.

چرا معاملات انتقالی ریسک دارد؟

در حقیقت استراتژی معاملات انتقالی یا کری ترید با میزان ریسک نسبتاً زیادی همراه است. جفت ارزهایی که بهترین شرایط را برای استفاده از روش معاملات انتقالی دارد، بسیار بی‌ثبات هستند. به همین دلیل، باید کری ترید را با احتیاط انجام دهید. بدون مدیریت ریسک مناسب، تریدرها در صورت مواجهه با چرخش‌های غافلگیر کننده سرمایه ضرر زیادی متحمل می‌شوند.

عبارت کساد شدن معامله انتقالی یا «carry trade unwind» از کابوس‌های یک تریدر است. این عبارت زمانی اتفاق می‌افتد که به صورت جهانی از یک معامله انتقالی دست کشیده می‌شود؛ که باعث می‌شود «ارز تامین مالی» به شدت تقویت شود.

جمع بندی

مانند هر استراتژی معاملاتی دیگری، از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید و هنگام انجام معاملات با دقت و توجه زیادی عمل کنید. دستیابی به سود روزانه وسوسه انگیز است؛ اما بدون احتیاط، آن پرداخت ناچیز ممکن است زیان زیادی برای شما به همراه داشته باشد.

بهتر است معاملات انتقالی را با اصول فاندامنتال و سنتیمنتال بازار ترکیب کنید. معاملات انتقالی زمانی بهترین عملکرد را دارند که تریدرها «احساس امنیت» و روحیه مثبتی داشته باشد. انجام صحیح استراتژی کری ترید به میزان قابل توجهی بازده کلی شما را افزایش می‌دهد. در مقاله بعدی معاملات انتقالی یا کری ترید را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.