دفتر ثبت معاملاتی


دلال و اجرت و دفتر و مخارج دلالی

ماده 335 - دلال كسی است كه مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای كسی كه می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌كند.‌اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع وكالت است.

ماده 336 - دلال می‌تواند رشته‌های مختلف دلالی نموده و شخصاً نیزتجارت كند.

ماده 337 - دلال باید نهایت صحت و روی صداقت طرفین معامله را جزئیات راجعه دفتر ثبت معاملاتی معامله مطلع سازد ولو اینكه دلالی را فقط برای یكی‌ طرفین بكند - دلال مقابل هر یك طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می‌باشد.

ماده 338 - دلال نمی‌تواند عوض یكی طرفین معامله قبض وجه یا تأدیه دین نماید و یا آنكه تعهدات آنها را موقع اجرا گذارد مگر اینكه‌اجازه‌نامه مخصوصی داشته باشد.

ماده 339 - دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است كه ضمن معاملات او داده شده مگر اینكه ثابت نماید كه ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌مزبوره مربوط شخص او نبوده است.

ماده 340 - موردی كه فروش روی نمونه باشد دلال باید نمونه مال‌التجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینكه طرفین معامله او را ‌این قید معاف دارند.

ماده 341 - دلال می‌تواند زمان واحد برای چند آمر یك رشته یا رشته‌های مختلف دلالی كند ولی این صورت باید آمرین دفتر ثبت معاملاتی را این ترتیب و‌امور دیگری كه ممكن است موجب تغییر رأی آنها شود مطلع نماید.

ماده 342 - هر گاه معامله توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع آن معامله بین طرفین توسط او رد و بدل شود صورتی كه امضاها‌راجع اشخاصی باشد كه توسط او معامله را كرده‌اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای نوشتجات و اسناد مزبور است.

ماده 343 - دلال ضامن اعتبار اشخاصی كه برای آنها دلالی می‌كند و ضامن اجرای معاملاتی كه توسط او می‌شود نیست.

ماده 344 - دلال خصوص ارزش یا جنس مال‌التجاره كه مورد معامله بوده مسئول نیست مگر اینكه ثابت شود تقصیر جانب او بوده.

ماده 345 - هر گاه طرفین معامله یا یكی آنها اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود دلال ضامن معامله است.

ماده 346 - صورتی كه دلال نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید طرفی كه این نكته را نمی‌داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده‌بوده و علاوه پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

ماده 347 - صورتی كه دلال معامله سهیم باشد با آمر خود متضامناً مسئول اجرای تعهد خواهد بود.

‌فصل دوم - اجرت دلال و مخارج

ماده 348 - دلال نمی‌تواند حق دلالی را مطالبه كند مگر صورتی كه معامله راهنمایی یا وساطت او تمام شده باشد.

ماده 349 - اگر دلال برخلاف وظیفه خود نسبت كسی كه او مأموریت داده نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی‌محل طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول كند مستحق اجرت و مخارجی كه كرده نخواهد بود علاوه محكوم مجازات مقرر‌برای خیانت امانت خواهد شد.

ماده 350 - هر گاه معامله مشروط شرط تعلیقی باشد دلال پس حصول شرط مستحق دفتر ثبت معاملاتی اجرت خواهد بود.

ماده 351 - اگر شرط شده باشد مخارجی كه دلال می‌كند او داده شود دلال مستحق اخذ مخارج خواهد بود ولو آنكه معامله سر نگیرد. همین‌ترتیب موردی نیز جاری است كه عرف تجارتی محل پرداخت مخارجی كه دلال كرده حكم كند.

ماده 352 - صورتی كه معامله رضایت طرفین یا واسطه یكی خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی دلال سلب نمی‌شود‌مشروط بر اینكه فسخ معامله مستند دلال نباشد.

ماده 353 - دلالی معاملات ممنوعه اجرت ندارد.

ماده 354 - حق‌الزحمه دلال عهده طرفی است كه او را مأمور انجام معامله نموده مگر اینكه قرارداد خصوصی غیر این ترتیب را مقرر بدارد.

ماده 355 - حق‌الزحمه دلال واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محكمه با رجوع اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مكانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد كرد.

فصل سوم - دفتر

ماده 356 - هر دلال باید دفتری داشته و كلیه معاملاتی را كه دلالی او انجام گرفته ترتیب ذیل آن ثبت نماید:

ثبت اجباری و اختیاری اسناد

ثبت اسناد یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در میان افراد جامعه است؛ چرا که با ثبت اسناد دغدغه خاطر اشخاص به مراتب کمتر می‌شود. ثبت اسناد دارای دو قسم ثبت اجباری و ثبت اختیاری است.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی ، ثبت اسناد یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در میان افراد جامعه است چرا که با ثبت اسناد دغدغه خاطر اشخاص به مراتب کمتر می‌شود. ثبت اسناد دارای دو قسم ثبت اجباری و ثبت اختیاری است.

«ثبت املاک، الزامی است» و متصرفین با مراجعه به سازمان ثبت مکلف به ثبت کلیه اموال غیرمنقول خود هستند. در مقابل ثبت اجباری اسناد، ثبت اسناد اختیاری قرار دارد.

به عبارت بهتر با استناد به ماده ۴۶ قانون ثبت، شایسته آن است که گفته شود، اصل در ثبت اسناد، اختیاری بودن است مگر در موارد مذکور در ماده مورد اشاره. ماده ۴۶ قانون ثبت مقرر کرده است «ثبت اسناد اختیاری است مگر در مورد کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد و نیز کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.» با توجه به این ماده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا رعایت مواد ۴۶، ۴۷ و ۴۸ از قانون ثبت اسناد و املاک لازم و ضروری است یا خیر…؟ مطابق نظریه مشورتی شماره ۵۸۴۴/۷ اعلام شده است که به لحاظ نبود و تصویب نشدن قانونی که ناسخ مواد مورد اشاره باشد، مقررات مواد یادشده به قوت خود باقی است و با توجه به آنکه شورای نگهبان در خصوص غیرشرعی بودن آن مواد اظهار نظر نکرده، لازم‌الرعایه است.

به گزارش حمایت، ماده ۴۷ قانون ثبت مقرر می‌دارد «در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد ذیل اجباری است: کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده و نیز صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه.»

با عنایت به این ماده، با ۲ شرط، الزام به ثبت اسناد در ماده ذکر شده است:

۱- وجود دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت اسناد در محل، فلذا چنانچه در محلی اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی وجود نداشته باشد، صحت صلح‌نامه، هبه‌نامه، شرکت‌نامه و همچنین ثبت معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول ثبت‌نشده، الزامی نخواهد بود.

۲- رییس قوه قضاییه، لزوم ثبت اسناد را در محل مقتضی دانسته و آگهی شود. در این صورت و از تاریخی که آگهی ذکر شده است، ثبت معاملات اجباری خواهد بود. ملاک شمول ماده ۴۶ یا ۴۷ قانون ثبت، ثبت ملک در دفتر املاک خواهد بود، بنابراین چنانچه ملکی در دفتر املاک ثبت نشده باشد، از شمول ماده ۴۶ قانون ثبت خارج است. بند ۲ ماده ۴۷ قانون ثبت، اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد. لذا ذکر این ۳ نوع سند «صلح‌نامه، هبه‌نامه و شرکت‌نامه» برای آن است که ثبت آنها چه مربوط به اموال منقول و چه غیرمنقول باشد، در نقاط مشخص‌شده الزامی است.

اداره ثبت شرکت‌ها در تهران و دوایر ثبت شرکت‌ها در شهرستان‌ها در ثبت شرکت‌نامه، قائم‌مقام دفترخانه‌های اسناد رسمی هستند همچنین هم‌اکنون با عنایت به حوزه فعالیت دفاتر اسناد رسمی و همچنین بر اساس بخشنامه و آگهی‌های موجود، ثبت اسناد نسبت به بند ۱ ماده ۴۷ قانون ثبت در سراسر کشور الزامی است. ضمانت اجرای عدم ثبت اسنادی که مطابق مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اجباری اعلام شده است ماده ۴۸ قانون ثبت مقرر داشته است «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.» بنابراین سندی که مطابق مقررات قانونی مورد اشاره باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است وفق ماده ۴۸ قانون ثبت، در دادگاه و ادارات قابل پذیرش نخواهد بود. البته گفتنی است رویه محاکم با ماده مورد اشاره بسیار متفاوت است.

اجاره محل‌های مسکونی، اداری و کسب و پیشه

یکی از موارد استثنا، اجاره محل‌های مسکونی یا اداری و محل‌های کسب و پیشه است که در ماده ۱ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ مقرر شده است «هر محلی که برای سکنی یا کسب و پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شود یا بشود، در صورتی که تصرف متصرف، بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح‌نامه یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد، اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره، سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.»

در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ مشابه همین ماده آمده است و البته در خصوص اجاره‌نامه‌های عادی که در مورد املاک ثبت‌شده تنظیم شده، در اجرای مفاد اسناد رسمی نیز اعتبار داده شده است.

همه چیز درباره برنامه ترید یا برنامه معاملاتی (Trading Plan) و تنظیم آن

برنامه ترید

اگر بدون آمادگی و دانش کافی وارد بازار‌های مالی شوید هیچ بعید نیست که بازنده این میدان باشید. این روزها بازارهای مالی شبیه میدان جنگ شده اند و شما به عنوان یک تریدر زمان اندکی برای تصمیم گیری دارید و باید انتخاب کنید که با سرمایه خود چه کنید. بنابراین بهتر است پیش از ورود به این میدان پر ریسک خود را برای هیجانات معامله‌گری آماده کنید. برنامه معاملاتی مکتوب و مدون داشته باشید و از استراتژی مشخصی بهره ببرید. در این مطلب شما را با برنامه معاملاتی و چگونگی نوشتن آن آشنا می کنیم.

مهم‌ترین مسئله این است که بیاموزید چگونه یک برنامه‌ی معاملاتی موفق ایجاد کرده و به آن عمل کنید. با برنامه‌ای هوشمندانه، راهنمایی برای این که در کدام بازار معامله کنید، چه زمان سود کسب کنید، چه زمانی زیان را کاهش دهید و این که سایر فرصت‌ها کجا هستند، خواهید داشت.

برنامه معاملاتی چیست؟

یک برنامه معاملاتی، ابزاری جامع برای تصمیم‌گیری در زمینه‌ی فعالیت معاملاتی شما است. نوشتن تصمیمات پیش و پس از معامله از اصول اولیه معامله یا همان ترید است. این برنامه به شما کمک می‌کند تا تصمیم بگیرید که چه چیزی را در چه زمانی و به چه مقداری معامله کنید. یک برنامه ترید، باید برنامه‌ای منحصر به خودتان باشد. می‌توانید از برنامه‌ی فرد دیگری به عنوان یک طرح کلی استفاده کنید، اما به خاطر داشته باشید که نگرش شخص دیگر نسبت به ریسک و سرمایه‌ی موجود، می‌تواند با دیدگاه شما بسیار متفاوت باشد.

برنامه معاملاتی شما می‌تواند هر چیزی را که به نظر شما مفید می‌آید، شامل شود؛ اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:

 • انگیزه‌ی شما از یک معامله
 • تعهد زمانی (چقدر صبر خواهید کرد؟)
 • اهداف معاملاتی شما
 • نگرش شما نسبت به ریسک
 • سرمایه‌ موجود شما برای معامله
 • قوانین شخصی برای مدیریت ریسک
 • بازار‌هایی که می‌خواهید در آن‌ها معاملات خود را انجام دهید
 • راهبرد و استراتژی شما
 • مراحل نگه‌داری سوابق معاملات

یک طرح معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است. راهبرد یا استراتژی معاملاتی دقیقاً چگونگی ورود و خروج شما را به معاملات مشخص می‌کند. نمونه‌ای از یک راهبرد معاملاتی ساده می‌تواند «خرید بیت کوین در ۵٬۰۰۰ دلار و فروش آن در قیمت ۶٬۰۰۰ دلار» باشد.

چرا به یک برنامه معاملاتی نیاز دارید؟

به عنوان یک معامله‌گر به یک برنامه معاملاتی احتیاج دارید چون به شما کمک کند تا تصمیم‌هایی منطقی در ترید بگیرید و عوامل معامله‌ی ایده‌آل خود را تعریف کنید. باید تصمیمات را از ذهنِ درگیر خارج کرد و به روی کاغذ یا صفحه نمایش آورد. تا زمانی که برنامه معاملاتی نداشته باشید، تصمیم‌گیری‌های شما هر لحظه می‌تواند همگام با احساسات شما تغییر کند. یک برنامه معاملاتی خوب، شما را از تصمیم‌گیری احساسی در لحظات حساس منع می‌کند. مزایای برنامه معاملاتی عبارت‌اند از:

 • ترید آسان‌تر : تمام برنامه‌ریزی‌ها، از پیش انجام شده‌اند و شما می‌توانید طبق عوامل از پیش تعیین‌شده خود، ترید کنید.
 • اهداف واقع‌گرایانه‌تر : شما پیش‌تر از حد سود و ضرر خود آگاه هستید. این بدان معنا است که می‌توانید احساسات را از فرایند تصمیم‌گیری معاملاتی خود جدا کنید.
 • معاملات منظم‌تر : با پایبندی منظم به برنامه خود، می‌توانید متوجه شوید که چرا برخی معاملات کار‌ساز هستند و برخی دیگر نه.
 • فضای بیشتر برای بهبود عملکرد : تعریف روشی برای بایگانی تاریخچه معاملات، امکان درس گرفتن از اشتباهات گذشته و بهبود عقایدتان را فراهم می‌کند.

چگونه یک برنامه‌ی معاملاتی تنظیم کنیم

هفت گام آسان برای ایجاد یک برنامه معاملاتی وجود دارد. در ادامه با این هفت گام آشنا خواهید شد.

تنظیم برنامه معاملاتی

چگونگی تنظیم برنامه معاملاتی

۱-‌ انگیزه خود را مشخص کنید

شناخت انگیزه خود از انجام معامله و زمانی که مایل هستید به آن اختصاص دهید، قدم مهمی در ایجاد برنامه معاملاتی شما است. از خود بپرسید چرا می‌خواهید ترید کنید و چیز‌هایی را که می‌خواهید از این راه به دست آورید، یادداشت کنید.

۲-‌ مقدار زمانی را که می‌توانید به معامله اختصاص دهید تعیین کنید

به این که چقدر زمان می‌توانید به فعالیت‌های معاملاتی خود اختصاص دهید، فکر کنید. آیا می‌توانید وقتی در محل کار هستید معامله کنید؟ یا باید معاملات خود را صبح زود یا نیمه‌شب مدیریت کنید؟

اگر می‌خواهید در طول روز معاملات زیادی انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید. اگر به دنبال دارایی‌هایی هستید که در مدت‌زمان مشخص رشد خواهند کرد و برای مدیریت ریسک خود از حد سود، حد ضرر و هشدار‌ها استفاده می‌کنید، احتمالاً به ساعات زیادی نیاز نخواهید داشت.

صرف وقت کافی جهت آماده‌سازی برای معاملات نیز مهم است. فعالیت‌هایی از قبیل آموزش، تمرین راهبرد موردنظر و تحلیل بازار، بخشی از این آماده‌سازی‌ها است.

۳-‌ اهداف خود را تعیین کنید

هر هدف معاملاتی نباید تنها یک عبارت ساده باشد. یک هدف معاملاتی هوشمند باید مشخص، قابل اندازه‌گیری، در دسترس، مرتبط و با محدودیت زمانی باشد. برای نمونه، «می‌خواهم ارزش کل سبد دارایی‌های خود را در ۱۲ ماه آینده، ۱۵ درصد افزایش دهم.» این هدف، هوشمند است. زیرا ارقام مشخص هستند، می‌توانید میزان موفقیت خود را اندازه‌گیری کنید، قابل دسترسی است، مرتبط با ترید بوده و چارچوب زمانی دارد.

همچنین باید مشخص کنید که چه نوع تریدری هستید. سبک معامله‌ی هر شخص، باید بر اساس شخصیت او، نگرش فرد نسبت به ریسک و زمانی که مایل است به معامله اختصاص دهد، باشد. چهار سبک معاملاتی اصلی وجود دارد:

 • معامله‌گری با استراتژی (Position trading): حفظ موقعیت معاملاتی برای هفته‌ها، ماه‌ها یا حتی سال‌ها با این انتظار که در طولانی‌مدت، سود‌آور خواهند بود.
 • معامله‌گری با استراتژی نوسان‌گیری (Swing trading): حفظ موقعیت معامله برای چندین روز یا هفته برای کسب سود از حرکات میان‌مدتی بازار.
 • معامله‌گری با استراتژی روزانه (Day trading): معامله در یک روز باز و بسته می‌شود. موقعیت هیچ معامله‌ای در طول شب باز نمی‌ماند و این امر مانع از ریسک شبانه می‌شود.
 • معامله‌گری با استراتژی تیغ‌زنی (Scalping): معاملات متعددی که در طول روز برای چند ثانیه یا چند دقیقه باز هستند تا سود‌های کوچکی ایجاد شده و در مجموع به سود بزرگی بدل شوند. در این روش، معامله‌گر از تک‌تک نوسانات استفاده کرده و اصطلاحا بازار را «تیغ‌زنی» می‌کند.

۴‌-‌ یک نسبت سود دفتر ثبت معاملاتی به ریسک (risk-reward) انتخاب کنید

پیش از این که شروع به انجام معامله کنید، مشخص کنید که برای معاملات خود به صورت تکی و در مجموع، آماده‌ی پذیرش چه سطح از ریسک هستید. تعیین محدوده‌ی ریسک، مقوله‌ای پر‌اهمیت است. قیمت‌ها در بازار به طور مداوم در نوسان هستند و حتی امن‌ترین ابزار‌های مالی نیز با درجه‌ای از ریسک همراه خواهند بود. برخی از معامله‌گران تازه‌کار ترجیح می‌دهند برای آشنایی با فضا، با ریسک کم‌تری مواجه شوند. در حالی که برخی دیگر به امید کسب سود بیشتر، به دنبال ریسک بیشتر هستند. این امر، کاملاً بستگی به دید‌گاه شما دارد.

نسبت سود به ریسک

نسبت سود به ریسک

امکان دارد که نسبت به موارد کسب سود، دفعات بیشتری متحمل ضرر شوید؛ اما همچنان در سود باشید. همه‌ی این‌ها به نسبت ریسک به سود بستگی دارد. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند از نسبت سود به زیان یک بر سه (۱:۳) استفاده کنند. بدان معنا که سود احتمالی حاصل از سرمایه‌گذاری، حداقل دو برابر زیان بالقوه باشد. برای تعیین نسبت ریسک به سود، مقدار سرمایه‌ای را که در ریسک قرار می‌دهید، با پتانسیل سود مقایسه کنید. برای مثال، اگر ۱۰۰ دلارتان را در معامله‌ای ریسک کرده‌اید و سود بالقوه ۴۰۰ دلار باشد، نسبت سود به زیان یک بر چهار (۱:۴) خواهد بود.

به یاد داشته باشید که ریسک خود را می‌توانید با حد ضرر‌ها کنترل کنید.

۵-‌ سرمایه‌ای را که به معامله اختصاص می‌دهید، مشخص کنید

بررسی کنید که چقدر پول می‌توانید به معاملات خود اختصاص دهید. هیچ‌گاه نباید بیش از مبلغی را که می‌توانید از دست دهید، ریسک کنید. ترید با ریسک زیادی همراه است و احتمال دارد شما تمام سرمایه‌ی معاملاتی خود یا حتی بیشتر از آن را (اگر معامله‌گر حرفه‌ای باشید) از دست بدهید.

محاسبات را پیش از آغاز معاملات خود انجام دهید و اطمینان حاصل کنید که از عهده زیان احتمالی در ترید برخواهید آمد. اگر در حال حاضر، سرمایه‌ی کافی برای شروع ندارید معاملات را در نسخه دمو (تستی) حساب خود تمرین کنید.

۶-‌ دانش خود از بازار را ارزیابی کنید

جزئیات برنامه معاملاتی شما، توسط بازاری که برای انجام معاملات خود در نظر دارید تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دلیل آن هم این است که برای نمونه، برنامه معاملاتی در بازار فارکس با برنامه معاملاتی بازار سهام و یا بازار ارزهای دیجیتال متفاوت است.

ابتدا تخصص خود را در زمینه‌ی طبقه‌ی دارایی و بازار ارزیابی کنید و تا حدی که می‌توانید درباره‌ی چیزی که می‌خواهید معامله کنید، اطلاعات کسب کنید. سپس زمان بسته یا باز شدن بازار، نوسانات بازار و میزان سودی را که در هر حرکت قیمت به دست خواهید آورد یا زیانی را که متحمل خواهید شد، زیر نظر داشته باشید. اگر این عوامل برایتان رضایت‌بخش ‌نباشد، بهتر است بازار دیگری برای انجام معاملات خود انتخاب کنید.

۷-‌ ثبت منظم معاملات خود را آغاز کنید

پشتوانه یک برنامه معاملاتیِ کارا، یک دفتر ثبت تاریخچه معاملات است. از دفتر ثبت معاملات برای مستند کردن تریدهای خود استفاده کنید؛ چرا‌که با این روش می‌توانید متوجه شوید که چه چیزی درست عمل می‌کند و چه چیزی نه.

علاوه بر جزئیات فنی مانند نقاط ورود و خروج، باید اساس تصمیمات معاملاتی و احساساتتان را نیز ثبت کنید. اگر از برنامه‌ی خود منحرف شدید، دلیل و نتیجه‌ی آن را یاد‌داشت کنید. هر چه جزئیات بیشتری در دفتر ثبت معاملات خود به کار بگیرید، بهتر است.

نمونه‌ای از یک برنامه معاملاتی

شما می‌توانید با استفاده از پرسش و پاسخ‌های زیر، به ایجاد برنامه معاملاتی خود کمک کنید. به خاطر داشته باشید که برنامه معاملاتی، یک نقشه‌ راه شخصی است. شما باید هنگام تنظیم آن، شرایطی را که منحصر به خودتان است، در نظر بگیرید.

انگیزه من از انجام معامله چیست؟

برای مثال، من می‌خواهم خود را به چالش بکشم و تا جایی که می‌توانم درباره بازار‌های مالی اطلاعات کسب کنم تا بتوانم آینده بهتری برای خود ایجاد کنم.

تعهد زمانی من چقدر است؟

زمانی کافی را برای نظارت بر معاملات خود در نظر بگیرید و در عین حال مشخص کنید که چه زمانی از روز برای شما مناسب‌تر خواهد بود. برخی از تریدرها ترجیح می‌دهند که تمام روز را به معاملات خود اختصاص دهند. درحالیکه برخی دیگر زمان مشخصی از روز (صبح، در طول روز یا عصر) را برای معاملات خود کنار می‌گذارند. همواره توصیه می‌شود که ریسک خود را با حد ضرر‌ها مدیریت کنید، مخصوصا در شرایطی که در زمان باز بودن معامله بر آن نظارت نمی‌کنید (آفلاین هستید).

زمان‌بندی مناسب برای معامله

زمان‌بندی مناسب برای معامله

اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت من چیست؟

برای مثال، «من می‌خواهم در نهایت ارزش سبد دارایی‌های خود را در طول دوازده ماه، ۱۵ درصد افزایش بدهم». برای دستیابی به این هدف، من تصمیم می‌گیرم که در طول ماه، سه بار دفتر ثبت معاملاتی یا بیشتر از فرصت‌ها استفاده کنم؛ اما تنها تا زمانی که مطابق با راهبرد من باشند. علاوه بر این، من می‌خواهم در این مسیر ثابت‌قدم باشم. اگر از هدف ۱۵ درصدی خود پیشی گرفتم، ریسک خود را هر سه ماه افزایش دهم و با مطالعه‌ی اخبار مالی حداقل برای دو‌ساعت در هفته، به یاد‌گیری ادامه دهم.

نسبت سود به زیان من چیست؟

برای محاسبه‌ی نسبت سود به زیان موردنظرتان، مقدار پولی را که می‌خواهید طی هر معامله در ریسک قرار دهید، با سود بالقوه مقایسه کنید. اگر حد‌اکثر زیان بالقوه‌ی شما ۲۰۰ دلار باشد و حداکثر سود بالقوه ۶۰۰ دلار، نسبت ریسک به پاداش یک به سه (۱:۳) خواهد بود.

توصیه می‌شود که در هر ترید، تنها روی بخش کوچکی از کل سرمایه خود ریسک کنید. به طور کلی، مقداری کم‌تر از دو درصد از کل سرمایه در یک ترید معقول است و بیش از ۵ درصد نیز ریسک بالا‌یی به شمار می‌آید.

چه مقدار سرمایه برای معامله کنار خواهم گذاشت؟

برای مثال برای در ماه اول، ۱,۰۰۰ دلار در ماه را به معاملات خود اختصاص می‌دهم. این مقدار برای هر کس بسته به میزان سرمایه فرد متفاوت است. در اوایل سرمایه‌گذاری، بهتر است مبلغ کمتری وارد معاملات خود کنید و با گذشت زمان و افزایش سرمایه، می‌توانید این رقم را بالاتر ببرید.

در کدام بازار‌ها معامله خواهم کرد؟

برای نمونه، من می‌خواهم در بازار‌های فارکس و کالا‌های سخت فعالیت کنم، زیرا این بازار‌ها را بیش از همه می‌شناسم. [کالا‌های سخت به کالا‌های استخراجی مانند طلا، نقره، نفت و… گفته می‌شود.] یا اگر اطلاعاتم در حوزه تکنولوژی و فناوری‌های نو زیاد باشد، می‌توانم در حوزه ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنم.

چگونه معاملات و عملکرد خود را بررسی ‌کنم؟

برای مثال، من ثبت معاملات خود را آغاز می‌کنم. با هر معامله، نکات را یاد‌داشت می‌کنم و صبح هر روز آن‌ها را مرور کرده و عملکرد ماه را جمع‌بندی می‌کنم. من شکست‌ها و موفقیت‌ها، دلیل تصمیمات خاص و احساسی را که هر روز نسبت به معامله دارم ثبت می‌کنم و هر سه ماه یک بار از یاد‌داشت‌هایم برای تجدیدنظر در استراتژی خود استفاده می‌کنم.

جمع‌بندی

از مهم‌ترین عوامل موردنیاز برای یک ترید موفق، داشتن برنامه معاملاتی مناسب است. برنامه معاملاتی ابزاری جامع و هوشمند است که تریدر را برای انجام یک معامله سودده راهنمایی می‌کند.

در این برنامه باید عوامل مختلفی در نظر گرفته شود. انگیزه معامله‌گر از ورود به یک معامله، مقدار زمان موردنیاز برای اختصاص به معامله، هدف تریدر از معامله، نسبت سود به ریسک، سرمایه‌ی موردنیاز برای معامله، دانش و مهارت تریدر در بازار و نهایتا ثبت اطلاعات هر معامله از مهم‌ترین عواملی است یک برنامه معاملاتی خوب باید آنها را دربرگیرد.

هر آنچه که باید در مورد شرایط و چگونگی دریافت کد رهگیری املاک بدانید!

تا سال‌ها پیش فرایند معاملات ملک به این صورت بود که بعد از توافق طرفین برای خرید و فروش یک ملک، خریدار و فروشنده به بنگاه می‌رفتند و قولنامه‌ای نوشته و امضا می‌شد و هیچ پایگاهی برای ثبت و نگهداری از این معاملات، به صورت یکپارچه وجود نداشت. همین موضوع یعنی نداشتن اطلاعات کافی از تعداد و حجم معاملات، به مرور مشکلات مهمی مانند کلاهبرداری در زمینه معاملات املاک به وجود آورد.

با توجه به اینکه قولنامه‌ها اعتبار و تضمین لازم را نداشتند و تنها به عنوان یک پیش‌نویس در معاملات می‌توان از آن استفاده کرد، دریافت کد رهگیری برای معاملات خرید و فروش و همچنین قراردادهای اجاره در بازار مسکن، اجباری شد. در این نوشته قصد داریم به شرایط و چگونگی دریافت کد رهگیری و مزیت‌های آن بپردازیم. با ما همراه باشید.

کد رهگیری چیست؟

سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که TMIS نامیده می‌شود، در آذر ۱۳۸۷ به منظور شفاف‌سازی اطلاعات معاملات املاک ایران و ساماندهی امور مسکن و اتصال معاملات با سایر سامانه‌ها، راه‌اندازی شد. در این سامانه، استعلام کد رهگیری معاملات مسکن، اطلاعات مشاورین مجاز در ۳۱ استان کشور، تعرفه خدمات املاکی‌ها، دستورالعمل‌ها، فرم‌های ثبت نام و درخواست صدور گواهی الکترونیکی در دسترس عموم قرار دارد.

از سال 87، تمامی خریداران و فروشندگان موظف‌ شدند تا با ارائه مدارک به یک مشاور املاک، از طریق سامانه‌ی ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور مشخصات ملک خود را ثبت کنند. پس از تایید و پرینت گرفتن اطلاعات، یک بارکد دوبعدی در سمت راست قرارداد (که در سه نسخه تنظیم می‌شود) حک می‌شود. این بارکد شامل مشخصات معامله (نام خریدار، آدرس خریدار، فروشنده، مستاجر، آدرس کامل ملک) می‌باشد. کد رهگیری املاک 13 رقمی است و از طریق پیام کوتاه به فروشنده و خریدار فرستاده می‌شود. از نظر اتحادیه مشاوران املاک و شورای حل اختلاف، معاملاتی معتبر هستند که حتما در متن مبایعه‌نامه کد رهگیری ذکر شده باشد.

چرا باید کد رهگیری بگیریم؟

 1. در معاملات همیشه یکی از نگرانی‌های طرفین قرارداد این است که مبادا کلاه سرشان برود و رایج‌ترین نوع کلاهبرداری این است که شخصی ملکی را به چند نفر می‌فروشد. دریافت کد رهگیری به طرفین قرارداد اطمینان می‌دهد که معامله‌شان معتبر است و مشکلی ندارد. اگر قولنامه‌ای کد رهگیری داشته باشد، فروشنده ملک نمی‌تواند ملک را به چند نفر بفروشد. زیرا بلافاصله پس از صادر شدن کد رهگیری برای اولین معامله، کد پستی ملک معامله شده در سامانه سراسری معاملات مسکن، ملک قفل می‌شود و در فهرست املاک فروش رفته قرار می‌گیرد.
 2. کد رهگیری می‌تواند شما را از میزان بدهی ملک به بانک‌ها آگاه سازد. حتی میزان بدهی مالیاتی صاحب ملک نیز از طریق سامانه ثبت معاملات ملکی قابل تشخیص است.
 3. ویژگی کد رهگیری، بارکد دو بعدی حک شده در بالای قرارداد است که تمامی مشخصات را ذخیره می‌کند و امکان جعل و مخدوش شدن مبایعه‌نامه را به طور کامل از بین می‌برد.
 4. همچنین با داشتن کد رهگیری می‌توان از قرار گرفتن آن در طرح‌های شهرداری مانند فضای سبز یا مترو و … مطلع شد.
 5. با دریافت کد رهگیری فروشنده نمی‌تواند به تعهدات خود عمل نکند یا قیمت ملک را بالا ببرد. در معاملات این مشکل بسیار پیش می‌آید که با بالا رفتن قیمت ملک، فروشندگان درخواست مبلغ بیشتری می‌کنند و یا تصمیم به فسخ معامله می‌گیرند.
 6. قراردادهایی که دارای کد رهگیری هستند در مراجع قضایی اعتبار زیادی دارند و به راحتی می‌توان نسبت به حقوق از دست رفته هریک از طرفین قرارداد اقدام کرد. مثلا مالک با در دست داشتن قرارداد دارای کد رهگیری می‌تواند مستاجر را وادار به تخلیه به موقع ملک کند و به راحتی می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کرده و شکایت کند. فروشنده ملک نیز می‌تواند در صورت عدم دریافت مبلغ معامله و با در دست داشتن قرارداد، موضوع را پیگیری کند.
 7. در صورتی که معاملات انجام شده دارای کد رهگیری نباشند، وزارت اقتصاد برای آن‌ها حساب مالیاتی صادر نمی‌کند. همچنین با استفاده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، رسیدگی به شکایات نیاز به نامه‌نگاری ندارد. به این صورت که اگر بنگاه‌داری شاکی داشته باشد، توسط اتحادیه مشاوران املاک حق انتفاع از او گرفته می‌شود.
 8. دو طرف معامله برای اطمینان از صحت کد رهگیری دریافت شده می‌توانند با مراجعه به سایت سامانه ثبت معاملات و املاک کشور، کد ملی و کد رهگیری دریافت شده را وارد کنند و از صحت قرارداد اطمینان حاصل کنند.
 9. مزیت دیگر اینکه اگر شما در شهرهایی که طرح ترافیک در آن‌ها برقرار است زندگی می‌کنید و خانه‌ای که اجاره کرده‌اید در محدوده طرح ترافیک قرار دارد، برای استفاده از امتیازاتی که برای ساکنان در طرح ترافیک برای عبورو‌مرور درنظر گرفته شده است حتما باید قراردادی داشته باشید که دارای کد رهگیری باشد و در غیر این‌ صورت نمی‌توانید برای دریافت این امتیازات اقدام کنید.

چگونه کد رهگیری بگیریم؟

1-اولین قدم برای گرفتن کد رهگیری، باید توسط مشاوران املاک برداشته شود. آن‌ها باید بعد از اینکه در قسمت ثبت‌نام مشاوران املاک سایت “ایران املاک” ثبت‌نام کردند، امضای دیجیتال تهیه کنند. برای انجام این کار شما به سخت‌افزار امضای دیجیتال احتیاج دارید. پس از تهیه سخت‌افزار مذکور، صاحب جواز باید با در دست داشتن مدارک زیر به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند:

 • اصل و کپی شاسنامه
 • اصل و کپی کارت ملی
 • اصل و کپی پروانه کسب
 • مهر مشاور املاک

2-بعد از انجام مرحله قبل، تمامی مفاد قرارداد مانند تاریخ قرارداد، مبلغ فروش، رهن و اجاره، تاریخ تحویل ملک، بیعانه پرداخت شده، امکانات خانه و … در سامانه معاملات املاک کشور ثبت و کد رهگیری ملک معامله شده توسط مشاورین املاک گرفته می‌شود.

3-پس از آن که قرارداد در سامانه تایید شد، کد رهگیری برای شما پیامک می‌شود که نشان‌دهنده تایید قرارداد است. قرارداد تایید شده در سه نسخه چاپی در دسترس است. یک نسخه آن نزد مشاور املاک باقی می‌ماند و دو نسخه دیگر به طرفین معامله داده می‌شود. دقت کنید که در هر سه نسخه و در بالای هرکدام از آن‌ها باید کد QR چاپ شده و برچسب هولوگرام نیز موجود باشد تا بتوان از اصالت آن اطمینان حاصل کرد.

4-بعد از این که قرارداد شما ثبت و برای آن کد رهگیری صادر شد، می‌توانید با استعلام کد رهگیری، از صحت قرارداد خود مطمئن شده یا به جزئیات آن دسترسی پیدا کنید. شما با در دست داشتن کد رهگیری قرارداد که از طریق پیامک نیز برای شما ارسال شده است و کد ملی‌تان، به دو روش می‌توانید استعلام کد رهگیری خود را دریافت کنید:

 • به سایت ایران املاک مراجعه کرده و از بخش خدمات منوی بالای صفحه، گزینه “استعلام کد رهگیری” را انتخاب کنید. پس از وارد کردن کد ملی، کد رهگیری قرارداد خود و کد امنیتی تصویر، دکمه جستجو را زده و از کد رهگیری خود استعلام بگیرید.
 • شما می‌توانید با ارسال کد ملی و کد رهگیری به شماره 110203001 به صورت کدملی#کد رهگیری قرارداد، از جزئیات قرارداد مطلع شوید. فقط دقت داشته باشید که عدد اول باید کد ملی و عدد دوم کد رهگیری باشد.

هزینه دریافت کد رهگیری املاک چقدر است؟

طبق قانون دریافت کد رهگیری برای طرفین معامله هزینه ندارد و مشاور املاک موظف است با درخواست طرفین، کد رهگیری را از سامانه دریافت کند. با این وجود ممکن است بسیاری از مشاورین املاک برای فرار از مالیات طرفین را مجاب کنند که دریافت کد رهگیری لزومی ندارد. اما به هیچ وجه اشتباه نکنید و حتما برای ملک معامله شده کد رهگیری دریافت کنید.

هزینه دریافت کد رهگیری برای مشاوران املاک بسیار ناچیز است و در صورتی که مشاور املاک برای دریافت کد رهگیری از طرفین معامله مبلغی را درخواست کند که خارج از حق کمیسیون املاک است، می‌توان موضوع را با اتحادیه مشاورین املاک در میان گذاشت و شکایت را پیگیری کرد.

برای دریافت کد رهگیری باید به چه نکاتی توجه کنیم؟

 1. ملاک صحت معاملات پیش از اخذ کد رهگیری، دریافت تاییدیه کد پستی توسط خریدار است. به گونه‌ای که افراد پیش از انجام هر معامله باید به شرکت پست مراجعه کنند و تاییدیه‌ای برای واحد مسکونی و کد پستی خود دریافت کنند. حتما کد پستی ملک خود را از اداره پست دریافت کنید و تاییدیه لازم را بگیرید و به هیچ وجه به کدپستی‌های درج شده در پشت کارت ملی اکتفا نکنید.
 2. تنها بنگاه‌ها و مشاورین دارای مجوز اتحادیه می‌توانند قرارداد رسمی به همراه کد رهگیری و هولوگرام تنظیم کنند. برای صحت معامله، حتما قرارداد خود را در آژانس‌ها و بنگاه‌های املاک معتبر و رسمی تنظیم کنید.
 3. پس از تحویل قرارداد، مشخصات دو طرف قرارداد را به دقت بررسی کنید تا مشخصات فردی به اشتباه ذکر نشده باشد. همچنین از داشتن کد QR قرارداد و برچسب هولوگرام در بالای قرارداد اطمینان حاصل کنید.

سوالات متداول:

کد رهگیری املاک 13 رقمی است و از طریق پیام کوتاه فروشنده فروشنده و خریدار فرستاده می‌شود. از نظر اتحادیه مشاوران املاک و شورای حل اختلاف، معاملاتی معتبر هستند که حتما در متن مبایعه‌نامه کد رهگیری ذکر شده باشد.

مشاوران املاک موظف به اخذ کد رهگیری برای معاملات هستند.

تمامی خریداران و فروشندگان موظف‌اند تا با ارائه مدارک به یک مشاور املاک، از طریق سامانه‌ی ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور مشخصات ملک خود را ثبت کنند. پس از پرینت گرفتن اطلاعات، یک بارکد دوبعدی در سمت راست قرارداد (که در سه نسخه تنظیم می‌شود) حک می‌شود. این بارکد شامل مشخصات معامله (نام خریدار، آدرس خریدار، فروشنده، مستاجر، آدرس کامل ملک) می‌باشد.

در روش اول به سایت ایران املاک مراجعه کرده و از بخش خدمات منوی بالای صفحه، گزینه استعلام کد رهگیری را انتخاب کنید. پس از وارد کردن کد ملی، کد رهگیری قرارداد خود و کد امنیتی تصویر، دکمه جستجو را زده و از کد رهگیری خود استعلام بگیرید. در روش دوم شما می‌توانید با ارسال کد ملی و کد رهگیری به شماره 110203001 به صورت کدملی#کد رهگیری قرارداد، از جزئیات قرارداد مطلع شوید. فقط دقت داشته باشید که عدد اول باید کد ملی و عدد دوم کد رهگیری باشد.

باید بعد از اینکه در قسمت ثبت‌نام مشاوران املاک سایت “ایران املاک” ثبت‌نام کردند، امضای دیجیتال تهیه کنند. برای انجام این کار شما به سخت‌افزار امضای دیجیتال احتیاج دارید. پس از تهیه سخت افزار مذکور، صاحب جواز باید با در دست داشتن مدارک زیر به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند:
اصل و کپی شاسنامه، اصل و کپی کارت ملی، اصل و کپی پروانه کسب، مهر مشاور املاک

اگر قولنامه‌ای کد رهگیری داشته باشد، فروشنده ملک نمی‌تواند ملک را به چند نفر بفروشد. زیرا بلافاصله پس از صادر شدن کد رهگیری برای اولین معامله، کد پستی ملک معامله شده در سامانه سراسری معاملات مسکن، ملک قفل می‌شود و در فهرست املاک فروش رفته قرار می‌گیرد.

می‌توان به اطلاعات بدهی‌های ملک، در طرح بودن یا نبودن ملک و… دسترسی پیدا کرد.

بله. قراردادهایی که دارای کد رهگیری هستند در مراجع قضایی اعتبار زیادی دارند و به راحتی می‌توان نسبت به حقوق از دست رفته هریک از طرفین قرارداد اقدام کرد. مثلا مالک با در دست داشتن قرارداد دارای کد رهگیری می‌تواند مستاجر را وادار به تخلیه به موقع ملک کند و با در دست داشتن این قرارداد به راحتی می‌تواند به مراجع قضایی مراجعه کرده و شکایت کند. فروشنده ملک نیز می‌تواند در صورت عدم دریافت مبلغ معامله و با در دست داشتن قرارداد، موضوع را پیگیری کند.

اینکه اگر شما در شهرهایی که طرح ترافیک در آن‌ها برقرار است زندگی می‌کنید و خانه‌ای که اجاره کرده‌اید در محدوده طرح ترافیک قرار دارد، برای استفاده از امتیازاتی که برای ساکنان در طرح ترافیک برای عبورو‌مرور درنظر گرفته شده است حتما باید قراردادی داشته باشید که دارای کد رهگیری باشد و در غیر این‌ صورت نمی‌توانید برای دریافت این امتیازات اقدام کنید.

خیر. هزینه اخذ کد رهگیری با مشاور املاک است.

طبق بخشنامه صادره وزارت صنعت، معدن و تجارت در دی‎ماه ۹۷، گرفتن کد رهگیری برای تمام قراردادها (اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره) توسط مشاوران املاک الزامی است. طبق ماده ۲۸ قانون نظام امور صنفی، در صورتی که بنگاه‌های املاک قراردادی را بدون کد رهگیری صادر کنند، متخلف محسوب شده و با آن‌ها برخورد می‎شود.

حتما تا حالا به اهمیت اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن پی بردید. به خریداران و حتی مستاجران توصیه می‌شود که در اولین اقدام برای اجاره یا خرید واحد مورد نظرشان، کد رهگیری دریافت کنند و اگر به مانع برخورد کردند، به راحتی از کنار این مساله عبور نکنند، بلکه پیگیری کنند تا هرچه سریع‌تر کد رهگیری را دریافت کنند.

اگر سوال یا نظری در مورد کد رهگیری دارید، می‌توانید در بخش نظرات با ما در میان بگذارید.

۱۳ موردی که در گزارش معاملات فصلی ثبت نمی شود

درباره گزارش معاملات فصلی و موادی که حتما باید در گزارش ذکر شود و مواردی که استثنا هست، سوالات کاربران سایت زیاد است. در این گفتار، موراد استثنایی که نیاز به اعلام آن در گزارش معاملات فصلی نیست، اعلام شده است و نکاتی به منظور یادآوری مخاطبات گرامی، ارائه شده است. اگر در ثبت گزارش با سوالی روبرو شدید، با کارشناسان شرکت حسابداری ایران فاینانس در ارتباط باشید.

با ما همراه باشید.

گزارش معاملات فصلی و ۱۳ استثنا

گزارش معاملات فصلی و ۱۳ استثنا

گزارش معاملات فصلی، یکی از ۶ کار مهمی است که واحد حسابداری بایستی در طول سال (۴ بار) تنظیم و در مهلت مقرر قانونی به منظور انجام تعهدات مودیان مالیاتی، از طریق سامانه سازمان امور مالیاتی،تسلیم کند تا مشمول جریمه نشود. در گزارش معاملات فصلی، موارد زیادی باید قید شود و مستندات آن در صورت لزوم ممیزان، بایستی ارائه شود.

اما ۱۳ مورد است که در گزارش معاملات فصلی، ثبت نمی شود. در ادامه به آن اشاره می کنیم.

خرید و فروش اوراق بهادار موضوع ماده بیست و چهارم قانون بازار اوراق بهادار، سهام و سهم الشرکه

یعنی اگر شرکت شما به عنوان سهامدار حقوقی یک شرکت در بازار بورس یا فرابورس با بورس انرژی یا بورس کالا، نسبت به خرید و فروش سهام اقدام کند یا واحدی از صندوق های سرمایه گذاری مشترک را خرید و فروش کند، گزارشات آن در صورت معاملات فصلی ارائه نمی شود.

خرید و فروش حق تقدم سهام

در بازار بورس، سهامداران حقیقی یا حقوقی می توانند با توجه به افزایش سرمایه یک شرکت، نسبت به خرید یا فروش حق تقدم سهام خود اقدام کنند. طبق قانون معاملات فصلی، نیازی به ثبت میزان و مقدار و تاریخ خرید و فروش حق تقدم سهام شرکت به عنوان کد حقوقی در بازار سرمایه ایران نیست.

سود و کارمزد بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی

اگر شرکت، کارمزد تسهیلاتی که از بانک و موسسات اعتباری غیر بانکی می گیرد را در طول فصل پرداخت کند،نیاز به اعلام آن در صورت معاملات فصلی نیست. هم چنین سود تسهیلاتی که از بانک های دولتی یا خصوصی گرفته است را می تواند در صورت معاملات فصلی اعلام نکند.

پرداخت حق عضویت مجامع

اگر شرکت شما به عنوان یک شخصیت حقوقی ثبت شده، در انجمن ها، اصناف، مجامع ، تشکل های غیر دولتی، احزاب و انجمن های علمی که دارای مجوز از مراجع ذیصلاح هستند، عضویت داشته باشد، نیاز به ثبت میزان پرداختی حق عضویت سالانه در گزارش معاملات فصلی ندارد. هم چنین اگر دریافتی از این مجموعه ها داشته باشد، در گزارش معاملات فصلی، الزامی به قید کردن آن ندارد.

پرداخت به تشکل های قانونی

از جمله استثنائات شرکت ها در گزارش معاملات فصلی، مربوط به کلیه دریافت ها و پرداخت هایی است که بر اساس قانون و مصوبات هیات محترم وزیران، توسط تشکل های قانونی، نهادهای غیر دولتی، مجامع حرفه ای،‌انجمن صنفی و احزاب انجام می شود.

جوایز، هدایا و کمک

اگر شرکت، به مجموعه ای کمک کند یا جوایزی از مراکز دولتی یا غیر دولتی دریافت کند یا هدایای بلاعوض بگیرد، نیازی به اعلام آن در گزارش معاملات فصلی نیست.

پرداخت جریمه ها و خسارت ها و عوارض ها

هر مبلغی که تحت عنوان جریمه یا خسارت، حق ثبت، حق تمبر و حقوق گمرکی به دستگاه اجرایی پرداخت می شود، از ثبت در گزارش معاملات فصلی معاف است. انواع پرداختی شرکت ها در قالب عوارض و مالیات، از ثبت در گزارش معاملات فصلی، معاف است. در این جا، استثنایی وجود دارد و آن، مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده (vat) است.

اجاره املاک

طبق ماده پنجاه و سوم قانون مالیات های مستقیم، مال الاجاره هایی که شرکت ها دریافت می کنند، ملزم به ثبت آن در گزارش معاملات فصلی نیستند.

فهرست ثمن معاملات تنظیم شده

کلیه بنگاه های املاک و دفاتر اسناد رسمی، ملزم به ارسال قهرست ثمن معاملات تنظیم شده نیستند و فقط بابت حق الزحمه دریافتی و هزینه های مرتبط،مشمول تکالیف مقرر در دستورالعمل های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشند.

حقوق و دستمزد فصل سوم

هر نوع حقوق و دستمزدی که موضوع فصل سوم از باب سوم قانون مالیات های مستقیم است، از درج گزارش معاملات فصلی، مستنثی می باشد. در این باره به سایت اداره دارایی مراجعه کنید.

مواردی که مشمول این استثنا می شود به شرح زیر است:

 • هر درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (شرکت) در قبال تسلیم نیروی کار خود بایت اشتغال در ایران دریافت می کند.
 • در آمد حقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور از منابع ایرانی عاید شخص می شود.
 • درآمد مشمول مالیات حقوق
 • درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق
 • اضافه پرداختی های به کارکنان
 • دریافت حقوق از اشخاص مقیم خارج از کشور که در ایران، شعبه یا نمایندگی ندارند.
 • صدور پروانه خروج از کشور یا تمدید پروانه اقامت و یا اشتغال برای اتباع خارجه
 • درآمد روسا و اعضا ماموریت های سیاسی خارج در ایران
 • حقوق کارکنان شاغل در مناطق کم تر توسعه یافته

کلیه وجوه پرداختی بابت حق نگهداری (شارژ) ساختمان و آبونمان های پرداختی

کلیه هزینه هایی که شرکت ها بابت سربار دفتر مرکزی و نگهداری ساختمان ها و کارگاه ها و آبونمان برق و گاز و تلفن و امثالهم در طول فصل پرداخت می کنند، از ثبت در گزارش معاملات فصلی، معاف است.

معامله نقل و انتقال ملک

هر گونه معاملات نقل و انتقال املاک موضوع ماده پنجاه و نهم قانون مالیات های مستقیم برای افرادی که معامله می کنند، نیازی به ثبت در گزارش معاملات املاک ندارد.

طبق ماده پنجاه و نهم قانون مالیات های مستقیم، ماده 59 ـ نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ‌مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات ‌می‌باشد. تبصره 1 ـ چنانچه برای مورد معامله ارزش معاملاتی تعیین‌ نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیکترین محل مشابه مبنای محاسبه ‌مالیات خواهد بود.

بنابراین در زمان ثبت گزارش معامله فصلی، نیازی به اعلام موارد مشروح ۱۳ گانه فوق الذکر نیست.

چند نکته مهم درباره گزارش معاملات فصلی

 • مهلت تهیه و ارسال لیست معاملات فصلی ماده یک صد و شصت و نهم مکرر برای شخص حقیقی و حقوقی، ۳۰ روز پس از پایان هر فصل سال شمسی می باشد.
 • عدم تهیه وارسال لبست معاملات فصلی ماده یک صد و شصت و نهم مکرر، مشمول جریمه ۱ درصد مبلغ کل معاملات خواهد شد.
 • برای ارسال لیست، می توان نرم افزار TTMS را دانلود کنید. یا از طریق GOV.IR با داشتن کد کاربری و رمز عبور، لیست را ارسال کنید. دریافت کد کاربری و رمز عبور، پس از ثبت نام مرحله دوم کد اقتصادی از طریق سامانه اداره مالیات انجام می شود و به صورت مکتوب به آدرس دفتر مرکزی شرکت ارسال می شود.
 • اگر نیاز به اصلاح و تغییراتی در گزارش معاملات فصلی ارسالی دارید، بایستی طی نامه ای با مشخصات و ضمایم، به اطلاع اداره مالیات برسانید.
 • توجه داشته باشید که اگر در طول یک دوره سه ماهه، معامله ای شرکت شما انجام داد که صورت حساب آن، کم تر از حد نصاب معاملات باشد، نیازی به اعلام اطلاعات کامل و کد اقتصادی طرف معامله در سامانه فهرست معاملات نیست.

برای انجام کلیه امور مالیاتی،‌ بیمه، تنظیم صورت های مالی و تنظیم لایحه دفاعیه برای اعتراض به برگه های تشخیص در هیات مکرر و حل اختلاف و شورای عالی مالیاتی، شرکت حسابداری ایران فاینانس ، اماده ارائه هر گونه خدمات و مشاوره به پیمانکاران، شرکت ها و مودیان مالیاتی در سراسر کشور است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.