خصوصیات الگوی مثلث


در واقع مانند این است که بگوییم سری اعداد اولیه را می توان به دسته های چهارتایی به صورت تقسیم کرد و اعداد اول هر یک از این دسته های چهارتایی را در کنار هم به صورت زیر نوشت.

Scientific

الگویی برای یافتن سطرهای بعدی مثلث پیدا کنید و با استفاده از آن الگو سه سطر بعدی مثلث را پر کنید.

سپس خانه هایی که عدد فرد دارند را در جدول رنگ بزنید. حال بدون پیدا کردن عدد مربوط به هر خانه در سطرهای بعدی، حدس بزنید کدام خانه‌ها عدد فرد دارند و این خانه‌ها را نیز رنگ کنید! الگوی جالبی به دست خواهید آورد.

به الگوی به دست آمده توجه کنید. چند عدد فرد و چند عدد زوج در 20 سطر اول جدول می‌توان یافت؟ باقی مانده ی تقسیم هر عدد بر 2، برابر 0 یا 1 است. اگر به جای هر عدد زوج، عدد 0 و به جای هر عدد فرد، عدد 1 را در جدول زیر قرار دهید، به الگویی همانند الگوی بالا خواهید رسید.

فکر می‌کنید چند عدد فرد در 100 سطر اول جدول وجود دارد؟ چه کسری از کل جدول بی انتها را اعداد فرد تشکیل می‌دهند؟ چگونه می‌توان درباره ی این سؤال در یک جدول بی انتها اظهار نظر کرد؟ باقی مانده ی تقسیم هرعدد بر 3 یکی از اعداد 0، 1 و یا 2 است. اگر به جای هر یک از عددهای جدول، باقی مانده ی آن عدد بر 3 را قرار دهیم، الگوی دیگری به دست خواهیم آورد. شما می‌توانید با سه رنگ مختلف، جدول زیر را رنگ آمیزی کنید و این الگوی جالب را به دست آورید.

چند عدد در 100 سطر اول جدول وجود دارد که بر 3 بخش پذیر است؟ حال جدول بی انتها را در نظر بگیرید: چه کسری ازعددهای این جدول بر 3 بخش پذیرند؟ باقی مانده ی چه کسری از عددهای این جدول بر 3 برابر 1 است؟ باقیمانده ی چه کسری از عددها بر 3 برابر 2 است؟

فراکتال در مثلث خیام – پاسکال

این مبحث برای ارائه در سال اول دبیرستان جهت کسب مهارت در حل مسأله پیشنهاد می‌شود. مطالب برای دو جلسه تنظیم شده است.

جلسه ی اول: جدول (شکل 1) را در اختیار دانش آموزان قرار دهید و از آن ها بخواهید با کشف الگوی چگونگی ساخته شدن جدول، سه سطر بعدی آن را کامل کنند. از دانش آموزان بخواهید خانه هایی که عدد فرد دارند را در جدول مذکور رنگ آمیزی کنند. سپس بدون پیدا کردن عدد مربوط به هر خانه در سطرهای بعدی، حدس بزنند در کدام خانه ها عدد فرد قرار دارد و این خانه‌ها را نیز رنگ کنند. الگوی به دست آمده در این فعالیت را با استفاده از applet زیر به سادگی می‌توانید مشاهده کنید.

شما می‌توانید با استفاده از دکمه های + و - تعداد سطرهای جدول را زیاد و کم کنید. با تغییر تعداد رنگ ها نیز الگوهای مختلفی به دست خواهید آورد. در جدول دو رنگ این applet، اعداد زوج و فرد از هم متمایز شده اند. دانش آموزان الگوی جدول دو رنگ را در 20 سطر ساخته اند. شما می‌توانید همین الگو را در تعداد بیش تری سطر به آن ها نشان دهید. حال جدول زیر را در اختیار دانش آموزان قرار دهید و از آن ها بخواهید به جای هر عدد، باقی مانده ی تقسیم آن بر 2 را در جدول قرار دهند. ( یعنی صفر یا یک )

دانش آموزان باید بتوانند به سرعت و با به کارگیری طرح نشان داده شده در شکل زیر، جدول را تکمیل کنند:

اکنون با استفاده از applet بالا، جدول سه رنگ را در 20 سطر به آن ها نشان دهید. از آن ها بخواهید توضیح دهند که این سه رنگ نشان دهنده ی چه اعدادی هستند؟ سپس جدول دیگری مانند شکل زیر در اختیار آن ها قرار دهید و از آن ها بخواهید به جای هر عدد، باقیمانده ی تقسیم آن بر 3 را در جدول قرار دهند یا با سه رنگ مختلف، اعداد را بر حسب باقی مانده شان بر 3 از هم جدا کنند.

دانش آموزان باید بتوانند طرح نشان داده شده در شکل زیر را برای پر کردن جدول (شکل 3) به کار برند.

می توانید با طرح سؤالاتی مانند آن چه که در زیر آورده شده و بحث راجع به آن ها، کلاس را به پایان ببرید:

- آیا می‌توان در جدول 20 سطریی که بر اساس باقی مانده ی اعداد بر 2 تنظیم شده است، مثلثی به صورت یافت که همه ی اعداد داخل آن صفر و همه ی اعداد اطراف آن یک باشد؟ مثلثی به صورت چه طور؟

- آیا می‌توان در همین جدول مثلثی به صورت یافت که همه ی اعداد داخل آن یک و همه ی اعداد اطراف آن صفر باشد؟ مثلثی به صورت چه طور؟

- ده مثلث در این جدول پیدا کنید که همه ی اعداد داخل آن یک و همه ی اعداد اطراف آن صفر باشد!

آیا اندازه ی این ده مثلث با هم مساوی است؟

آیا می‌توانید یک مثلث بزرگ تر با همین خصوصیات در 100 سطر اول مثلث خیام - پاسکال بیابید؟

جلسه ی دوم: جدول 20 سطریی که براساس باقی مانده ی اعداد بر 2 تنظیم شده است و در زیر آمده است را در اختیار دانش آموزان قرار دهید و از آن ها بخواهید تعداد اعداد فرد هر سطر را پیدا کنند.(شکل 4)

اگر تعداد اعداد فرد هر سطر را بیابیم و به دنبال هم بنویسیم به سری (رشته) اعداد زیر خواهیم رسید:

چگونه می‌توان عدد بعدی را حدس زد؟ دانش آموزان با دقت در سری اعداد بالا می‌توانند دریابند که همه ی این اعداد توان هایی از 2 هستند. و اگر این اعداد را در دسته های دوتایی در نظر بگیریم، عدد دوم در هر دسته دو برابر عدد اول است، یعنی2 n و .

به عنوان مثال دسته ی اول شامل اعداد 1 و 2 و دسته بعدی شامل اعداد 2 و 4 است.

برای یافتن الگویی جهت دسته های دوتایی بعدی، از دانش آموزان بخواهید اولین عدد هر دسته را جدا کنند و در یک سری جدید بنویسند.

از دانش آموزان بخواهید با دقت به این سری اعداد توجه کنند!

نکته این جاست که این رشته، همان رشته ی اعداد اولیه است. آیا می‌توانید عدد بعدی در این رشته و در نیتجه، عدد های بعدی در رشته اعداد بالاتر را حدس بزنید؟

این سری اعدد را نیز می‌توان به دسته های دوتایی تقسیم کرد و سری اعداد جدیدی با اولین عدد هر یک از این دسته‌ها ساخت. این سری به صورت زیر خواهد بود:

در واقع مانند این است که بگوییم سری اعداد اولیه را می توان به دسته های چهارتایی به صورت تقسیم کرد و اعداد اول هر یک از این دسته های چهارتایی را در کنار هم به صورت زیر نوشت.

این سری اعداد هم، همان سری اعداد اولیه است!

به همین ترتیب می‌توان سری اعداد اولیه را به دسته های هشت تایی به صورت تقسیم کرد و اولین عدد هر دسته را در یک سری نوشت که باز هم همان سری اعداد اولیه به دست خواهد آمد!

با توجه به شکل جدول دو رنگ، می توان در مورد دلیل این الگو بحث نمود :

به شکل 5 توجه کنید:

همان طور که در شکل مشخص است، سطر دوم از دوبار تکرار سطر اول به دست می‌آید، سطر سوم و چهارم از دوبار تکرار سطر اول و دوم و به همین ترتیب چهار سطر دوم از دوبار تکرار چهار سطر اول و هشت سطر دوم از دوبار تکرار هشت سطر اول به دست می‌آید!

پس از بحث درباره ی الگوی اعداد فرد در مثلث خیام - پاسکال، از دانش آموزان بخواهید تعداد اعداد فرد در 100 سطر اول این جدول را بیابند! این سؤال به معنی یافتن مجموع 100 عدد اول در سری اعداد معرفی شده در بالا می باشد.

ممکن است دانش آموزان راه حل های متفاوتی برای حل این مسأله ارائه دهند. یکی از این راه حل ها به این ترتیب است:

می توان 100 عدد را به 25 دسته چهارتایی تقسیم کرد که هر دسته به صورت است. مجموع اعداد در هر دسته چهارتایی 9 برابر عدد اول این دسته است. چرا؟

پس کافی است مجموع 25 عدد اول سری اولیه را به دست آوریم و در 9 ضرب کنیم. اما این 25 عدد را هم می‌توان به دسته های چهارتایی تقسیم کرد:

پس مجموع 25 عدد اول سری برابر (1+2+2+4+2+4)*9+4 است! چرا؟

مجموع 100 عدد اول سری، یعنی تعداد اعداد فرد در 100 سطر اول جدول خیام - پاسکال نیز برابر 1251 خواهد شد.

می توانید این بحث را با طرح سؤالات زیر به پایان ببرید.

در جدول 20 سطریی که بر اساس باقی مانده ی اعداد بر 3 تنظیم شده است، چه الگویی می‌توان یافت؟

چند عدد در 100 سطر اول جدول وجود دارد که باقی مانده ی آن ها بر 3 برابر 1 است؟

مثلث کار در آشپزخانه

اجازه دهید تا اول مثلث کار آشپزخانه را تعریف کنیم. مثلث کار در آشپزخانه، یک مثلث فرضی است که سه رأس آن را سه عنصر اصلی آشپزخانه یعنی اجاق‌گاز، سینک ظرفشویی و یخچال تشکیل می‌دهند. البته جلوتر خواهیم دید که در بعضی موارد خاص، مثلاً در آشپزخانه‌های دیواری که تمام این تجهیزات در یک ردیف و در کنار هم قرار می‌گیرند عملاً مثلث کار به معنی واقعی آن شکل نمی‌گیرد. در ادامه انواع مختلف آشپزخانه را با هم بررسی و به طراحی حالت‌های مختلف آشپزخانه می‌پردازیم.

مثلث کار در آشپزخانه

احتمالاٌ تاکنون عبارت مثلث کار در آشپزخانه را شنیده‌اید؛ اما شاید اطلاعات زیادی درباره آن خصوصیات الگوی مثلث نداشته باشید. در این مقاله به تعریف و بررسی مثلث کار در آشپزخانه می‌پردازیم.

آشپزخانه قلب تپنده هر خانه‌ای است و بانوی منزل وقت زیادی را برای تهیه غذا و شست‌وشو در آنجا صرف می‌کند. طراحی آشپزخانه دارای استانداردهایی است که به استفاده بهتر و مفیدتر از این فضا کمک می‌کند.

ابعاد مثلث کار در آشپزخانه

هدف از تعریف مثلث کار در آشپزخانه این است که فاصله سه عنصر اصلی آشپزخانه (یخچال، اجاق‌گاز و سینک ظرفشویی) نه آنقدر زیاد باشد که فرد مشغول کار در آشپزخانه مجبور به طی‌کردن فاصله زیاد باشد و نه آنقدر کم باشد که میز کار و محدوده فعالیت شخص را محدود کند.

بهترین موقعیت قرارگیری سه عنصر تشکیل دهنده مثلث کار در آشپزخانه یعنی اجاق‌گاز، سینک ظرفشویی و یخچال به گونه‌ای است که محیط این مثلث فرضی عددی بین ۴/۸۰ تا ۶ متر باشد.

همیشه باید تلاش کنید وسایل آشپزخانه در منطقی‌ترین حالت چیده شوند و حداکثر فضا مورد استفاده قرار گیرد.

در هنگام طراحی مثلث کار در آشپزخانه باید توجه نمود که متناسب با مساحت فضای آشپزخانه، فاصله مناسبی میان اجاق گاز و دو رأس دیگر مثلث کار وجود داشته باشد تا از تأثیر گرمایی بر عملکرد یخچال و همچنین لکه‌های چربی حاصل از پخت و پز بر ظروف شسته شده جلوگیری شود.

نکات مهم در طراحی آشپزخانه

در طراحی پلان آشپزخانه و برای انتخاب بهترین محل قرارگیری یخچال، اجاق‌گاز و سینک ظرفشویی حتما به نکات زیر توجه کنید:

  • باید در دو طرف اجاق‌گاز کابینت کافی وجود داشته باشد تا از سطح آن به‌عنوان میز کار استفاده شود. همچنین اجاق‌گاز نباید در مجاورت پنجره باشد، چون ممکن است وزش باد باعث خاموشی گاز و آتش‌سوزی شود.
  • با توجه به رطوبت اطراف سینک بهتر است سینک ظرفشویی در محلی قرار بگیرد که از تابش نور خورشید و جریان هوای آزاد بهره ببرد. همین‌طور با توجه به استفاده مکرر از سینک ظرفشویی در آشپزخانه، لازم است که کابینت‌های اطراف سینک ظرفشویی سطح وسیعی داشته باشد.
  • از آنجایی که یخچال وسیله‌ای است که عموم افراد منزل از آن استفاده می‌کنند، بهتر است در نزدیکی ورودی آشپزخانه قرار گیرد. دقت کنید که فضای کافی برای بازکردن در یخچال و عبور افراد وجود داشته باشد.

انواع حالت‌های مثلث کار در آشپزخانه

به‌طورکلی ۵ حالت مختلف برای طراحی مثلث کار و نحوه قرارگیری عناصر اصلی در آشپزخانه وجود دارد.

در شکل زیر حالت‌های مختلف آشپزخانه نشان داده شده است. در ادامه به بررسی هر کدام از پنج مدل آشپزخانه بالا می‌پردازیم.

مثلث کار در آشپزخانه

۱- آشپزخانه ساده یا خطی

مثلث کار در آشپزخانه

در طراحی این مدل آشپزخانه، اجاق‌گاز، سینک ظرفشویی و یخچال در یک ردیف قرار می‌گیرند و عملاً مثلث کار در آشپزخانه تشکیل نمی‌شود. این نوع طراحی بیشتر برای خانه‌های کوچکی که فضای محدودی دارند، مناسب است. مزیت استفاده از این نوع آشپزخانه این است که فضای باز کافی در جلوی کابینت‌ها وجود دارد و می‌توان از این فضا برای قراردادن میز ناهارخوری استفاده کرد.

ایراد این نوع آشپزخانه هم نبودن فضای کار کافی به خاطر قرارگرفتن وسایل در کنار هم می‌باشد.

نکته: بهترین نوع چیدمان در این نوع مدل این است که سینک ظرفشویی در وسط دو عنصر دیگر قرار گیرد و فضای کافی بین آن‌ها وجود داشته باشد.

۲- آشپزخانه دو طرفه با دو ردیف کابینت

مثلث کار در آشپزخانه

در این‌گونه آشپزخانه‌ها تعداد کابینت‌ها و فضای کار زیاد می‌شود ولی فضای آزاد آشپزخانه خصوصیات الگوی مثلث کاهش می‌یابد. در طراحی این مدل آشپزخانه باید حتماً به وجود فضای کافی بین دو ردیف کابینت توجه شود. این فضا باید برای فعالیت در آشپزخانه، نشستن، باز کردن در کابینت‌ها و… به مقدار کافی باشد. توصیه می‌کنم طراحی پلان آشپزخانه را طوری انجام دهید که فاصله بین دو ردیف کابینت کمتر از ۲/۱۰ متر باشد.

۳- آشپزخانه L شکل

مثلث کار در آشپزخانه

این آشپزخانه‌ها ازیک‌طرف کاملاً به فضایی مانند نشیمن باز می‌شود. آشپزخانه L شکل با توجه به اینکه در گوشه خانه قرار می‌گیرد، احتیاج به فضای زیادی ندارد. از مزایای این آشپزخانه این است که می‌توان میز ناهارخوری را در آشپزخانه قرار داد و عیب آن هم شاید کاهش طول مثلث کار در آشپزخانه و نزدیکی سه عنصر اصلی یعنی اجاق‌گاز، سینک ظرفشویی و یخچال است که البته با افزایش میزان کابینت‌ها این اشکال تا حدودی رفع می‌شود.

۴- آشپزخانه U شکل

مثلث کار در آشپزخانه

در این مدل آشپزخانه اجزای اصلی بر روی سه ضلع U شکل قرار می‌گیرد و فضای پیشخوان زیادی دارد که می‌توان از آن به‌عنوان میز ناهارخوری استفاده کرد. مثلث کار در آشپزخانه U شکل به‌خوبی ایجاد می‌شود و اشکال آن هم این است که رفت‌وآمد به آشپزخانه ازیک‌طرف محدود می‌شود.

۵- آشپزخانه جزیره‌ای

مثلث کار در آشپزخانه

آشپزخانه جزیره‌ای ترکیبی از دو مدل U و L شکل است و معمولاً یکی از عناصر گاز یا سینک در وسط آشپزخانه به‌طور ثابت است که البته این نوع چیدمان، علی‌الرغم ظاهر لاکچری آن، خیلی مناسب فرهنگ ایرانی نیست، مگر اینکه در طراحی پلان ساختمان، آشپزخانه دومی به‌عنوان مطبخ طراحی کرده باشیم. در طراحی این نوع آشپزخانه‌ها باید ظرافت و دقت بیشتری به خرج داد و بهتر است پیشخوان در وسط آشپزخانه تعبیه گردد.

نکته‌ای که در طراحی آشپزخانه و مثلث کار باید در نظر بگیریم این است که به فرهنگ خودمان توجه ویژه‌ای داشته باشیم و سعی کنیم کمتر از مراجع غربی برای این منظور استفاده کنیم. چون همان‌طور که فرهنگ عمومی ما با آن‌ها زمین تا آسمان تفاوت دارد، قطعاً نحوه زندگی، آشپزی و استفاده ما از آشپزخانه هم با آن‌ها تفاوت زیادی دارد.

حتماً در بسیاری از مجلات و یا در اینترنت، عکس‌ها و تصاویر زیبا و دل‌فریبی از آشپزخانه‌های غربی دیده‌اید؛ اما متأسفانه نکته‌ای که اکثر طراحان داخلی به آن توجهی نمی‌کنند، سبک زندگی و نوع طراحی متفاوت ساختمان‌های ما با آن‌هاست و با تقلیدی کورکورانه، همان آشپزخانه اروپایی و آمریکایی را برای ساختمانی با پلان معماری متفاوت و برای مردمانی با فرهنگی کاملاً متفاوت، طراحی و اجرا می‌کنند.

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ | قسمت چهارم

تحلیل تکنیکال

در قسمت سوم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟ با چند مورد از متداول ترین الگوها آشنا شدید،در این قسمت به ادامه موضوع شناسایی الگو ها در تحلیل تکنیکال میپردازیم و در نهایت شما را با اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال آشنا میکنیم،با ما همراه باشید.

شناسایی الگوها در تحلیل تکنیکال

مثلث نزولی یا Descending Triangle

این الگو در روندهای نزولی بازار ایجاد می‌شوند و پس از تائید شدن این الگو، روند نزولی ادامه خواهد یافت. ضلع پائینی مثلث، مجموعه‌ای از کف‌های به هم پیوسته است که در قیمتی ثابت می‌باشند و ضلع بالایی آن از به هم پیوستن سقف‌ها و قله‌هایی که دائماً در حال کاهش هستند تشکیل می‌گردد.

توجه داشته باشیدکه احتمال شکست از ضلع بالا در این مثلث وجود دارد که در صورت این اتفاق، مثلث نزولی تائید نخواهد شد. مشخصه‌ها و ویژگی‌های این الگو خصوصیات الگوی مثلث نیز همانند الگوی مثلث صعودی می‌باشد.

الگوی مثلث نزولی در تحلیل تکنیکال

مثلث متقارن یا Symmetrical Triangle

این الگو، حاصل فشردگی بازه قیمتی در بین خطوط مقاومت و حمایت است که حداثل دو قله و دو کف در آن‌ها ایجاد می‌گردد. این الگو در طول روند به وجود آمده و در صورت تائید، منجر به تداوم روند می‌گردد.

احتمال شکسته شدن این الگو از هر دو طرف وجود دارد و فقط در صورتی باید وارد معامله گردید که شکست مقاومتی یا حمایتی معتبر در آن اتفاق بیفتد. ضلعی از مثلث که در آن شکست اتفاق می‌افتد، جهت بازار تعیین می‌گردد. یعنی در صورتی که مثلث از ضلع بالایی شکسته شود، روند صعودی می‌باشد و اگر شکست از ضلع پائین باشد، روند به طور نزولی خواهد بود.

الگوی مثلث متقارن

مشخصه الگوی مثلثی متقارن نیز مانند دیگر الگوهای مثلثی است. تفاوقت این الگو با الگوی پرچم، به بازه‌های زمانی آن مرتبط است. به شکلی که الگوی مثلث متقارن، در زمانی طولانی‌تر شکل خواهد گرفت. شکست ضلع پائین یا بالا، تائید بر ادامه‌دار بودن روند در آن جهت می‌باشد. بنابراین باید با بسته شدن کندل‌ها، اعتبار کافی و صحت و سقم این الگو را سنجید.

الگوی کُنج یا Wedge

الگوی کنج یا Wedge نیز در دو شکل صعودی و نزولی می‌باشد. Rising Wedge و Falling Wedge از سری الگوهای بازگشتی هستند. الگوی کنج از خطوط حمایت و مقاومتی تشکیل گردیده که شیب هر دو، هم‌علامت هستند. در الگوی کنج، همانطور که قیمت‌ها در حال متمرکز شدن هستند و بازه‌های قیمتی کاهش می‌یابند، قیمت به سمت نقطه نهایی کنج حرکت کرده تا اینکه شکست در خلاف جهت روند اتفاق اقتد. در مقایسه با الگوی مثلث متقارن، پیش‌فرض‌ها درباره حرکت بعدی قیمت‌ها در این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است.

کنج نزولی یا Falling Wedge

الگوی کنج نزولی، تشکیل شده از خطوط مقاومت و حمایت با شیب منفی می‌باشد. به طوری که خط مقاومت، شیب بیشتری در مقایسه با خط حمایت دارد. شکست در اغلب موارد از طرف خط مقاومت اتفاق می‌افتد و روند صعودی بعد از آن آغاز می‌گردد. اما لازم است نکته‌ای که در بخش‌های پیشین به آن‌ها اشاره کردیم را مجدداً بازگو نمائیم. تنها بعد از شکست حمایتی یا مثاومتی از الگوها، باید وارد معامله شویم. باز هم باید به این موضوع دقت داشت که شکست، در صورتی که با حجم قابل توجی انجام شود، از اعتبار کافی برخوردار خواهد بود.

 الگوی کنج نزولی در تحلیل تکنیکال

مشخصه‌ها و ویژگی‌های عمومی الگوی کنج نزولی را می‌توان به ترتیب زیر مشخص کرد:

  • به منظور اینکه بازگشت روند بعد از تائید الگو اتفاق بیفتد، لازم است پیش از شکل‌گیری الگوی کنج، روند صعودی یا نزولی انجام شده باشد. این الگو معمولاً بعد از رسیدن به کف قیمت، با شکست مقاومتی تائید خواهد شد.
  • برای شکل گرفتن خطوط مقاومت و حمایت در این الگو باید حداثل دو قله و دو کف وجود داشته باشد تا کنج به وجود آید.
  • زیر نظر داشتن حجم معاملات در این الگو، مهم‌تر از الگوی کنج صعودی می‌باشد و تائید شکست مقاومتی بایستی با حجم قابل توجهی انجام گردد. همچنین که با تمرکز در بازه قیمتی و نزدیک‌تر شدن به انتخای کنج، حجم معاملات نیز کمتر خواهد شد.

این نکته را باید در نظر داشت که الگوی کنج نزولی، از کاهش فروش خبر می‌دهد و تحلیل‌گران تکنیکال، از بازگشت روند آگاه خواهند شد. با شکل‌گیری کف‌های پائین‌تر در الگوهای کنج نزولی، در اسیلاتور شاخص قدرت نسبی یا RSI که بعدا به توضیح آن خواهیم پرداخت، بین قیمت و شاخص‌های واگرایی مثبت به وجود خواهد آمد که از کم شدن فشار فروش در هر کف قیمت خبر خواهد داد. باید توجه کنید که قدرت خرید هم تا زمان شکست مقاومت به اندازه‌ای نخواهد بود که بر فشار برای فروش غلبه نماید.

کنج صعودی یا Rising Wedge

این الگو در بیشتر موارد یک الگوی خرسی یا Bearish است که در انتهای روند صعودی ایجاد می‌شود. الگوی کنج صعودی از دو خط حمایت و مقاومت با شیب‌های مثبت شکل می‌گیرد. معمولاً شکست حمایتی بعد از تشکیل شدن این الگو به وقوع می‌پیوندد که روند بازار را تغییر خواهد داد. این الگو هم مانند الگوی کنج نزولی، مشخصه‌های یکسانی دارد. برای تشکیل این الگو نیز حداقل به دو کف و دو قله نیاز خواهیم داشت.

کنج صعودی در تحلیل تکنیکال

در الگوی کنج هم مانند الگوهای دیگر، راهی که برای تشخیص معتبر بودن آن وجود دارد این است که شکست در جهتی که برای آن تعیین می‌گردد اتفاق بیفتد. همچنین در صورتی که شکست در خلاف جهتی که از الگو انتظار می‌رفت انجام گردد، در این صورت باز هم گرفتن تائید از بسته شدن شمع یا کندل اتفاق خواهد افتاد. در این نقطه می‌توان معامله را در خلاف جهت شروع کرده اما لازم است به این موضوع توجه کرد که ریسک این کار بیشتر خواهد بود و تعیین کردن نقطه خروج از معامله باید به روش‌های دیگر انجام گردد.

سه حقیقت مبرهن در مورد الگوها در تحلیل تکنیکال

خب تا اینجا در مورد معروف‌ترین و پرکاربردترین الگوها صحبت‌هایی کردیم. اما لازم است پیش از اینکه به بخش اندیکاتورها وارد شویم، سه حقیقتی که در مورد الگوها وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم.

الگوها قادر به پیش‌بینی ۱۰۰ درصد آینده نیستند

برخی از معامله‌گران تازه کار گمان می‌کنند که الگوهای نموداری می‌توانند همچون جادو عمل کنند و آینده را به طور قطع و دقیق پیش‌بینی خواهند کرد. اما لازم است بدانید که همواره این احتمال وجود دارد که الگوها آنطور که پیش‌بینی شده‌اند ادامه نیابند. بنابراین لازم است همواره گزینه‌های دیگری را نیز برای تحلیل روند بازار در نظر داشته باشید. اعم از اینکه دائماً پیگیر اخبار و تحلیل‌های فاندامنتال نیز باشید.

الگوهای نموداری می‌توانند واقعاً عمل کنند

در صورتی که مدتی از حضور شما در بازارهای سرمایه بگذرد و چند تحلیل ناموفق (!) انجام دهید، ممکن است به این نکته پی ببرید که نمودارها عمل نمی‌کنند. اما لازم است که کمی صبور باشید تا بتوانید مجردات ذهنی و تئوری‌های خود را به شکل عملی اجرا کنید. به این ترتیب خواهید دید که در اکثر مواقع، این الگوها می‌توانند کار کنند و حتی آینده را نیز به صورت دقیق پیش‌بینی نمایند. فقط نکته‌ای که وجود دارد این است که ذهن خود را صرفاً معطوف به الگوها نکنید.

لازم نیست همه الگوها را بشناسید

در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال و بازارهای بورس، ده‌ها مدل مختلف الگو وجود دارد که هر یک می‌تواند بیانگر شکلی خاص از روند بازار و ارائه کننده اطلاعاتی در مورد آینده روند باشد. اما لازم نیست که همه این الگوها را بشناسید؛ هر چند که هرچقدر که بیشتر آن‌ها را بشناسید، بهتر خواهید توانست روندها را پیگیری کنید. برای اینکه بتوانید تحلیل‌هایی انجام دهید که تا حد قابل قبولی دقیق باشند، تنها شناختن برخی از مهم‌ترین الگوها کفایت خواهد کرد. به این ترتیب، خودتان خواهید توانست الگوها را شناسایی کنید، بدون اینکه آن‌ها را از قبل می‌شناخته‌اید یا حفظشان کرده باشید!

یک نکته تکمیلی در خصوص الگوها و شناسایی آن‌ها

اگر در بدو ورود به دنیای ارزهای دیجیتال و برداشتن گام‌های ابتدایی برای تحلیل تکنیکال هستید، لازم است در نظر داشته باشید که همواره، همه چیز مطابق خواسته‌ها وپیش‌بین‌های شما پیش نخواهد رفت. برای کاهش ریسک‌های معامله در بازار بهتر است همواره بعد از تائید گرفتن از شکست‌ها وارد معامله گردید. در نمودارهای شکست با حجم کم که نشان از کاهش قدرت روند صعودی دارد، می‌توان اخباری را از بازگشت روند در آینده دریافت کرد. در نهایت توصیه می‌شود که همه الگوها را با دقت مطالعه کنید و آن‌ها را به صورت عملی و با مشورت کسی که مهارت بیشتری در این کار دارد آن‌ها را تحلیل نمائید. اگر در این کار تازه وارد هستید، باید همه الگوها را یادداشت کنید و مفاهیم آن را از بر باشید. به این ترتیب، احتمال خطا و ریسک‌های شما با کاهش زیادی مواجه خواهد شد.

یک مقاله کاربردی دیگر نیز مطالعه کنید: معرفی انواع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال

بخش آخر تحلیل تکنیکال: اندیکاتورها

بخش آخر مقاله ما در مورد تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، مربوط به اندیکاتورها یا شاخص‌های توابع راضی هستند. این شاخص‌ها بر اساس بعضی فرمول‌های ریاضی کارکرد دارند و از آنان جهت تحلیل نمودار و درک بهتر شرایط بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تاریخچه قیمت‌ها و حجم مبادلات، داده‌ها و اطلاعاتی هستند که از آن‌ها در اندیکاتورها استفاده می‌گردد. از شاخص‌ها می‌شود برای دریافت تائید و ارزیبای قدرت روند و نیز پیش‌بینی روند‌ها پیش رو استفاده کرد. اندیکاتورها در حالت کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند.

روند نما یا Trend: این شاخص‌ها بر روی نمودارهای قیمت نمایش یافته می‌شوند و برای شناختن روندها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نوسانگرها یا Oscillator: نوسانگرها در بخش‌های جداگانه در زیر نمودار قیمتی نشان داده می‌شوند. از خصوصیات اصلی این دسته از شاخص‌ها، مشخص کردن محدوده‌ای است که مناطق بیش از حد فروخته شده و بیش از حرید خرید شده را مشخص می‌کنند.

حجمی یا Volumes: دسته‌ای از شاخص‌ها یا اندیکاتورها که صرفاً، نشان دهنده حجم و ارزش معاملات هستند. حجم معاملات یکی از شاخص‌هاست که تریدرها از آن را در بخش پائین نمودار قیمتی نشان می‌دهند.

در ادامه به معرفی مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها خواهیم پرداخت.

میانگین متحرک یا Moving Average

دو مورد از مهم‌ترین شاخص‌های میانگین متحرک که کاربرد فراوان در تحلیل نمودار دارند، میانگین متحرک ساده SMA و میانگین متحرک نمایی یا EMA است. وظیفه اصلی این میانگین‌ها، هموار کردن تغییرات قیمتی در طول زمان می‌باشد و استفاده از این شاخص‌ها به ما در شناسایی کردن خطوط مقاومت و حمایت دینامیک، سیگنال‌های خرید و فروش و نیز تعیین روندها کمک زیادی خواهد کرد.

میانگین قیمت‌ها با هموارتر شدن، نشان از این دارند که قیمت، تغییرات کمی را در بازه زمانی تجربه می‌کند. همچنین با انتخاب دوره زمانی طولانی، شاهد کاهش یافتن شیب این شاخص و افزایش اعتبار آن می‌باشیم. میانگین متحرک، دید وسیع‌تر در مقایسه با دید محدودی که تنها شمع آخر را در نظر گرفته است در اختیارمان قرار خواهد داد. میانگین متحرک می‌تواند برای شاخص ضعیفی که ارزش ذاتی یک دارایی در طول زمان را نشان می‌دهد نیز مورد استفاده واقع شود.

میانگین متحرک ساده یا SMA

این میانگین متحرک، از جمع زدن کندل‌های آخر و تقسیم کردن آن به دوره زمانی حاصل می‌شود و در اصل، نشان دهنده قیمت در دوره زمانی خاصی است. برای مثال، با انتخاب کردن میانگین متحرک ۲۰ در بازه زمانی روزانه، قیمت بسته شده هر کندل روزانه در ۲۰ روز اخیر را با هم جمع کرده و بر ۲۰ تقسیم خواهد کرد تا شاخص مورد نظر تولید شود. برخی معامله‌گران از دوره‌های زمانی یا تایم‌فریم‌های ۵، ۱۰، ۲۰ و ۵۰ روزه برای میانگین متحرک استفاده می‌کنند. همچنین برخی دیگر نیز از اعداد فیبوناچی که شامل ۵، ۸، ۱۳، ۲۱ و … هستند بهره‌مند می‌گردند.

نکته‌ای که در خصوص این اعداد وجود دارد این است که شاخص‌های میانگین متحرک در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت با استفاده از دوره‌های زمانی متفاوت خواهد بود. در این بین، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه یا ۲۰۰ روزه، از مهم‌ترین تایم‌فریم‌هایی هستند که در نمودارها از آن‌ها استفاده می‌گردد.

یکی از شاخص‌هایی که صعودی بودن یا نزول بازارهای مالی را در بازه‌های زمانی دراز مدت نشان می‌دهد، تقاطع طلایی یا مرگ نامیده می‌شود. این اتفاق به موجب عبور میانگین‌های متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰ در بازه‌های زمانی مختلف از روی یکدیگر می‌باشد. زمانی که SMA کوتاه‌مدت در بالای SMA بلند مدت باشد، بازار به حالت صعودی در خواهد آمد و برعکس.

میانگین متحرک ساده یا SMA

آنطور که در تصویر فوق مشاهده‌ می‌کنید، با افزایش یافتن دوره زمانی، میانگین متحرک از قیمت‌های پایانیی، تاثیری کمتر خواهد پذیرفت. خط نارنجی نشان دهنده این موضوع است. میانگین متحرک نیز در این دوره، قیمت را سریع‌تر از بقیه دنبال می‌کند که با خط آبی نشان داده شده است.

ضعفی که در میانگین متحرک وجود دارد این است که داده‌های به درد نخور و پرت در آن زیاد هستند. به عنوان مثال، قیمت یک ارز دیجیتال در مواجه با شایعه‌ای، در یک روز به طرزی عجیب کاهش می‌یابد و در روز بعد، با تکذیب شدن آن، دوباره قیمت به روال سابق بازمی‌گردد. در صورت استفاده از میانگین متحرک ساده در این نمودارها می‌تواند احتمال خطا را بالا برد! به همین دلیل از میانگین متحرک نمایی برای کسب نتایج بهتر استفاده می‌گردد.

میانگین متحرک نمایی یا EMA

مزیتی که شاخص میانگین متحرک نمایی در مقایسه با نوع ساده آن دارد این است که بهایی بیشتر به قیمت‌های اخیر در مقایسه با قیمت‌های گذشته‌تر می‌دهد. میانگین متحرک نمایی یا EMA به قیمت اخیر نزدیک‌تر می‌باشد و به همین سبب، سیگنال‌های بیشری براری معاملات ارسال می‌کنند که احتمال به خطا رفتن آن نیز افزایش خواهد یافت.

البته انتخاب بازه زمانی بطوری که دید وسیع‌تر نسبت به قیمت‌ها بدهد، می‌تواند اعتبار روندی که این شاخص‌ها از آن‌ها خبر می‌دهند را نیز افزایش دهد. به همین دلیل، در نظر گرفتن تایم‌فریم صحیح و مناسب می‌تواند اثربخشی میانگین متحرک نمایی را تا حد قابل قبولی افزایش دهد. در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که شاخص EMA قیمت‌ها را سریع‌تر از شاخص SMA دنبال می‌نماید.

میانگین متحرک نمایی یا EMA

تایم‌فریم‌های زمانی انتخابی برای EMA نیز مثل SMA است. با این تفاوت که بهترین میانگین متحرک نمایی در این بین، میانگین متحرک نمایی ۲۰ روز اخیر است. معمولاً از میانگین متحرک نمایی برای دوره‌های زمانی کوتاه‌تر و برای ورود به معاملات استفاده می‌شود. در حالیکه از SMA در دوره‌های زمانی طولانی‌تر و برای تعیین روند کلی استفاده می‌گردد.

در پست بعدی با ادامه مبحث اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال با ما همراه باشید.

این نوشته در تحلیل رمزارزها، سرمایه‌گذاری و خرید و فروش، عمومی ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.

ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟

در مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ قصد داریم با ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب آشنا بشیم و به بررسی کامل استراتژی بپردازیم. با توجه به اینکه بازار ارزهای دیجیتال رشد و توسعه چشمگیری در جهان پیدا کردن و روز به روز در حال افزایش هست. سرمایه گذاران هم از این فرصت ها استفاده کرده و سود می کنن. بازار ارزهای دیجیتال با توجه به نوپا بودنشان دارای نوسانات زیادی هست. این نوسانات فرصتی برای کسب سود بوده و کاربران زیادی از این نوسانات سود دریافت می کنند. البته معامله در این بازار به سادگی نبوده و برای کسب سود از فرصت های بازار باید از دانش و مهارت کافی در این حوزه برخوردار بود. معامله در این بازار پر سود اما پر ریسک بدون دانش و مهارت امکان پذیر نبوده و حتما فرد معامله گر ضرر می کنه.

ارز دیجیتال یا کریپتوکارنسی شکل جدیدی از پول دیجیتال هست که بر پایه علم رمز نگاری ایجاد نقل و انتقال بر بستر بلاک چین و اینترنت انجام میشه. ارزدیجیتال وجود خارجی نداشته و نمیشه مثل سکه و اسکناس آن را لمس کرد. از ویژگی های اصلی ارزهای دیجیتال غیر متمرکز بودن و شفافیت آن در شبکه های بلاک چین هست. منظور از غیرمتمرکز بودن یعنی برای ارسال یا دریافت ارزدیجیتال نیاز به فرد یا شخص ثالثی یا ایجاد حساب بانکی نیست و به صورت مستقیم و همتا به همتا انتقالات انجام میشه.

تا اینجا با مفهوم ارز دیجیتال و بازارهای مالی آشنا و متوجه شدین که این بازار سودهای زیادی داره ولی پر ریسک هست با این حال برای معامله در این بازار باید آموزش دیده باشین و بتونین با تحلیل های معاملاتی کسب سود کنین. برای اینکه بتونین بهترین نتیجه رو از معاملات خودتون بگیرین باید استراتژی های معاملاتی داشته باشین. در ادامه این مقاله با با ویژگی های یک استراتژی معاملاتی بیشتر آشنا می شیم.

استراتژی معاملاتی چیست؟

کلمه استراتژی از واژه یونانی استراتگوس گرفته شده و به معنای رهبری و فرماندهی است. و در جنگ های یونان باستان فرمانده برای سربازان خود برنامه مشخصی را تعریف و تکلیف می کنه تا با جزئیات دقیق تمام اتفاق های ممکن در جنگ را پیش بینی کنند و در صورت رخ دادن هر مشکلی با استراتژی از قبل تعیین شده آن را مدیریت کنن. یک سرمایه گذار حرفه ای هم باید بازار را دشمن خود بدونه و همیشه با برنامه و استراتژی از قبل تعیین شده عمل کرده تا بهترین استفاده را از این بازار داشته باشه.

استراتژی معاملاتی به شما نشون میده که در چه زمانی باید چه حرکتی داشته باشیم. ورود و خروج از بازار، خرید و فروش دارایی، تغییر سبد سرمایه گذاری، خصوصیات الگوی مثلث تغییر میزان نقدینگی از جمله اقداماتی هستن که در استراتژی معاملاتی دخالت دارن. بنابراین شما می تونین با داشتن استراتژی معاملاتی، عملکردهای درست و به جایی در شرایط و موقعیت مختلف از خودتون نشون بدین. با توجه به موارد گفته شده اگر یک تریدر با استفاده از استراتژی معامله کنه بهترین نتیجه رو در این بازار می گیره و کمترین ضرر را می کنه.

استراتژی معاملاتی که در بازارهای مالی استفاده میشه تنوع زیادی داره و به ازای هر فرد تریدر یک نوع استراتژی وجود داره. استراتژی یک سبک معاملاتی شخصی هست و هر فرد تریدر با توجه به احساسات، میزان سرمایه، میزان ریسک پذیری و سایر موارد شخصی برای خودش استراتژی معاملاتی میسازه با این استراتژی اقدام به معامله میکنه. با توجه به اینکه گفتیم استراتژی یک سبک معاملاتی شخصی هست نمیشه از سبک معاملاتی فرد دیگری برای معاملات استفاده کرد. چون طبق پارامترهای گفته شده میزان ریسک پذیری و غلبه بر احساسات هر فرد متفاوت هست.

تاثیر و اهمیت استراتژی معاملاتی:

در این قسمت از مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ میخواهیم در مورد اهمیت استراتژی معاملاتی توضیحاتی به شما ارائه بدیم. اگر در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارین متوجه شدین که این بازار نوسان های زیادی داره و همین موضوع باعث شده ریسک بالایی داشته باشه. برای اینکه در این بازار سود کسب کنین باید میزان ریسک خودتون رو کنترل کرده و مدیریت کنین برای این کار باید استراتژی معاملاتی برای خودتون مشخص کنین. استراتژی معاملاتی باعث میشه در هنگام نوسانات بالای بازار با خونسردی تمام به به معامله بپردازین و هیچ ترسی برای از دست دادن سرمایه نداشته باشین.

استراتژی در معامله اهمیت بسیار بالایی داره و به کاربران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال این امکان رو میده که مدیریت معامله در دست خودشان باشه و با تمرکز بالا و مدیریت ریسک معامله را انجام بدن. با استفاده از استراتژی مناسب برای معاملات باعث میشه در برابر ریزش یا افزایش قیمت یک ارزدیجیتال به صورت هیجانی تصمیم نگرفت و طبق برنامه ریزی که قبل از باز کردن معامله کرده بودیم پیش بریم. بهترین معامله گران این بازار هم از استراتژی های شخصی خودشون استفاده می کنند و میزان ضرر را تا حد زیادی کاهش میدن.

ویژگی های یک استراتژی معاملاتی:

همانطور که در مطالب بالا اشاره کردیم قانون موفقیت در هر کاری داشتن برنامه و مشخص کردن جزئیات آن هست. معاملات این بازار هم از این قانون پیروی می کنه و با داشتن استراتژی در معامله، احتمال موفقیت در آن هم بالاتر میره. استراتژی معامله باعث میشه مدیریت کل معامله در دست تریدر باشه و قبل از باز کردن معامله میزان سود و ضرر را مشخص کرده باشه تا با هر دامپ و پامپی، استرسی فرد تریدر را تهدید نکنه. در ادامه به چند مورد از استراتژی هایی که باید در معامله استفاده کرد اشاره می خصوصیات الگوی مثلث کنیم.

• مدیریت و حفاظت از سرمایه

ابتدایی ترین وظیفه هر سرمایه گذار حفاظت از سرمایه است؛ بنابراین هر شخص، تا زمانی که آموزش های لازم برای فعالیت تو این بازار رو ندیده و در مورد ارزهای دیجیتال و مباحث مرتبط با آن مهارت و دانش کافی رو به دست نیاورده، نباید تو این حوزه سرمایه گذاری کنه. یکی از استراتژی های معاملاتی در خصوص سرمایه گذاری اینه که اصل سرمایه تون رو حفظ کنین.

در اصل حفاظت از سرمایه معنی خودداری از هرگونه حرکات و معامله های هیجانی است. یکی از راه های حفظ سرمایه که میزان ریسک شما رو تاحد زیادی کاهش میده، خرید ارز به صورت پله ای است. در این روش باید با توجه به مقدار سرمایه آن را به چند قسمت تقسیم کرده و به صورت مرحله به مرحله با توجه به تحلیل ها اقدام به خرید یا حتی فروش ارزدیجیتال بکنین. خرید به صورت پله ای باعث میشه که اگر بعد از خرید مرحله اول، بازار ریزش داشت بتوان مرحله دوم خرید را انجام داد. این روش خرید میانگین قیمت ارزدیجیتال خریداری شده را پایین میاره تا سریع تر به سود رسید.

• نقش تحلیل تکنیکال در استراتژی معامله

تحلیل تکنیکال استراتژی هایی را برای کاربران ارزدیجیتال به همراه داشته با نمایش الگو های تحلیل تکنیکال بر روی نمودار تحلیل هایی را ارائه میده. این الگو ها فاکتور های روانشناسی هستن. این فاکتور ها طراحی شدن تا جهت حرکت قیمت را بعد از شکست این الگو ها در زمان مشخص، قیمت و روند پیش بینی کرد. به عنوان مثال یک از الگو مثل الگوی مثلث بالا رونده به عنوان یک الگوی صعودی، و یک نقطه طلایی مقاومت در نمودار را نشان میده. هر نوع شکست از این مقاومت ممکن است حرکات و نوسان های چشمگیری با حجم معاملاتی بالایی ایجاد بکنه.

شکل آماری تحلیل تکنیکال، بصورت اندیکاتور های تکنیکال نمایان میشه. این اندیکاتور ها با حل معادلات و فرمول های ریاضی روی داده هایی مثل قیمت و حجم اطلاعاتی را به نمایش میزارن. اندیکاتور میانگین های متحرک به عنوان رایج ترین اندیکاتور های تکنیکال حساب میشه. این اندیکاتور ها، اطلاعات قیمتی و روند را به منظور شناسایی ساده سازی می کنه تا تریدر در تحلیل راحت بتونه تشخیص بده.

• ترس از دست دادن را کنار بگذارید

فومو در اصطلاح ارز های دیجیتال یعنی ترس جا موندن از روند رشد بازار. گاهی اوقات این مسئله باعث بروز یک سری هیجانات و در نتیجه باعث تصمیمات غیر منطقی میشه که در نهایت موجب ضرر و زیان معامله گر یا سرمایه گذار میشه. یکی از نکاتی که در این بازار باید در نظر بگیرین اینکه فرصت های سرمایه گذاری تمام شدنی نیست و هر لحظه موقیعت برای سرمایه گذاری هست.

فومو یا ترس از دست دادن باعث میشه برخی کاربران بدون بررسی و تحقیق در مورد یک ارزدیجیتال یا پروژه به صورت هیجانی خرید کنن. نتیجه این خرید بدون تحقیق کاملا به شانس بستگی داشته ولی در اکثر مواقع منجر به ضرر میشه. باید دقیت داشته باشیم که تریدر حرفه ای با استفاده از استراتژی معامله میزان احساسات خود را کنترل می کنه و اجازه نمیده که که هیجانات معامله به به او غلبه کنه.

• تحقیقات و بررسی خود را در مورد ارز های دیجیتال کامل کنید

قبل از ورود به بازار و اقدام به خرید یک ارز دیجیتال، باید در مورد ارزدیجیتالی که قرار است روی آن سرمایه گذاری کنین به طور کامل تحقیق کرده و اطلاعات خود را در مورد آن ارز بالا ببرین . منابع داخلی و خارجی زیادی هستن که در مورد بنیان گذاران ارز ها، توسعه دهندگان، شرکت های سرمایه گذار و هدف هایی که برای آینده دارن، اطلاعات مفیدی رو ارائه میدن. البته علاوه بر تحقیق درمورد ارز دیجیتال، باید در مورد منبع خرید ارز هم تحقیق کنین و صرافی قابل اعتمادی انتخاب کرده و به معامله بپردازین.

انواع استراتژی معاملاتی:

با مطالعه مطالب گفته شده متوجه میشین که روش های استراتژی معاملاتی زیادی هست. یک تریدر باید برای خودش یک مجموعه کامل از انواع استراتژی ها را گلچین کنه و در معاملات خودش از آن ها بهره ببره تا بهترین سود ها و کمترین ضرر ها رو داشته باشه. برای این منظور 2 تا از بهترین استراتژی ها را برای شما اماده کردیم تا بهترین استفاده را از آن ها داشته باشین.

• ترید روزانه (Day Trading)

همانطور که گفتیم این بازار نوسانات زیادی داشته و همه این نوسانات فرصتی برای دریافت سود هستن. تریدر های ارزدیجیتال به صورت روزانه با تحلیل و تکنیکال موقیعت های ورود و خروج را مشخص کرده و از این نوسانات سود کسب می کنن. ترید های روزانه در طول یک روز انجام میشه و ریسک پایین تری نسبت به سایر ترید ها داره که از تایم فریم پایین تری استفاده می کنند.

• اسکالپینگ (Scalping)

یکی از پر استفاده ترین استراتژی های ترید روزانه، اسکالپینگ است. در این روش ترید، برخلاف ترید روزانه از تایم فریم های بسیار کوتاه در حد چند دقیقه برای معامله ها استفاده می کنند. معامله گران در این روش روی سود های کوچک تمرکز دارن و با کم ترین سود از معامله خارج میشه. استفاده از این روش برای افراد مبتدی توصیه نمیشه و ریسک بالایی داره. فقط افراد حرفه ای از این روش می تونن سود بدست بیارن.

با مطالعه مقاله ویژگی های یک استراتژی معاملاتی خوب چیست؟ متوجه شدین که در هر کاری باید یک نوع سبکی داشت و بر اساس همان سبک و با برنامه پیش رفت. در بازار ارزهای دیجیتال هم باید سبک معاملاتی یا همان استراتژی معاملاتی داشت تا بتونین در این بازار سود کسب کنین. بدون داشتن استراتژی معاملاتی همیشه در حال استرس و ترس از دست دادن فرصت ها بود و تمرکز کافی برای معامله کردن را ندارین. ما سعی کردیم در این مقاله ویژگی های یک استراتژی خوب رو برای شما به طور کمال توضیح بدیم تا با استفاده از آن در این حوزه بتونین سود کسب کنین.

مثلث کار در آشپزخانه

اجازه دهید تا اول مثلث کار آشپزخانه را تعریف کنیم. مثلث کار در آشپزخانه، یک مثلث فرضی است که سه رأس آن را سه عنصر اصلی آشپزخانه یعنی اجاق‌گاز، سینک ظرفشویی و یخچال تشکیل می‌دهند. البته جلوتر خواهیم دید که در بعضی موارد خاص، مثلاً در آشپزخانه‌های دیواری که تمام این تجهیزات در یک ردیف و در کنار هم قرار می‌گیرند عملاً مثلث کار به معنی واقعی آن شکل نمی‌گیرد. در ادامه انواع مختلف آشپزخانه را با هم بررسی و به طراحی حالت‌های مختلف آشپزخانه می‌پردازیم.

مثلث کار در آشپزخانه

احتمالاٌ تاکنون عبارت مثلث کار در آشپزخانه را شنیده‌اید؛ اما شاید اطلاعات زیادی درباره آن نداشته باشید. در این مقاله به تعریف و بررسی مثلث کار در آشپزخانه می‌پردازیم.

آشپزخانه قلب تپنده هر خانه‌ای است و بانوی منزل وقت زیادی را برای تهیه غذا و شست‌وشو در آنجا صرف می‌کند. طراحی آشپزخانه دارای استانداردهایی است که به استفاده بهتر و مفیدتر از این فضا کمک می‌کند.

ابعاد مثلث کار در آشپزخانه

هدف از تعریف مثلث کار در آشپزخانه این است که فاصله سه عنصر اصلی آشپزخانه (یخچال، اجاق‌گاز و سینک ظرفشویی) نه آنقدر زیاد باشد که فرد مشغول کار در آشپزخانه مجبور به طی‌کردن فاصله زیاد باشد و نه آنقدر کم باشد که میز کار و محدوده فعالیت شخص را محدود کند.

بهترین موقعیت قرارگیری سه عنصر تشکیل دهنده مثلث کار در آشپزخانه یعنی اجاق‌گاز، سینک ظرفشویی و یخچال به گونه‌ای است که محیط این مثلث فرضی عددی بین ۴/۸۰ تا ۶ متر باشد.

همیشه باید تلاش کنید وسایل آشپزخانه در منطقی‌ترین حالت چیده شوند و حداکثر فضا مورد استفاده قرار گیرد.

در هنگام طراحی مثلث کار در آشپزخانه باید توجه نمود که متناسب با مساحت فضای آشپزخانه، فاصله مناسبی میان اجاق گاز و دو رأس دیگر مثلث کار وجود داشته باشد تا از تأثیر گرمایی بر عملکرد یخچال و همچنین لکه‌های چربی حاصل از پخت و پز بر ظروف شسته شده جلوگیری شود.

نکات مهم در طراحی آشپزخانه

در طراحی پلان آشپزخانه و برای انتخاب بهترین محل قرارگیری یخچال، اجاق‌گاز و سینک ظرفشویی حتما به نکات زیر توجه کنید:

  • باید در دو طرف اجاق‌گاز کابینت کافی وجود داشته باشد تا از سطح آن به‌عنوان میز کار استفاده شود. همچنین اجاق‌گاز نباید در مجاورت پنجره باشد، چون ممکن است وزش باد باعث خاموشی گاز و آتش‌سوزی شود.
  • با توجه به رطوبت اطراف سینک بهتر است سینک ظرفشویی در محلی قرار بگیرد که از تابش نور خورشید و جریان هوای آزاد بهره ببرد. همین‌طور با توجه به استفاده مکرر از سینک ظرفشویی در آشپزخانه، لازم است که کابینت‌های اطراف سینک ظرفشویی سطح وسیعی داشته باشد.
  • از آنجایی که یخچال وسیله‌ای است که عموم افراد منزل از آن استفاده می‌کنند، بهتر است در نزدیکی ورودی آشپزخانه قرار گیرد. دقت کنید که فضای کافی برای بازکردن در یخچال و عبور افراد وجود داشته باشد.

انواع حالت‌های مثلث کار در آشپزخانه

به‌طورکلی ۵ حالت مختلف برای طراحی مثلث کار و نحوه قرارگیری عناصر اصلی در آشپزخانه وجود دارد.

در شکل زیر حالت‌های مختلف آشپزخانه نشان داده شده است. در ادامه به بررسی هر کدام از پنج مدل آشپزخانه بالا می‌پردازیم.

مثلث کار در آشپزخانه

۱- آشپزخانه ساده یا خطی

مثلث کار در آشپزخانه

در طراحی این مدل آشپزخانه، اجاق‌گاز، سینک ظرفشویی و یخچال در یک ردیف قرار می‌گیرند و عملاً مثلث کار در آشپزخانه تشکیل نمی‌شود. این نوع طراحی بیشتر برای خانه‌های کوچکی که فضای محدودی دارند، مناسب است. مزیت استفاده از این نوع آشپزخانه این است که فضای باز کافی در جلوی کابینت‌ها وجود دارد و می‌توان از این فضا برای قراردادن میز ناهارخوری استفاده کرد.

ایراد این نوع آشپزخانه هم نبودن فضای کار کافی به خاطر قرارگرفتن وسایل در کنار هم می‌باشد.

نکته: بهترین نوع چیدمان در این نوع مدل این است که سینک ظرفشویی در وسط دو عنصر دیگر قرار گیرد و فضای کافی بین آن‌ها وجود داشته باشد.

۲- آشپزخانه دو طرفه با دو ردیف کابینت

مثلث کار در آشپزخانه

در این‌گونه آشپزخانه‌ها تعداد کابینت‌ها و فضای کار زیاد می‌شود ولی فضای آزاد آشپزخانه کاهش می‌یابد. در طراحی این مدل آشپزخانه باید حتماً به وجود فضای کافی بین دو ردیف کابینت توجه شود. این فضا باید برای فعالیت در آشپزخانه، نشستن، باز کردن در کابینت‌ها و… به مقدار کافی باشد. توصیه می‌کنم طراحی پلان آشپزخانه را طوری انجام دهید که فاصله بین دو ردیف کابینت کمتر از ۲/۱۰ متر باشد.

۳- آشپزخانه L شکل

مثلث کار در آشپزخانه

این آشپزخانه‌ها ازیک‌طرف کاملاً به فضایی مانند نشیمن باز می‌شود. آشپزخانه L شکل با توجه به اینکه در گوشه خانه قرار می‌گیرد، احتیاج به فضای زیادی ندارد. از مزایای این آشپزخانه این است که می‌توان میز ناهارخوری را در آشپزخانه قرار داد و عیب آن هم شاید کاهش طول مثلث کار در آشپزخانه و نزدیکی سه عنصر اصلی یعنی اجاق‌گاز، سینک ظرفشویی و یخچال است که البته با افزایش میزان کابینت‌ها این اشکال تا حدودی رفع می‌شود.

۴- آشپزخانه U شکل

مثلث کار در آشپزخانه

در این مدل آشپزخانه اجزای اصلی بر روی سه ضلع U شکل قرار می‌گیرد و فضای پیشخوان زیادی دارد که می‌توان از آن به‌عنوان میز ناهارخوری استفاده کرد. مثلث کار در آشپزخانه U شکل به‌خوبی ایجاد می‌شود و اشکال آن هم این است که رفت‌وآمد به آشپزخانه ازیک‌طرف محدود می‌شود.

۵- آشپزخانه جزیره‌ای

مثلث کار در آشپزخانه

آشپزخانه جزیره‌ای ترکیبی از دو مدل U و L شکل است و معمولاً یکی از عناصر گاز یا سینک در وسط آشپزخانه به‌طور ثابت است که البته این نوع چیدمان، علی‌الرغم ظاهر لاکچری آن، خیلی مناسب فرهنگ ایرانی نیست، مگر اینکه در طراحی پلان ساختمان، آشپزخانه دومی به‌عنوان مطبخ طراحی کرده باشیم. در طراحی این نوع آشپزخانه‌ها باید ظرافت و دقت بیشتری به خرج داد و بهتر است پیشخوان در وسط آشپزخانه تعبیه گردد.

نکته‌ای که در طراحی آشپزخانه و مثلث کار باید در نظر بگیریم این است که به فرهنگ خودمان توجه ویژه‌ای داشته باشیم و سعی کنیم کمتر از مراجع غربی برای این منظور استفاده کنیم. چون همان‌طور که فرهنگ عمومی ما با آن‌ها زمین تا آسمان تفاوت دارد، قطعاً نحوه زندگی، آشپزی و استفاده ما از آشپزخانه هم با آن‌ها تفاوت زیادی دارد.

حتماً در بسیاری از مجلات و یا در اینترنت، عکس‌ها و تصاویر زیبا و دل‌فریبی از آشپزخانه‌های غربی دیده‌اید؛ اما متأسفانه نکته‌ای که اکثر طراحان داخلی به آن توجهی نمی‌کنند، سبک زندگی و نوع طراحی متفاوت ساختمان‌های ما با آن‌هاست و با تقلیدی کورکورانه، همان آشپزخانه اروپایی و آمریکایی را برای ساختمانی با پلان معماری متفاوت و برای مردمانی با فرهنگی کاملاً متفاوت، طراحی و اجرا می‌کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.