استرداد ثمن معامله


حق جو

دریافت ثمن معامله به نرخ روز به همراه نمونه دادخواست - حق جو

تعریف ثمن معامله

مردم روزانه در تعامل و ارتباطاتی که با یکدیگر برقرار می کنند ممکن است معاملاتی از قبیل بیع ( خرید و فروش)، اجاره، هبه و … را انجام دهند.

در معامله بیع، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی را به خریدار می فروشد و خریدار در ازای آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می کند که به آن ثمن گویند. به عبارت دیگر ثمن بها موضوع معامله است.

زمان و مکان پرداخت ثمن

ممکن است طرفین برای پرداخت ثمن زمان یا مکان خاصی را در نظر بگیرند و در این صورت پرداخت ثمن باید طبق توافق طرفین انجام شود. ولی اگر طرفین توافقی نکردند ثمن معامله باید در زمان وقوع بیع فورا پرداخت شود.

دعوا مطالبه ثمن

اگر خریدار از پرداخت استرداد ثمن معامله ثمن خودداری کند فروشنده می تواند دادخواست مطالبه ثمن را در صورتی که موضوع دعوا مال منقول (اتومبیل، جواهر) باشد در دادگاه محل اقامت خوانده (خریدار) و در صورتی که موضوع دعوا مال غیر منقول (استرداد ثمن معامله خانه، زمین) باشد در دادگاه محل وقوع ملک مطرح کند.

دریافت ثمن معامله

دعوا استرداد ثمن

گاهی هم ممکن است که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل کرده و معامله به درستی واقع شود اما بعد از آن به نحوی از انحا عقد باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین باید ثمن و موضوع معامله (مبیع) را بازگردانند.

اگر فروشنده از پس دادن مبلغ ثمن خودداری کند خریدار می تواند با استناد به دلایل محکمی که نشان دهنده فسخ یا بطلان معامله است در دادگاه دعوا استرداد ثمن را اقامه کند.

موارد اقامه دعوا استرداد ثمن

ممکن است عقد بیع از طرف یکی از متعاملین به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ شود. مثل خیار عیب، خیار شرط و …

ممکن است دو طرف معامله تصمیم به برهم زدن معامله بگیرند که در اصطلاح حقوقی به آن اقاله گویند. به یاد داشته باشید اقاله حتی زمانی که مورد معامله تلف شده است هم امکان دارد و کسی که مورد معامله در دست او تلف شده است باید مثل یا قیمت آن را پرداخت کند.

در صورتی که مبیع متعلق به غیر باشد. یعنی مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می شود و خریدار می تواند اصل پول خود را از فروشنده مطالبه کند. در این مورد اگر خریدار به این موضوع که مبیع برای دیگری است آگاه نباشد می تواند علاوه بر استرداد ثمن، از فروشنده مطالبه خسارت کند.

دعوای مطالبه ثمن قرارداد

دعوای مطالبه ثمن قرارداد

دعوای مطالبه ثمن قرارداد زمانی مطرح می شود که شخص خریدار علی الرغم وعده ای که در قرارداد ذکر گردیده است، از انجام تعهدات خود که پرداخت ثمن معامله می باشد خودداری می کند. منظور از ثمن قرارداد همان مبلغی است که در مقابل خرید یک مال باید به فروشنده پرداخت شود. بنابراین چنانچه خریدار حاضر به پرداخت ثمن قرارداد نشود، فروشنده می تواند با ارائه دادخواست، اقدام به طرح دعوا نماید.

دعوای مطالبه ثمن قرارداد از جمله دعاوی مالی می باشد و پرداخت هزینه های آن بر اساس بهای خواسته دعوا تعیین می شود.

نحوه طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد

هنگامی که قراردادی میان دو نفر منعقد می شود به موجب این قرارداد تعهداتی برای طرفین به وجود می آید. بنابراین فروشنده ملزم به تحویل ملک و خریدار ملزم به پرداخت ثمن قرارداد می باشد. حال چنانچه خریدار از پرداخت ثمن قرارداد خودداری نماید، فروشنده می تواند با ارائه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد نسبت به طرح دعوای مطالبه ثمن اقدام نماید. در این مورد فروشنده ملک خواهان دعوا می باشد. خواسته دعوا نیز دین خریدار نسبت به فروشنده است.

به این ترتیب فروشنده با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، تقاضا می کند که دادگاه خریدار را به پرداخت ثمن قرارداد ملزم نماید.

ارکان دعوای مطالبه ثمن قرارداد

دعوای مطالبه ثمن شامل ارکان زیر می باشد:

 • وقوع قرارداد فروش بین فروشنده و خریدار
 • عدم انجام تعهدات از جانب خریدار

نحوه پرداخت ثمن معامله

پس از انعقاد قرارداد یا امضای مبایعه نامه، خریدار مکلف می شود که بهای مال مورد معامله را پرداخت نماید که در عرف به آن معامله نقدی می گویند. اما این امکان نیز وجود دارد که طرفین برای پرداخت ثمن قرارداد تاریخ خاصی تعیین نمایند. و یا حتی ممکن است که پرداخت به طور اقساطی انجام شود. بنابراین در موردی که تاریخ خاصی تعیین شده باشد، فروشنده ابتدا باید تا زمان سررسید منتظر بماند. چنانچه خریدار در تاریخ مورد توافق جهت پرداخت ثمن قرارداد اقدام نکند، فروشنده می تواند اقدام به طرح دعوا علیه او نماید.

دعوای مطالبه ثمن قرارداد

قرار تامین خواسته در مطالبه ثمن قرارداد

منظور از قرار تامین خواسته این است که خواهان از دادگاه تقاضا می کند که با صدور قرار تامین خواسته، به منظور جلوگیری از انتقال اموال توسط خوانده، اموال وی را توقیف نماید.

بنابراین دادگاه با اخذ خسارت احتمالی از خواهان، قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده را صادر می کند.

مدارک لازم جهت تنظیم دادخواست مطالبه ثمن قرارداد

 • اصل کارت ملی و شناسنامه
 • کد ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضائیه
 • دادخواست مطالبه ثمن قرارداد
 • پرداخت هزینه دادرسی
 • اصل قرارداد
 • شهادت شهود

مطالبه ثمن قرارداد در صورت کلاهبرداری

اگر شخصی با کلاهبرداری و یا فروش مال غیر معامله ای انجام دهد و این اقدام او در دادگاه کیفری اثبات شود، در این مورد نیازی به ارائه دادخواست مطالبه ثمن و یا استرداد ثمن نیست. زیرا دادگاه کیفری ضمن صدور حکم محکومیت، حکم به رد مال نیز صادر می کند. تفاوت آن با رسیدگی دادگاه حقوقی در این است که در پرونده حقوقی دعوای مطالبه ثمن، امکان مطالبه خسارت های عدم انجام تعهدات نیز وجود دارد.

دعوای استرداد ثمن

دعوای استرداد ثمن زمانی مطرح می شود که فروشنده و خریدار هر دو به تعهدات خود عمل می کنند و معامله به درستی واقع می شود. اما ممکن است پس از انعقاد قرارداد و اجرای تعهدات، قرارداد بنا بر هر دلیلی فسخ یا باطل شود. بنابراین پس از فسخ یا ابطال قرارداد، طرفین موظفند که ثمن و موضوع قرارداد را بازگردانند. چنانچه فروشنده از بازگرداندن ثمن قرارداد خودداری نماید، خریدار می تواند با استناد به دلایلی که مبین فسخ معامله است، دعوای استرداد ثمن معامله را مطرح نماید.

دعوای مطالبه ثمن قرارداد

پاسخ به چند پرسش درباره دعوای مطالبه ثمن قرارداد

اثبات پرداخت ثمن معامله با چه کسی است؟

به طور کلی پرداخت وجه قرارداد بر عهده خریدار می باشد. بنابراین چنانچه در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت ثمن بین فروشنده و خریدار اختلافی حادث شود، اثبات پرداخت وجه قرارداد با خریدار است.

استرداد ثمن به نرخ روز چگونه انجام می شود؟

در صورتی که معامله مدت ها قبل انجام شده باشد و یا ارزش پول یا ثمن معامله در زمان مطالبه یا استرداد آن نسبت به زمان پرداخت کاهش یافته باشد، خواهان می تواند استرداد ثمن قرارداد به نرخ روز را از دادگاه مطالبه نماید.

آیا امکان مطالبه خسارت در حین رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن قرارداد وجود دارد؟

بله. این امکان وجود دارد که حین تنظیم دادخواست مطالبه ثمن قرارداد، پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات را نیز از دادگاه مطالبه نمود .

اشتراک گذاری در :

این نوشته در بلاگ، وکیل حقوقی ارسال شده و با ثمن قرارداد، دعوای مطالبه ثمن، وکیل حقوقی برچسب گذاری شده است.

حق جو

دریافت ثمن معامله به نرخ روز به همراه نمونه دادخواست - حق جو

تعریف ثمن معامله

مردم روزانه در تعامل و ارتباطاتی که با یکدیگر برقرار می کنند ممکن است معاملاتی از قبیل بیع ( خرید و فروش)، اجاره، هبه و … را انجام دهند.

در معامله بیع، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی استرداد ثمن معامله را به خریدار می فروشد و خریدار در ازای آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می کند که به آن ثمن گویند. به عبارت دیگر ثمن بها موضوع معامله است.

زمان و مکان پرداخت ثمن

ممکن است طرفین برای پرداخت ثمن زمان یا مکان خاصی را در نظر بگیرند و در این صورت پرداخت ثمن باید طبق توافق طرفین انجام شود. ولی اگر طرفین توافقی نکردند ثمن معامله باید در زمان وقوع بیع فورا پرداخت شود.

دعوا مطالبه ثمن

اگر خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند فروشنده می تواند دادخواست مطالبه ثمن را در صورتی که موضوع دعوا مال منقول (اتومبیل، جواهر) باشد در دادگاه محل استرداد ثمن معامله اقامت خوانده (خریدار) و در صورتی که موضوع دعوا مال غیر منقول (خانه، زمین) باشد در دادگاه محل وقوع ملک مطرح کند.

دریافت ثمن معامله

دعوا استرداد ثمن

گاهی هم ممکن است که خریدار و فروشنده هر دو به تعهد خود عمل کرده و معامله به درستی واقع شود اما بعد از آن به نحوی از انحا عقد باطل یا فسخ شود، در این شرایط طرفین باید ثمن و موضوع معامله (مبیع) را بازگردانند.

اگر فروشنده از پس دادن مبلغ ثمن خودداری کند خریدار می تواند با استناد به دلایل محکمی که نشان دهنده فسخ یا بطلان معامله است در دادگاه دعوا استرداد ثمن را اقامه کند.

موارد اقامه دعوا استرداد ثمن

ممکن است عقد بیع از طرف یکی از متعاملین به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ شود. مثل خیار عیب، خیار شرط و …

ممکن است دو طرف معامله تصمیم به برهم زدن معامله بگیرند که در اصطلاح حقوقی به آن اقاله گویند. به یاد داشته باشید اقاله حتی زمانی که مورد معامله تلف شده است هم امکان دارد و کسی که مورد معامله در دست او تلف شده است باید مثل یا قیمت آن را پرداخت کند.

در صورتی که مبیع متعلق به غیر باشد. یعنی مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می شود و خریدار می تواند اصل پول خود را از فروشنده مطالبه کند. در این مورد اگر خریدار به این موضوع که مبیع برای دیگری است آگاه نباشد می تواند علاوه بر استرداد ثمن معامله استرداد ثمن، از فروشنده مطالبه خسارت کند.

دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن

دادخواست و دعوی اعلام بطلان معامله و یا دادخواست اعلام ابطال معامله . یکی از دادخواست های معمول و همواره مطرح در دادگاه های حقوقی است که با عنوان دعوی بطلان معامله یا مبایعه نامه و همزمان با آن دعوی استرداد ثمن .: 2 s

استرداد ثمن – دادخواست استرداد ثمن معامله – گروه وکلای .

طرفین دعویعین معین بجای ثمنرای شماره ی ۷۸۶ مورخ ۱۲/۷/۹۱ شعبه ی ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهراندر این دعوا خریدار خواهان و فروشنده خوانده محسوب می شوند. با توجه به این که ثمن معامله طلب و دین است . معامله مربوط به دعوای استرداد ثمن . دعوایی منقول محسوب می شود. خواهان می تواند در دادگاهمحل اقامت خوانده . طرح دعوی کند. بعد از این که حکمقطعی مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن صادر شد . خواهان باید درحواست صدور اجراییه کند. اگر اصل ثمن در دست محکوم علیه باشد اصل ثمن توقیف و مسترد می شود و اگر اصل ثمن موجود نباشد به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه ی اجرا و در صورت عدم شناسای. oonelaw

ابطال معامله و استرداد ثمن – قاسم نجفی بابادی قاسم نجفی .

ابطال معامله و استرداد ثمن. پرسش: با انعقاد عقد بیع فی‌ مابین فروشنده و خریدار و قبض و اقباض ثمن و مثمن توسط هریک از آنان پس از مدتی ادعای باطل بودن عقد مطرح می‌شود که با جری تشریفات قانونی حکم

دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن

ابطال معامله و استرداد ثمن دعوی ابطال معامله و استرداد .

1- استرداد ثمن یعنی چه؟2- ابطال معامله و دلایل آن3- نحوه استرداد ثمن معامله4- داخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را در کجا مطرح کنیم ؟منظور از استرداد ثمن در واقع درخواست صدور حکم مبنی بر الزام فروشنده به پس دادن وجوهی است که خریدار بابت مال مورد معامله به او پرداخته است. یاد آور می شود در عقد بیع ضروری نیست که ثمن معامله . پول باشد بلکه ممکن است هر مال دیگری به عنوان ثمن مورد توافق قرار گیرد. برای استرداد ثمن معامله بایستی دلیلی موجود باشد مثلا طرفین با توافق. قرارداد را اقاله نمایند یا یکی از طرفین قرارداد . آن را فسخ نماید و یا اینکه بالاخره حکم بر ابطال معامله و قراردا. fereydani 2Published: : 4 s

استرداد ثمن معامله – وکیل پایه یک گروه وکلای مهر .

· استرداد ثمن معامله یعنی چی معنى استرداد ثمن معامله نمونه استرداد ثمن معامله اظهارنامه استرداد ثمن معامله نمونه دادخواست استرداد ثمن معامله نمونه رای استرداد ثمن معامله(25)

استرداد ثمن معامله چه شرایطی دارد؟ موسسه حقوقی دادپویان حامی.

بطلان و استرداد ثمن. تلف مال پیش از قبض و استرداد ثمن معامله استرداد ثمن معامله استرداد ثمن. طرفین دعوای استرداد ثمن معامله. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد ثمن. شرایط دعوای استرداد ثمن معامله. استرداد مبلغ ثمن از وکیل در فروش ملک. استرداد مبلغ ثمن از فضول ( مستحق للغیر درآمدن مبیع) استرداد ثمن عین معین

دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن

نمونه دادخواست ابطال معامله – نمونه دادخواست ابطال قرارداد .

دادخواست ابطال معامله. ۱- اعلام بطلان معامله و مبایعه نامه مورخ به جهت مستحق للغیر بر آمدن مبیع مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ۲- محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ به نرخ روز

این مطلب در سایت دکتر حمیدی نوشته شده است.

نمونه دادخواست استرداد ثمن معامله به نرخ روز – حقانی مستحق .

· نمونه دادخواست استرداد ثمن معامله به نرخ روز – نمونه مستحق للغیر درآمدن مبیع و گرفتن قیمت روز ثمن معامله باطلماده ۳۶۳ ق م مبیع نرخ استرداد4)

چگونه می توان ثمن معامله را استرداد نمود؟ – عدالت سرا .

پس از صدور رأی دادگاه مبنی بر استرداد ثمن و قطعیت آن. خوانده می تواند تقاضای صدور اجراییه بنماید

دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن

مفهوم و جهات ابطال معامله + استرداد ثمن معامله موارد بطلان معامله چیست – وکیل تاپ.

· دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن. گفتیم که عبارت دقیق تر دادخواست اعلام بطلان است اما به صورت مسامحه در دادخواست های دادگاه عبارت بالا(ابطال معامله) استفاده می شود.چه دادگاهی صالح جهت طرح دعوی ابطال است؟دادگاه صالح جهت طرح دعوی ابطال معامله. اگر موضوع معامله مال غیر منقول باشد. دادگاه محل وقوع مال غیر منقول است و در غیر این استرداد ثمن معامله صورت دادگاه محل اقامت خومالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال معامله به چه صورت است؟این دعوا. دعوایی مالی بوده و محتاج پرداخت هزینه دادرسی دعوای مالی می باشد.طرفین دعوای ابطال معامله چه کسی است؟اگر دعوا توسط یکی از طرفین قرارداد مطرح شود. طرف دیگر قرارداد. خوانده دعوا خواهد بود. ولی اگر فرد دیگری غیر از طرفین قرارداد دعوای ابطال را مطرح نم

معنی بطلان – تفاوت بطلان و ابطال -وکیل اعلام بطلان – گروه .

به نظر برخی از شعب دادگاههای حقوقی. خواسته اعلام بطلان معامله صحیح میباشد و خواسته ابطال معامله در اینگونه موارد غلط است

ثمن معامله چیست؟ نحوه پرداخت. استرداد و مطالبه ثمن استرداد ثمن معامله معامله.

در این مقاله با ثمن معامله در مبایعه نامه. نحوه پرداخت. اثبات پرداخت یا عدم پرداخت ثمن معامله و نحوه استرداد یا مطالبه ثمن معامله و نحوه طرح دعوای آن آشنا شوید

دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن

مطالبه ثمن قرارداد استرداد ثمن معامله به نرخ روز.

· عناوین پنهان کردن. 1 مطالبه ثمن قرارداد. 2 نحوه مطالبه ثمن قرارداد. 3 ثمن معامله چیست ؟. 4 مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبه ثمن قرارداد. 5 نحوه ی اجرای رأی مطالبه ثمن قرارداد. 6 زمان و مکان پرداخت ثمن قراردادی. 7 موارد اقامه دعوی در مطالبه ثمن قرارداد. 8 ابطال معامله و مطالبه ثمن

شرایط استرداد ثمن هرآنچه باید درباره ابطال معامله و .

نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن در دعاوی مربوط به استرداد ثمن. خریدار خواهان است و فروشنده خوانده. ثمن در معامله. دین و طلبی است بر گردن فروشنده که بایستی به خریدار پرداخت شود زیرا ثمن جزو دعاوی منقول به حساب می‌آید

استرداد ثمن معامله استرداد ثمن معامله دعوای ملکی میان .

دادخواست استرداد ثمن معامله و مطالبه خسارت ثمن. ممکن است ملک از ابتدا متعلق به فرد دیگری به جز فروشنده باشد. در این حالت. فروشنده. صاحب ملک نیست و اصطلاحاً فروشده فضولی محسوب می گردد

ثمن معامله چیست؟.

, 2022 · ثمن معامله آشنایی با ثمن معامله. ثمن معامله چیست. ثمن چیست. ثمن معامله در مبایعه نامه. اگر ثمن معامله پرداخت نشود. دعوی استرداد ثمن. ابطال معامله و استرداد ثمن به نرخ روز,احکام ثمن. آشنایی با احکام ثمن,ارکان ثمن. قسمت های ثمن. مبایعه نامه چیست. پرداخت ثمن معامله. نحوه ی پرداخت

بررسی بطلان معامله و تفاوت آن با ابطال بنیاد وکلا.

· دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن. در صورتی که معامله انجام شده به یکی از دلایل فوق و یا دلایلی دیگری باطل باشد. شخص متضرر می تواند طی دادخواستی از دادگاه صالح تقاضای صدور رای مبنی بر اعلام بطلان معامله و سپس استرداد ثمن را به نماید.: 6 s

استرداد ثمن معامله مخصوص خریدار است بنیاد وکلا.

· اما استرداد ثمن معامله از سوی خریداری است که پس از خرید خود و واریز وجه به علتی معامله مبنا از بین رفته و پول خود را می خواهد پس بگیرد. اما در این مبحث بیشتر به استرداد ثمن اختصاص داده شده است. 2: 8 s

نمونه دادخواست ابطال معامله+نکات طلائی 100%تضمینی.

· ۱- اعلام بطلان معامله و مبایعه نامه مورخ به جهت مستحق للغیر بر آمدن مبیع مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۱ ریال ۲- محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به مبلغ به نرخ روز. دلایل ومنضمات دادخواست. ۱ *

دعوای مطالبه ثمن قرارداد

دعوای مطالبه ثمن قرارداد

دعوای مطالبه ثمن قرارداد زمانی مطرح می شود که شخص خریدار علی الرغم وعده ای که در قرارداد ذکر گردیده است، از انجام تعهدات خود که پرداخت ثمن معامله می باشد خودداری می کند. منظور از ثمن قرارداد همان مبلغی است که در مقابل خرید یک مال باید به فروشنده پرداخت شود. بنابراین چنانچه خریدار حاضر به پرداخت ثمن قرارداد نشود، فروشنده می تواند با ارائه دادخواست، اقدام به طرح دعوا نماید.

دعوای مطالبه ثمن قرارداد از جمله دعاوی مالی می باشد و پرداخت هزینه های آن بر اساس بهای خواسته دعوا تعیین می شود.

نحوه طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد

هنگامی که قراردادی میان دو نفر منعقد می شود به موجب این قرارداد تعهداتی برای طرفین به وجود می آید. بنابراین فروشنده ملزم به تحویل ملک و خریدار ملزم به پرداخت ثمن قرارداد می باشد. حال چنانچه خریدار از پرداخت ثمن قرارداد خودداری نماید، فروشنده می تواند با ارائه دادخواست مطالبه ثمن قرارداد نسبت به طرح دعوای مطالبه ثمن اقدام نماید. در این مورد فروشنده ملک خواهان دعوا می باشد. خواسته دعوا نیز دین خریدار نسبت به فروشنده است.

به این ترتیب فروشنده با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح، تقاضا می کند که دادگاه خریدار را به پرداخت ثمن قرارداد ملزم نماید.

ارکان دعوای مطالبه ثمن قرارداد

دعوای مطالبه ثمن شامل ارکان زیر می باشد:

 • وقوع قرارداد فروش بین فروشنده و خریدار
 • عدم انجام تعهدات از جانب خریدار

نحوه پرداخت ثمن معامله

پس از انعقاد قرارداد یا امضای مبایعه نامه، خریدار مکلف می شود که بهای مال مورد معامله را پرداخت نماید که در عرف به آن معامله نقدی می گویند. اما این امکان نیز وجود دارد که طرفین برای پرداخت ثمن قرارداد تاریخ خاصی تعیین نمایند. و یا حتی ممکن است که پرداخت به طور اقساطی انجام شود. بنابراین در موردی که تاریخ خاصی تعیین شده باشد، فروشنده ابتدا باید تا زمان سررسید منتظر بماند. چنانچه خریدار در تاریخ مورد توافق جهت پرداخت ثمن قرارداد اقدام نکند، فروشنده می تواند اقدام به طرح دعوا علیه او نماید.

دعوای مطالبه ثمن قرارداد

قرار تامین خواسته در مطالبه ثمن قرارداد

منظور از قرار تامین خواسته این است که خواهان از دادگاه تقاضا می کند که با صدور قرار تامین خواسته، به منظور جلوگیری از انتقال اموال توسط خوانده، اموال وی را توقیف نماید.

بنابراین دادگاه با اخذ خسارت احتمالی از خواهان، قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده را صادر می کند.

مدارک لازم جهت تنظیم دادخواست مطالبه ثمن قرارداد

 • اصل کارت ملی و شناسنامه
 • کد ثبت نام در سامانه ثنا قوه قضائیه
 • دادخواست مطالبه ثمن قرارداد
 • پرداخت هزینه دادرسی
 • اصل قرارداد
 • شهادت شهود

مطالبه ثمن قرارداد در صورت کلاهبرداری

اگر شخصی با کلاهبرداری و یا فروش مال غیر معامله ای انجام دهد و این اقدام او در دادگاه کیفری اثبات شود، در این مورد نیازی به ارائه دادخواست مطالبه ثمن و یا استرداد ثمن نیست. زیرا دادگاه کیفری ضمن صدور حکم محکومیت، حکم به رد مال نیز صادر می کند. تفاوت آن با رسیدگی دادگاه حقوقی در این است که در پرونده حقوقی دعوای مطالبه ثمن، امکان مطالبه خسارت های عدم انجام تعهدات نیز وجود دارد.

دعوای استرداد ثمن

دعوای استرداد ثمن زمانی مطرح می شود که فروشنده و خریدار هر دو به تعهدات خود عمل می کنند و معامله به درستی واقع می شود. اما ممکن است پس از انعقاد قرارداد و اجرای تعهدات، قرارداد بنا بر هر دلیلی فسخ یا باطل شود. بنابراین پس از فسخ یا ابطال قرارداد، طرفین موظفند که ثمن و موضوع قرارداد را بازگردانند. چنانچه فروشنده از بازگرداندن ثمن قرارداد خودداری نماید، خریدار می تواند با استناد به دلایلی که مبین فسخ معامله است، دعوای استرداد ثمن معامله را مطرح نماید.

دعوای مطالبه ثمن قرارداد

پاسخ به چند پرسش درباره دعوای مطالبه ثمن قرارداد

اثبات پرداخت ثمن معامله با چه کسی است؟

به طور کلی پرداخت وجه قرارداد بر استرداد ثمن معامله عهده خریدار می باشد. بنابراین چنانچه در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت ثمن بین فروشنده و خریدار اختلافی حادث شود، اثبات پرداخت وجه قرارداد با خریدار است.

استرداد ثمن به نرخ روز چگونه انجام می شود؟

در صورتی که معامله مدت ها قبل انجام شده باشد و یا ارزش پول یا ثمن معامله در زمان مطالبه یا استرداد آن نسبت به زمان پرداخت کاهش یافته باشد، خواهان می تواند استرداد ثمن قرارداد به نرخ روز را از دادگاه مطالبه نماید.

آیا امکان مطالبه خسارت در حین رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن قرارداد وجود دارد؟

بله. این امکان وجود دارد که حین تنظیم دادخواست مطالبه ثمن قرارداد، پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات را نیز از دادگاه مطالبه نمود .

اشتراک گذاری در :

این نوشته در بلاگ، وکیل حقوقی ارسال شده و با ثمن قرارداد، دعوای مطالبه ثمن، وکیل حقوقی برچسب گذاری شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.