کارگزاران به عنوان واسطه


تخصیص درصد کمی از دارایی ها به ارزهای رمزنگاری شده به عنوان بخشی از یک مجموعه متنوع ، به طور پیوسته رایج شده است و ممکن است مشاوران بخواهند ارز رمزنگاری شده را به مشتریان خود توصیه کنند.

کارگزاران به عنوان واسطه

// نشریه / بازتاب انديشه 102

× کارگزاران، ش 586، 19/6/1387 در یادداشت های شما ذخیره شد. توجه داشته باشید که یادداشت ها موقت بوده وبعداز خروج شما حذف خواهد شد.

بازتاب انديشه 102

کارگزاران، ش 586، 19/6/1387

چکیده: در این مقاله روشن فکرى مذهبى به مثابه نحله اى از جریان نواندیش اسلامى با برجستگانى چون بازرگان که با رویکردى انتقادى، به سنت و مدرنیته نگریسته، تعریف مى شود، که تلاشش معطوف به نفوذ در عرصه عمومى و گفت و گو با فعالان اجتماعى ـ سیاسى است، تا از دل سنت، مدرنیته رشد کند و وظیفه دارد با تکیه بر خاستگاه خود توان تولید کند. اما در برابر آن، روشن فکرى دینى داراى نقص هاى اساسى از جمله ناتوانى از درک تحولات اجتماعى، فقدان عدالت اجتماعى و اصالت قدرت است.

روشن فکرى مذهبى نحله اى از جریان نواندیش اسلامى است که در چند دهه اخیر تاریخ معاصر کشورمان، مدل هاى زیست خود را ارائه کرده است. شاید برجسته ترین چهره هاى این جریان دکتر على شریعتى، آیت اللّه طالقانى، مهندس بازرگان و دکتر یداللّه سحابى باشند. این نوع روشن فکرى تلاش داشته است با تکیه بر اصول خاص خود، با رویکردى انتقادى با سنت و مدرنیته تعامل داشته باشد و با گفتمانى ملى ـ مذهبى درصدد ارتباط با توده هاى مردمى و تأثیرگذارى بر عرصه عمومى بوده باشد. حرکت روشن فکرى مذهبى معطوف به تغییرات اجتماعى است و در این میان سعى کرده از انتزاعى گرى و فروغلتیدن در مباحث تئوریک صرف، اجتناب کند. بر این مبناست که مدل هاى زیست این جریان چه در گذشته و چه در زمان حاضر، صرفا اندیشمندانى برآمده از آکادمى نبوده اند، بلکه تیپ هایى سیاسى اجتماعى بوده اند که تلاش آنها معطوف به نفوذ در عرصه عمومى و گفت و گوى انتقادى با فعالان اجتماعى ـ سیاسى به عنوان واسطه هاى جریان روشن فکرى و توده هاى مردمى بوده است. تا از این طریق از دل سنت، مدرنیته رشد کند و پیمودن مسیر مدرنیته به نفى سنن کارآمد اجتماعى منجر نشود.
براین اساس، این جریان در وهله نخست تلاش کرده ضمن حفظ ارتباط با فعالان اجتماعى، بر معادلات قدرت تأثیرگذار باشد و حاکمیت را به رعایت حقوق انسانى، احترام به قانون، صیانت از حقوق فردى و اجتماعى وادار کند. روشن فکرى مذهبى با نگاهى انتقادى به سنت و مدرنیته، در برابر سنت گرایى دینى و بنیادگرایى دینى صف آرایى کرده و الگوهاى غیر بومى از چپ گرفته تا راست را، مورد نقدهاى اساسى خود قرار داده است.
این جریان در قالب گفتمانى ملى، ضمن حفظ مرزبندى هاى خود با اندیشه هایى پان ایرانیستى تلاش کرده با واقعیات جامعه ایرانى همراهى دلسوزانه و البته رویکردى انتقادى داشته باشد. مذهبى، صفتى است که به این جریان روشن فکرى پیوند خورده است، تا ضمن ابراز هویت خویش بر اساس اصول و آموزه هایش هویت هاى دیگر را به رسمیت بشناسد و ارتباطى تعاملى ـ انتقادى با توجه به میزان اصول مشترک انسانى بر مبناى حق مدارى و آزادى انسان ها با آنها برقرار کند. بر این مبناست که مدل هاى زیست این جریان نشان داده اند حتى زمانى که در مقاطعى بر مسند قدرت نشسته اند، از حذف و محروم کردن رقیب از حقوقش امتناع کرده اند.
روشن فکرى مذهبى از فرو افتادن در مباحث انتزاعى و تفننى اجتناب مى کند، به دنبال زبانى براى گفت و گو با مردم است تا با واقعیات اجتماعى همخوانى داشته باشد و هم گوینده بفهمد و هم شنونده درک کند. با این زبان است که نه در دام عوام فریبى مى افتد و نه به رویکردهاى نخبه سالار روى مى آورد.
عرفان روشن فکرى مذهبى گونه اى از عرفان اجتماعى است که رابطه خود را با خالق خود، بر مبناى همراهى و کمک به خلق خدا تبیین مى کند و از این منظر عرفان، هم به روشن فکر مذهبى اطمینان روحى مى دهد و هم او را براى حضور فعال در امور اجتماعى و حرکت به سوى نو شوندگى، انگیزه دو چندان مى دهد. روشن فکرى مذهبى در نقد خود صادق است و اشتباهاتش را به عوامل بیرونى نسبت نمى دهد. این جریان از آنجا که حرکت خود را معطوف به تغییرات اجتماعى مى داند، اکنون براى خود این پرسش را طرح مى کند که چرا با گذشت بیش از یک قرن و نیم از جریان نواندیشى در ایران، هنوز اندر خم یک کوچه مانده است. البته آنچه در باب این جریان گفته شد، مجموعه ویژگى هایى است از آنچه باید باشد و این به این معنى نیست که چهره هاى این جریان از هر گونه انتقاد مبرا هستند؛ بلکه بیشتر تلاش شد سویه ها مشخص شوند. اما برخلاف تصور، اختلاف میان روشن فکرى دینى از زمین است تا آسمان.
در دوم خرداد گفتمانى نوین پدیدار شد که بر جریان چپ از نحله هاى مختلف گرفته یورش برد و بنیان هاى هر گونه ایدئولوژى گرایى را مورد حمله قرار داد. شاخص هاى این جریان با نام نحله کیان معروف شدند و با شعار اصلاح معرفت در حوزه نظرى از پلورالیسم، تساهل و تسامح، نفى هر گونه ایدئولوژى گرایى، خصوصى شدن دین و حقیقت گرایى سخن گفتند و در حوزه سیاسى با شعار قانونگرایى و گردش نخبگان در مدار قدرت، از مطالبات مطرح شده ایرانى ها در دوم خرداد، استفاده بهینه کرده، تا حدودى نفوذ خود را در محافل دانشگاهى و روشن فکرى بسط دادند.
روشن فکرى دینى در ابتداى امر با تفکرى نخبه گرایانه امیدوار به تغییرات در سطح و اصلاح از بالا به پایین بود. این بینش از درک تحولات اجتماعى عاجز و ناتوان است، یا نسبت به آنها بى اعتناست. عدالت اجتماعى در گفتمان روشن فکران دینى اگر نگوییم وجود ندارد مى توان مدعى شد کم رنگ است. ایمان به اصلاح قدرت از طریق گردش نخبگان، نشأت گرفته از بینشى است که اصالت را به قدرت مى دهد و آزادى را تابعى از قدرت مى داند. این بینش قدرت محور، یا نیروهاى موجود اجتماعى را خوار مى شمارد یا وجودشان را نادیده مى انگارد. بر این مبناست که مشاهده مى کنیم چگونه در دوم خرداد و سال هاى پس از آن نیز اصلاح طلبان با نیروهاى صنفى، برخورد دو گانه و در بسیارى از مواقع منفعت طلبانه داشتند.
روشن فکرى دینى به دلیل غرق شدن در انتزاعیات تلاش نمى کند موضع خود را به صراحت در باب موضوع هایى همچون بحران هاى اجتماعى یا مسائل جدید مانند زنان، اقوام و اصناف مشخص کند. اگر روشن فکرى مذهبى به تعامل میان هویت ها تأکید مى کند و خواستار به رسمیت شناختن هویت هاست؛ اما روشن فکرى دینى، اسلام حقیقت را در برابر اسلام هویت مى نشاند تا با توسل به این رویکرد به جاى حل و فصل مسئله، صورت مسأله را پاک کند و از مواجهه با چالش هاى امروز جامعه ایران فرار کند.
روشن فکران دینى نه خبط هاى بزرگشان در اوایل انقلاب را به گردن گرفتند و نه اشتباهات دوران اصلاحات را نقد کردند. به راستى باید پرسید گفتمان ایدئولوژى زدایى براى نمونه در جامعه دانشگاهى ایران چه تأثیرى بر جاى نهاد؟ آیا به لشکرى از سرخوردگان از وضع موجود که به پستوخانه هاى خصوصى خویش سرازیر شده اند اندیشیده اید؟
با شکست سیاسى سوم تیر در انتخابات ریاست جمهورى همه در انتظار تجدید نظر در خط مشى ها، مبانى فکرى و راهکارهاى سیاسى از سوى این جریان بودند. اما مأیوسانه این گونه شنیدیم که شکست اصلاحات، حاصل عملکرد تحریمیان بوده است که این خود، باز نشانى از غرور کاذب سردمداران این جریان بود.
جریان روشن فکرى مذهبى بر خلاف روشن فکران دینى، همواره با نئولیبرالیسم مرزبندى هاى جدى داشته و انتقادهاى بنیادینى نسبت به داعیه داران این جریان ابراز داشته است. پى آمدهاى منفى جریان نئولیبرالیسم بر جامعه ایران، خرد شدن افراد و اتمیزه شدن آنها، فرو رفتن در لاک خصوصى و اصالت دادن به لذت طلبى، فرار از مسؤولیت اجتماعى و اصالت بخشیدن به مصرف گرایى بوده است. روشن فکران دینى که بنا بر سرشت نازک رنجى وار خود در انتظار مهیا شدن شرایط و ایجاد فضاى مناسب براى فعالیت خود هستند، در دوران اصلاحات آنچنان از ترفندهاى رقیبان محافظه کار خود ناله مى کردند که گویى انتظار داشته اند تا رقیب در برابر ایده هاى آنها سر تعظیم فرود آورد و با انتشار چند مقاله و چند نطق سنگر به سنگر پیشروى کنند. روشن فکران دینى همچنان خود را بر فراز جریان هاى روشن فکرى ایران مى دانند و هیچ گونه نقدى را نسبت به خود برنمى تابند و منتقدان را با انواع و اقسام اتهامات خلع سلاح مى کنند و این چنین غرور کاذبى، خود، بزرگ ترین مانع در تبیین وضعیت موجود است.

اعلام دستور جدید به کارگزاران و صرافی‌ها

مدیر عملیات بازار متشکل ارزی ایران گفت: نرخ خرید و فروش ارز کارگزاران و صرافی‌های عضو بازار متشکل ارزی بزودی در سایت رسمی این بازار منتشر می‌شود.

(تصویر شماره 1)
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، «هادی نژاد» اظهارداشت: به زودی فهرست کارگزاران بازار متشکل ارزی کشور به همراه نرخ‌های خرید و فروش اعلامی آنها در سایت‌های رسمی بازار متشکل ارزی به نشانی www.ice.ir قرار می‌گیرد.
وی افزود: به این ترتیب متقاضیان می‌توانند با مشاهده اطلاعات صرافی‌ها و کارگزاران بازار متشکل، براساس محل فعالیت و نرخ‌های خرید و فروش اعلامی کارگزار مورد نظر خود را انتخاب ارز خرید و فروش کنند.
مدیر عملیات بازار متشکل ارزی گفت: با این اقدام مهم که هماهنگی‌های لازم برای انتشار آن انجام شده است قیمت ارز در صرافی‌های مختلف بصورت شفاف و مقایسه‌ای در دسترس متقاضیان قرار می‌گیرد.
223227 کد خبر 1649517

واژه شناسی این خبر (صرافی):
صرافی ( به انگلیسی بریتانیایی bureau de change و به انگلیسی آمریکایی currency exchange ) در لغت به معنای داد و ستد انواع مختلف پول است. پیدایش آن به عنوان یک حرفه را می توان ناشی از نیاز مردم به تعیین و صحت وزن و عیار مسکوکات گوناگونی دانست که در قرون پیشین رواج داشتند و ناآگاهی از وزن و عیار صحیح آن ها می توانست زیان بار باشد. صرافی ریشه بانکداری مدرن امروزی است.
با استفاده از پول کاغذی در قرن ۱۷ و ایجاد بانکداری مدرن و نرخ تبدیل شناور بین پول های مختلف بازارهایی مانند فورکس شکل گرفت.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)

واژه شناسی این خبر (ارز):
نرخ ارز عبارت است از مقداری از واحد پولی ملی که برای بدست آوردن واحد پول کشور دیگر باید پرداخت شود. به پول های خارجی ارز گفته می شود، به گفته دیگر به واحدهای پولی که در کشورهای دیگر جز کشور اصلی داد و ستد شود به صورت کلی ارز گفته می شود.
ارز عموماً نوع پذیرفته شده ای از پول است که شامل سکه و اسکناس های کاغذی می شود و توسط دولت توزیع شده و در داخل اقتصاد گردش دارد. ارز که به عنوان واسطه مبادله کالا و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد، پایه و زیربنای کسب وکارها به حساب می آید.
(برگرفته از دانشنامه آزاد ویکی‌پدیا)

فهرست شعب کشیک بانک صادرات ایران برای فروش ارز اربعین در ایام تعطیل اعلام شد​فهرست شعب کشیک بانک صادرات ایران به منظور تسهیل ارائه خدمات فروش ارز به زائران اربعین در روزهای تعطیل اعلام شد. به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، فروش ارز به زائران اربعین تا ٢٦ شهریورماه ادامه داشته و ١٢٥ شعب منتخب این بانک در روزهای کاری تا ساعت ١٨ آماده ارائه خدمات هستند و٣٩ شعبه کشیک نیز در روزهای تعطیل​برای ارائه خدمات فروش ارز به زائران اربعین در نظر گرفته شده اند. همچنین به منظور رفاه حال خانواده هایی که به صورت گروهی در سامانه سماح ثبت نام کرده اند، فروش و ارائه ارز به صورت یکجا به سرپرست خانوار پس از ثبت اطلاعات اعضای خانواده در سامانههای مربوطه و احراز هویت آنان انجام میشود.بانک صادرات ایران .

به گزارش خبرگزاری موج، به نقل از روابطعمومی بانک سینا، فرهاد آموزنده گفت: صرافی سینا طبق بخشنامه بانک مرکزی و به منظور تسریع و تسهیل در شرایط عزیمت زائران به کربلای معلی، آمادگی کامل جهت فروش ارز اربعین به زائران حرم سیدالشهداء را دارد. آموزنده اذعان داشت: در چارچوب ضوابط ابلاغی و احراز هویت متقاضیان، زائران می توانند ضمن حضور در محل صرافی سینا با در دست داشتن کارت ملی هوشمند، کارت بانکی متعلق به زائر و همچنین شماره تلفن همراه به نام زائر حداکثر مبلغ یکصد دلار با نرخ توافقی خریداری کنند. گفتنی است شرکت صرافی سینا در چارچوب مقررات ارزی نسبت به خرید و فروش نقدی ارز، خرید و فروش حواله های ارزی، خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران خود مانند نگهداری و نقل و انتقال وجوه ارزی اقدام می نماید. .

به گزارش خبرگزاریخبرآنلاین ، امید قالیباف در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: بر اساس آیین نامه واردات، شرکت های مشمول واردات خودرو باید تقاضای خود را تا ۱۹ شهریور ماه به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. وی افزود: بر این اساس تقاضاهای ارائه شده از سوی شرکت های متقاضی، توسط وزارت صمت تا آخر شهریور ماه بررسی و در ابتدای مهرماه نیز مشخص می شود که کدام شرکت ها واجد شرایط واردات خودرو هستند. وی با بیان اینکه از ابتدای مهرماه شرکت های واردکننده مشمول می دانند که می توانند خودرو وارد کنند، گفت: ضمن اینکه قبل از این نیز این شرکت ها مذاکراتشان را با شرکت های خودروساز دنیا آغاز کرده اند. قالیباف با اشاره به اینکه از ابتدای مهرماه امکان واردات خودرو وجود دارد، افزود: اما شرکت واردکننده باید ثبت سفارش .

حسین سلاح ورزی در گفت و گو با ایسنا، درباره رویکرد و نگاه پارلمان بخش خصوصی نسبت به روند بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: اتاق ایران و صندوق توسعه ملی درباره بازگشت ارزی مطالبات هم نظر هستند؛ اما بخش خصوصی تاکید دارد نظام جبران پیامدهای ناشی از قیمت گذاری دستوری، ممنوعیت ها و نوسانات شدید ارزی توسط دولت تنظیم شود. او به نشست اخیر اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با هدف رسیدگی به پرونده واحدهایی که از تسهیلات صندوق بهره بردند و امروز در بازپرداخت آن دچار مشکل شدند، اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی در واقع صندوق ثروت ملی بین نسلی است که با فلسفه و نگرشی خاص تاسیس شد. قرار بود این صندوق سهم خود از درآمدهای فروش نفت را دریافت و در راستای توسعه در اختیار بخش .

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، مصطفی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی با اعلام این خبر تأکید کرد: بانک مرکزی در راستای تسهیل شرایط عزیمت هموطنان به عتبات عالیات در ایام اربعین حسینی، علاوه بر ۵ بانک عامل قبلی، تمامی شعب ارزی ۱۶ بانک دیگر را هم با اولویت شهر تهران و کلان شهرها مکلف کرد تا ارز اربعین را کارگزاران به عنوان واسطه با نرخ توافقی به زائران محترم عرضه کنند. ۲۲۳۲۲۵ کد خبر 1670631

به گزارش خبرگزاریخبرآنلاین ، کامران سلطانی زاده در پاسخ به این پرسش که آیا ارزیابی ای دارید که اگر مذاکرات وین به نتیجه نرسد، نرخ دلار تا کجا بالا می رود؟ می گوید: اگر خاطر داشته باشید، قبل از مذاکرات در کارگزاران به عنوان واسطه مردادماه، دلار در کانال ۳۱ هزار تومان قرار داشت. این نشان می دهد که نتایج برجام و به ثمر رسیدن و نرسیدن آن، خیلی روی روند بازار داخلی اثر ندارد. دبیرکل کانون صرافان تصریح می کند: ما چند سال است که این روند را می گذرانیم و عملا می شود گفت که اقتصاد کشور با تحریم ها سازگار شده و می تواند مشکلات خود را با وجود تحریم ها دنبال کند و خیلی هم بحث برجام روی نوسانات نرخ ارز تاثیر چندانی ندارد. بیشتر بخوانید:خبر خوش دبیرکل کانون صرافان برای بازار ارز/ سیگنال مذاکرات وین به بازار اطلاعیه مهم بانک مرکزی .

کارگزاران واسطه تعاملی غول پیکر ، معاملات رمزنگاری را برای مشاوران مالی آمریکایی راه اندازی کردند

تصویر مقاله

بر اساس بیانیه مطبوعاتی 18 اکتبر ، غول کارگزاری Interactive Brokers اعلام کرده است که مشاوران مالی ثبت شده از ایالات متحده اکنون می توانند از این پلتفرم برای تجارت ارزهای رمزپایه به نمایندگی از مشتریان خود استفاده کنند.

لیست دارایی های دیجیتالی موجود شامل بیت کوین ، اتریوم ، لایت کوین و بیت کوین کش است.

یکی از شرکت های پیشرو در کارگزاری آنلاین ، که با شرکت های Fidelity و TD Ameritrade رقابت می کند ، پس از همکاری با یک شرکت زیرساخت بلاک چین به نام Paxos ، از تجارت ارزهای رمزپایه پشتیبانی کرد.

استیو سندرز ، معاون اجرایی بازاریابی و توسعه محصولات شرکت ، اهمیت روزافزون ارزهای رمزنگاری شده را در مجموعه های متنوع تصدیق کرد:

تخصیص درصد کمی از دارایی ها به ارزهای رمزنگاری شده به عنوان بخشی از یک مجموعه متنوع ، به طور پیوسته رایج شده است و ممکن است مشاوران بخواهند ارز رمزنگاری شده را به مشتریان خود توصیه کنند.

بر اساس یک نظرسنجی منتشر شده در ژوئن ، 49 درصد از مشاوران مالی گفتند که از مشتریان در مورد سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده درخواست دریافت کرده اند.

با این حال ، تنها 14 of از آنها توصیه کردند که کاربران خود با استفاده از دارایی های دیجیتال ، نمونه کارها را متنوع کنند.

کارگزاران به عنوان واسطه

تصاویر خبری استان سمنان با شبکه اطلاع رسانی مرآت

گروه ها و فعالین اصلاح طلب در حالی، شعار مبارزه با فساد اقتصادی سر می دهند، که از لحاظ مالی برای فعالیت های انتخاباتی و سیاسی به یکی از بدنام ترین و بدسابقه ترین احزاب یعنی حزب کارگزاران سازندگی وابستگی دارند.

به گزارش مرآت نیوز به نقل از فرهنگ نیوز ،انتخابات 7 اسفند در هر دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، شاید چالشی بزرگ برای اصلاح طلبان و دولت یازدهم باشد. با توجه به شرایط روز جامعه و رکود بی­سابقه حاکم بر کشور و مشاهده رفتار پسا برجامی دولت، علامت­های سوال زیادی را در میان افکار عمومی مردم به وجود آورده که این خارج از بحث مورد نظر ماست. بحث اصلی مورد نظر ما این است که دولت یازدهم واصلاح طلبان برای غلبه بر این چالش، چاره­ای جز هم­افزایی و هم پوشانی ندارند.

اما با کارگزاران به عنوان واسطه توجه به عللی که درباره اختلاف نظر بنیادین در حوزه­ ها مختلف میان دولت و اصلاح طلبان وجود دارد ودر یادداشت قبل تحت عنوان دولت یازدهم و اصلاح طلبان یا با هم یا بر هم به این موضوع اشاره کردیم باید این دو جریان حزب یا اشخاصی را به عنوان واسطه انتخاب کنند که اولا مورد قبول طرفین باشد، ثانیا به افکار طرفین در عین حال پایبند باشد، ثالثا بتواند در هر دو مجلس خبرگان و شورای اسلامی فعالیت داشته باشد.

با توجه به شرایط امروز اصلاح طلبان مهمترین گزینه با کمترین هزینه حزب کارگزاران خواهد بود.

قدیمی­ترین اعضای این حزب عبارتند از: محمد هاشمی، محسن هاشمی،‌ غلامحسین کرباسچی، محمدعلی نجفی، اسحاق جهانگیری، فائزه هاشمی، علی هاشمی،‌ سیدحسین هاشمی، اسماعیلی جبارزاده، یدالله طاهرنژاد، سیدحسین مرعشی، رضا امراللهی، رضا ملک‌زاده و عبدالناصر همتی.

اما در 19 فروردین 93 طبق توافق اعضا نفراتی به این حزب اضافه شدند که عبارتند از: حمدحسین عادلی، سعید لیلاز، محمد قوچانی، علی جمالی، شهربانو امانی، خانم مقیمی، اعظم نوری، عباس علیخانی‌، علی‌اشرف افخمی، سیدافضل موسوی،مهندس پناه،‌ سیدعبدالله حسینی‌،‌ عباسعلی الله‌یاری، فرزانه ترکان،‌ خانم کفایتی، جهانبخش خانجانی، حجت‌الاسلام ملکی.

بعد از استعفای محمد هاشمی از حزب شاید سه نام از همه بیشتر و پررنگ تر در عرصه سیاسی کنش گری می کنند:

از میان این سه تن، اسحاق جهانگیری هم اکنون معاون اول رییس جمهور است و حداقل به صورت ظاهری نمی ­تواند در انتخابات دخالت داشته باشد. هر چند او اوایل اردیبهشت امسال در جمع اعضای جدید حزب گفته بود:"اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار این دولت تمام است." [1] او هم چنین اضافه کرده بود:"کارگزاران تا پیش از این تلاش می ­کرد که نقش میانجی را در معادلات سیاسی بازی کند اما به نظر می ­رسد امسال باید این نقش را نقش پررنگ­تری بازی کند " [2] این دو گفته می­ تواند شائبه دخالت دولت در انتخابات را مطرح کند. اگر بعضی اخبار را کنار این دو گفته بگذاریم شاید این فرضیه پررنگ­تر شود. مثلا مرتضی بانک که با حکم نهاوندیان، از ابتدای آغاز به کار دولت روحانی، معاونت کل نهاد ریاست‌جمهوری را به عهده دارد، ریاست ستاد انتخاباتی حزب اعتدال و توسعه (حزب نزدیک به دولت) را به عهده گرفته است. تعداد قابل توجهی از اعضای موثر دولت یازدهم عضو حزب اعتدال و توسعه هستند.

مرتضی بانک اخیراً در نامه‌ای که ذیل آن را با عنوان رئیس ستاد انتخابات حزب اعتدال و توسعه امضا کرده، به محمدحسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور نوشته است که از سوءاستفاده‌کنندگان از نام حزب متبوعش جلوگیری کند.[3]

البته غیر از جهانگیری فائزه هاشمی و غلامحسین کرباسچی دو ضلع دیگر مثلث قدرت کارگزاران هستند. دوضلع دیگری که شاید کارهای مهمتری را بر عهده داشته باشند.

فائزه هاشمی که نقشی پررنگ در فتنه 88 بازی کرد ، شاید تنها کسی باشد که هم بتواند در انتخابات مجلس به حزب مطبوع و دو جریان مذکور کمک کند و هم انتخابات مجلس خبرگان به پدرخود کمک برساند. البته اخیرا خبری در شبکه­های اجتماعی منتشر شد که در جریان یک کنگره بین المللی، فائزه هاشمی، ریاست هیئت ایرانی را در کنفرانس مذکور برعهده داشت. وی در حاشیه این کنفرانس با «هاروا معیدلاو » (هاروا لقب روحانی اعظم صهیونیست ها است ) دیدار نمود. شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز ضمن تأیید این خبر، دو عکس از این دیدار منتشر ساخت که در آن خانم فائزه هاشمی با چهره بسیار بشاش، در حال گفت و گوی صمیمانه با هاروا معیدلاو مشاهده می­شد. همچنین هاروا معیدلاو در جریان مصاحبه ای به مناسبت «یوم کیپور» (روز بزرگ یهودیان ) این خبر را تأیید نمود . گفتنی است که با وجود تأیید خبر ملاقات از طرف منابع صیهونیستی، طرفین از انتشار محتوای مذاکرات خودداری کردند. برخی منابع گزارش داده‌اند که فائزه هاشمی رفسنجانی اخیراً در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کشور را به مقصد آمریکا ترک کرده است.[4]در صورت صحت این خبر این کارگزاران به عنوان واسطه دیدارها نمی­تواند بی ارتباط به مقوله انتخابات باشد.

اما ضلع سوم که مهم­ترین راس این مثلث است غلامحسین کرباسچی است. از او به عنوان یکی از عوامل پیروزی محمد خاتمی در انتخابات 76 یاد می­کنند. اما در سال77 شهردار تهران به اتهام برداشت ۲۶۰ میلیون تومان جهت ستاد کارگزاران، ۲۵ میلیون تومان به تاجران و تقوامنش نامزدهای انتخابات مجلس، ۶۰ میلیون تومان به بهزادیان، ۸۷ میلیون تومان برای خود، خرید ۹۰ هزار دلار از حساب مدیران شهرداری و پرداخت به نماینده جمهوری اسلامی در نیویورک، پرداخت ۵۰ میلیون تومان به تعدادی از مدیران شهرداری به ۳ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

وی همچنین به دلیل تضییع سه و نیم میلیارد (که نیمی از آن به حساب شهرداری باز نگشته بود) به چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد. کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک دو سال حبس، با دخالت هاشمی از زندان آزاد شد.

در اختیار داشتن موسسات هم میهن زیر نظر «غلامحسین کرباسچی» و انتشار هفته نامه­هایی از قبیل « صدا » و ماهنامه های « تجربه » و « مهرنامه » و فصل نامه « داتشنامه » و البته توقیف شدن روزنامه آسمان؛ و صد البته روزنامه­های شرق و آرمان و اعتماد به کرباسچی این امکان را داده تا عملا ریاست اتاق عملیات روانی مشترک اصلاح طلبان ودولت را بر عهده بگیرد.

هدایت این حجم بنگاه سخن پراکنی ذهن افکار عمومی را با این سوال روبه رو کرده است که منبع مالی کارگزاران چه کسی و یا چه نهادی است؟ د ر آمدها و هزینه های میلیاردی کارگزاران از دهه هفتاد به واسطه حمایت­های هاشمی از این حزب دولت ساخته نشأت می­گیرد تا جایی که حسین مرعشی عضو ارشد این حزب سیاسی در گفت و گو با یکی از رسانه­ها، سخنانی در مورد میزان تبلیغات، هزینه و خرج­های مالی که کارگزاران خود به واسطه آن به جامعه سیاسی کشور معرفی کرد، اشاره می­کند که بالغ بر 500 میلیون تومان آن هم در سال 1374 است که با توجه به رقم تورم فعلی چیزی حدود بیش از 11 میلیارد تومان می­شود.

مرعشی درباره میزان تبلیغات این حزب سیاسی در ابتدای شروع به کارش و در زمان شهرداری غلامحسین کرباسچی در تهران بیان می­کند : "ما یک روز قبل از انتشار بیانیه شماره 1 کارگزاران، 500 تابلوی چهار بعدی را در تهران اجاره کردیم و برای اولین بار بیلبوردهای کارگزاران با شعار عزت اسلامی و تداوم سازندگی رونمایی شد که این اقدام به عنوان اولین تبلیغات مدرن انتخاباتی ثبت شد."[5]

رفتارهای مالی کارگزاران و دسترسی آنها به منابع مالی باعث شده است که این حزب تصور کند می‌تواند حمایت مالی اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو را برعهده داشته باشد، لذا همین مسئله تبدیل به اختلافی برای اردوگاه اصلاحات شده است و به نوعی تمامی اصلاح‌طلبان زیر منت حزب کارگزاران و هاشمی رفسنجانی قرار گرفته‌اند.

منتی که نه فقط بر سر مسائل مالی بلکه به واسطه در اختیار داشتن این مطبوعات و ایجاد جنگ روانی حتی توان چانه زنی اصلاح طلبان برای گرفتن تایید صلاحیت از نهاد های ذی ربط را بالا می­برد.

هم اکنون اگر به سخنان چند ماه پیش وزیر محترم کشور بیندیشیم شاید پازل انتخاباتی دولت و اصلاح طلبان تکمیل شود. جایی که رحمانی فضلی از خرج کردن پول­های کثیف در انتخابات انتقاد کرد .هر چند بعدها حرف خود را پس گرفت.

ازسوی دیگر مجلسی که با این سیستم و توسط کرباسچی وفائزه هاشمی تشکیل شود چگونه می خواهد علم مبارزه با فساد اقتصادی را بلند کند؟

در هر صورت باید منتظر بود و دید آیا خرج کنندگان این پول­ها در کارگزاران به عنوان واسطه داخل یا خارج عایدی و سود خود را از انتخابات 7 اسفند خواهند گرفت یا نه ؟

املاک مازاد شهرداری تهران در مسیر تالار شیشه‌ای بورس

عرضه املاک شهرداری در بورس کالا می‌تواند موجب افزایش شفافیت و گشایش مالی شود و خون تازه‌ای به رگ‌های طرح‌های بر زمین مانده پایتخت تزریق کند؛ البته در این مسیر مقاومت‌هایی وجود دارد.

بورس

به گزارش قدس آنلاین، ماجرای عرضه املاک شهرداری در بورس کالا تقریباً به پاییز سال گذشته برمی‌گردد. جایی‌که معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در نخستین نشست خبری با رسانه‌ها و کمی بعد با حضور در یک برنامه تلویزیونی از بازنگری در نحوه واگذاری املاک شهرداری و انجمادزدایی از اموال غیرمنقول تهرانی‌ها سخن به میان آورد.

از عرضه ۴ هزار میلیاردی تا نظارت ۳ گانه بر واگذاری در بورس

بر اساس اظهارات ابوالفضل فلاح، املاک بلااستفاده و مدیریت نشده زیادی به واسطه طرح‌های مشارکتی در اختیار شهرداری تهران است. به گفته او، ماهیت تهاتر این املاک با مطالبات پیمانکاران شهرداری، منجر به تضییع حقوق شهروندان و شائبه‌های حاکم بر این نحوه از تسویه (تسویه غیرنقدی) می‌شود.

وی اظهارداشت: می‌خواهیم املاک و اموال غیرمنقول امانت مردم را تبدیل به نقد کنیم و با مولدسازی، منابع آن را در طرح‌ها وارد کنیم. بخش دیگر را نیز به عنوان بدهی در بورس به پیمانکاران واگذار می‌کنیم. اکنون از طریق سازوکارهایی این واگذاری به پیمانکاران اتفاق می‌افتد که در آن حداقل ۳۰ درصد ارزش ملک از دست شهرداری می‌رود.

فلاح با اشاره به اینکه در گذشته فروش املاک از طریق مزایده بوده که ۱.۵ تا دو ماه طول می‌کشید و شفافیت در آن حداقلی است، افزود: در بازار سرمایه، نهاد نظارتی قوی از سه قوه حضور دارند و در هفت روز این عرضه اتفاق می‌افتد. این آمادگی را داریم که حدود ۴ هزار میلیارد تومان از املاک را عرضه کنیم و به تعادل بازار مسکن کمک کنیم. با این کار می‌توانیم باعث شفافیت و مولدسازی دارایی و به حداقل رساندن سفته‌بازی شویم.

دی‌ماه سال گذشته، علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز با حضور در شورای شهر تهران از اهمیت انضباط بخشیدن به املاک و مستغلات شهرداری گفت و آنها را چاه نفتی خواند که هم می‌توانند، موجب ترقی و توسعه شهر و هم سبب بروز مفسده شوند. زاکانی از برنامه شهرداری برای عرضه شفاف این املاک در بورس کالا خبر داد و به صرفه‌جویی در فرایندهای خرید و فروش مرتبط با شهرداری به واسطه مراجعه به بورس کالا اشاره کرد.

ساماندهی اسناد و اطلاعات املاک

شاید بتوان مهم‌ترین پیامد عرضه املاک در بورس کالا را ساماندهی اسناد و رفع و رجوع مشکلات احتمالی حقوقی این دارایی‌ها دانست. به عبارت دیگر، ایجاد یک پایگاه داده منسجم و انضباط اسنادی متناظر املاک شهرداری، پیش شرط شناسایی و گزینش املاک قابل عرضه در بورس کالا است زیرا بورس کالا، استانداردهایی برای عرضه املاک در بورس دارد و به گفته مسئولان بورس کالا، بخشی از تأخیر در عملیاتی‌شدن عرضه املاک در بورس کالا، به همین مقررات بازمی‌گردد. ناگفته نماند، ساماندهی بانک اطلاعاتی و اسنادی از املاک پایتخت به واسطه سال‌ها تلنبار دارایی‌های غیرمنقول آن هم در مالکیت مجموعه‌های متنوع شهرداری، ظرفیت قابل توجهی از منابع مالی شهر را حبس کرده بود.

البته رد پای سیاست‌گذاری برای ساماندهی املاک و مستغلات در اولین دستور صادر شده از سوی شهردار تهران نیز مشاهده شده است. جایی که زاکانی ۱۷ شهریور ۱۴۰۱، در ابلاغیه‌ای به همه معاونت‌ها، سازمان‌ها و مناطق ۲۲گانه، واگذاری هرگونه املاک، اراضی و اموال غیرمنقول شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی را متوقف کرد.

نامه‌ای که سرآغاز تجمیع اطلاعات املاک غیرمنسجم اما در تملک شهرداری تهران و سپس رونمایی از سامانه جامع املاک و مستغلات شهرداری تهران در اردیبهشت ۱۴۰۱ شد.

در همین زمینه، به تازگی ابوالفضل فلاح معاون مالی و اقتصادی شهری شهرداری تهران با اشاره به اینکه با پذیرش املاک در بورس‌کالا، این اطمینان حاصل می‌شود که فروش و واگذاری این املاک در آینده و انتقال قطعی آن با مشکلی مواجه نخواهد شد، اظهار داشت: هدف ما از عرضه ملک در بورس کالا تأمین مالی برای اجرایی کردن طرح‌های عمرانی شهرداری است و قصد داریم این اتفاق به صورت مستمر انجام شود. رویکرد عرضه املاک در بورس، بسیار مورد توجه شهردار تهران قرار گرفته است. اکنون با عرضه املاک در بورس کالا، این املاک به صورت شفاف‌تر می‌توانند تبدیل به نقد یا تهاتر شوند.

تقدیر وزیر اقتصاد از اقدام شهرداری

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز به تازگی و در خلال برگزاری آیین نخستین معاملات خودرو در بورس کالا، نسبت به عرضه املاک شهرداری تهران در بورس کالا واکنش نیز نشان داد و گفت: شهرداری تهران به صورت خودجوش برای عرضه املاک خود در بورس کالا پیشقدم شده است. در این مسیر به زودی تالار املاک و مستغلات در بورس کالا راه اندازی می‌شود.

سید احسان خاندوزی ادامه داد: شفافیت معاملات و کمرنگ شدن رانت از توزیع و تجارت در بخش املاک از جمله ثمرات عرضه املاک در بورس کالا است.

عرضه در بورس، مشکلات عرضه از طریق کارگزاران را رفع می‌کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه عرضه املاک و مستغلات شهرداری تهران در بورس اقدام بسیار خوبی بوده، اظهار داشت: عرضه در بورس مشکلاتی را که در پی عرضه املاک به شکل غیرنقد و از طریق کارگزاران بروز پیدا می‌کرد، برطرف می‌کند.

ناصر امانی با تأکید بر اینکه عرضه املاک در بورس محاسن زیادی دارد، تصریح کرد: هرچند عرضه املاک هنوز به شکل انبوه نیست اما شروع خوبی است و امیدواریم توسعه یابد و از این پس املاک شهرداری از طریق بورس عرضه شود.

وی به زمینه‌های متعدد شهرداری تهران برای عرضه در بورس اشاره کرد و افزود: شهرداری می‌تواند اموال منقول و غیرمنقول خود را از این طریق به فروش برساند. اموال شهرداری قابلیت عرضه در بازار بورس را دارد البته شاید نوع آن با املاک متفاوت باشد.

همچنین علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در گفت و گو با ایرنا با تأکید بر ایجاد شفافیت در شهرداری با عرضه املاک در بورس کالا یادآور شد: عرضه املاک در بورس، می‌تواند زمینه را برای نظارت برای عملکرد فراهم کند که در شفافیت‌سازی مؤثر خواهد بود. چنین اقداماتی، بورس را پر رونق‌تر می‌کند. عرضه املاک و مستغلات در بورس، اجازه می‌دهد که همه در توسعه و آبادانی شهر سهیم باشند و زمینه تحقق منابع غیرنقد نیز فراهم شود.

بر اساس آنچه مطرح شد، عرضه املاک شهرداری در بورس کالا می‌تواند، موجب افزایش شفافیت و انضباط مالی شده و خون تازه‌ای به رگ‌های طرح‌های شهری تزریق کند. با این وجود، عمق بخشیدن به عرضه املاک از مسیر تازه ایجاد شده و سنگینی کفه ترازو یه نفع این شیوه واگذاری نسبت به واگذاری تهاتری، یکی از ارکان موفقیت در سیاست کادر جدید مدیریت شهری است. نکته‌ای که برای تحقق آن تاکنون نیز مقاومت و سنگ‌اندازی‌هایی وجود داشته است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.