نحوه محاسبه شاخص داو جونز


مقایسه حرص و طمع با ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال

یک فنجان صرف ریسک

تعداد ی ا ز دوستان در مورد شاخص ها سو ال پرسیده بودند. هد ف بنده در مر حله ی اول بیان مطالبی است که در کتابها به آنها پردا خته نشده باشد و یا به طور ناقص بیان شده و یا فهم آنها مشکل باشد به همین دلیل فعلا از نحوه ی محاسبه ی شاخص میگذرم اما حتما در پستهای آینده در مورد آنها هم توضیح میدهم چون متاسفانه دیدم که در یکی از کتب، نویسنده دو مورد از آنها را بر عکس بیان کرده بود.

دوستان خوبم توجه کنید که هر سال شاخص های قیمتی یکی از پایه های ثابت سوالات کنکور هستند و در چند سال اخیر توجه طراحان سوال بیشتر به شاخص های بورس تهران معطوف است و این کاملا طبیعیه. مسلما اگر خود شما هم طراح سوال بودید ترجیح میدادید یک سوال مفهومی در مورد شاخص بورس تهران مطرح کنید تا مثلا یک سوال حفظی در مورد شاخص داوجونز یا s&p500 (به خصوص الان که روابط سیاسی ما هم باهاشون قمر در عقربه!!)

اصلی ترین مباحث این حیطه در چهار بخش طبقه بندی میشود. در پایان نیز مقایسه ای بین شاخص بورس تهران با شاخص لاسپیرس صورت گرفته که اگر چه مبحث نسبتا جدیدی است اما میتواند قابل تامل باشد. چرا که بعضا دیده میشود طراحان سوال راغب به طرح سوال از بین مقالات کارشناسی ارشد هستند.

TEPIX :Tehran Exchange Price Index

این شاخص تنها به تغییرات قیمتی میپردازد و تقسیم سود توسط شرکتها را نادیده میگیرد به این شاخص، شاخص قیمتی میگویند

TEDIX : Tehran Exchange Dividend Index

این شاخص دقیقا عکس شاخص قبلی عمل میکند یعنی تنها تقسیم سود توسط شرکتها را در نظر میگیرد و تغییرات قیمتی را شامل نمیشود. به این شاخص، شاخص بازده نقدی میگویند

همانطور که میدانید بازده کل از تجمیع سود سرمایه(تغییرات قیمتی) و سود ن ق دی (بازده نقدی)حاصل میشود. پس هیچ کدام از شاخص های مذکور نمیتواند نماینده بازده کل باشد همین ن ق یصه باعث میشود برای محاسبه بازده کل از شاخص زیر که ترکیبی از دو شاخص بالاست استفاده شود

TEDPIX : Tehran Exchange Dividend Price Index

این شاخص به طور همزمان تغییرات قیمتی و تقسیم سود نقدی توسط شرکتهای مشمول شاخص را در نظر میگیرد. به این شاخص، شاخص در آمد کل میگویند

اگر شرکتی سود نقدی تقسیم کند

1- اگر قیمت سهام آن کاهش یابد، شاخص TEPIX پس از تقسیم سود نقدی کاهش می یابد. چرا که فقط قیمت سهام را در نظر میگیرد

2-شاخص TEDIX پس از تقسیم سود نقدی افزایش می یابد چرا که فقط بازده نقدی سهام را در نظر میگیرد

3-شاخص TEDPIX پس از تقسیم سود نقدی ممکن است هر تغییری کند(به صورت زیر)

الف)اگر کاهش قیمت سهام پس از تقسیم سود نقدی دقیقا برابر سود تقسیم شده باشد ، شاخص ثابت میماند

ب)اگر کاهش قیمت سهام پس از تقسیم سود نقدی بیشتر از سود تقسیم شده باشد، شاخص کاهش می یابد

ج)اگر کاهش قیمت سهام پس از تقسیم نحوه محاسبه شاخص داو جونز سود نقدی کمتر از سود تقسیم شده باشد، شاخص افزایش می یابد

اما حالا برویم سراغ ساز و کار شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی محاسبه آن:

این شاخص توسط رابطه زیر محاسبه میشود

که در صورت، λ ضریب تعدیل است و عبارت جلوی سیگما حاصل ضرب تعداد سها م در قیمت سهام در روز t است و در مخر ج ،عبارت جلوی سیگما حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت سهام را در روز پا یه (که یکم فروردین سا ل 1369 در نظر گر فته میشود) را نشان میدهد

شاخص بور س تهران همواره پس از رویدادهای زیر تعدیل میشود

1)افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات

2)افزایش یا کاهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس

این در حالی است که شاخص در موارد زیر تعدیل نمیشود

1)پرداخت سود نقدی

2)افزایش سرمایه از محل اندوخته

3) تجزیه و تجمیع سهام

حال سوال اساسی اینجاست که چرا هنگام اتفاق رویدادهای گروه اول شاخص تعدیل میشود اما در مورد گروه دوم چنین نیست؟

ببینید نحوه محاسبه شاخص داو جونز دوستان، شاخص بورس یک کشور نشان دهنده ی روند اقتصاد اون کشوره مثلا زمانی که شاخص روندی صعودی داره اینطور استنباط میشه که اقتصاد کشور در حال رونقه پس این شاخص نباید بی دلیل افزایش یا کاهش داشته باشه به عنوان مثال فرض کنید یک شرکت جدید در بورس پذیرفته شود، با توجه به فرمول مذکور با افزایش تعداد کل سهام؛ صورت کسر افزایش می یابد و نتیجتا شاخص افزایش می یابد. حالا به نظر شما آیا ورود یک شرکت به بورس نشان از رونق کل اقتصاد دارد؟ به هیچ وجه. پس باید کاری کنیم که در این موارد، شاخص افزایش نداشته باشد(که به این عمل تعدیل شاخص میگویند) برای این که شاخص ثابت بماند می آیند و تغییری در ضریب تعدیل میدهند تا شاخص را ثابت نگه دارند

نکته بسیار مهم: برای تعدیل شاخص، تنها از ضریب تعدیل استفاده نمیشود بلکه تغییری در مخرج نیز انجام میگیرد که برایند تغییر این دو(یعنی λو مخرج) به طور همزمان باعث ثابت ماندن شاخص میشود به عبارتی برای تعدیل شاخص ، پایه ی شاخص (شاخص در سال پایه) نیز ت غییر میکند این نکته در دو سال اخیر بسیار مورد توجه طراحان قرار داشته

ممکن است بپرسید چرا عمل تعدیل تنها برای رویدادهای دسته ی اول اتفاق می افتد اما برای دسته ی دوم عمل تعدیل صورت نمیگیرد؟

1) پرداخت سود نقدی :
در این حالت چون اصولا به تناسب پرداخت سود نقدی قیمت سهام نیز کاهش می‌یابد لذا نیازی به تعدیل عدد شاخص نیست .

2)افزایش سرمایه از محل اندوخته :
زیرا در این حالت همان مبلغ اندوخته که متعلق به سهامداران بوده به‌صورت سهام جدید به آنها داده می‌شود پس تغییری در حقوق صاحبان سرمایه اتفاق نیفتاده لذا در این حالت نیازی به تعدیل شاخص نیست .

3) تجزیه و تجمیع سهام :
در این حالت نیز تنها تعداد سهام منتشره تغییر یافته و چون به تناسب آن قیمت سهم نیز تغییر می‌یابد لذا نیازی به تعدیل شاخص نیست

برای مثال سوال سال 91 کنکور کارشناسی ار شد را ببینید

*در اثر ا فزایش سرمایه از محل اندو خته ها ب رای یک شرکت در روز t ، پایه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران (TEPIX ) در t امین روز نسبت به روز t-1 .

1 )بسته به میزان سهام شناور آن شرکت تعدیل میگردد

3)ا فزایش می یابد

4) ت غییر نمیکند

دقت کنید که در سوال، ت غییر پایه شاخص خواسته شده(مطلبی که بسیاری از دوستان تو جه نمیکنند) و به شما گفتم که منظور از پایه شاخص همان مخر ج کسر بالا است. از طر فی گفتم زمانی که تعدیل صورت گیرد λ و مخر ج کسر دو پارامتری هستند که ت غییر میکنند. ح الا باید ببینیم آیا تعدیل اصلا ضرورتی دارد یا نه. گ فتیم در اثر ا فزا یش سرمایه از م ح ل اندو خته نیاز ی به تعدیل نیست. پس اصلا تعدیلی صورت نمیگیرد پس λ و مخر ج (که همان پایه شاخص است) هم بدون ت غییر باقی میمانند پس گزینه 4 ص حیح است. اگر شما به این سوال پاسخ صحیح دادید در بین افراد انگشت شماری قرار دارید که در سال 91 به این سوال پا سخ ص ح یح دادند!!

این وبلاگ جهت استفاده و تبادل نظر داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد رشته ی مدیریت پدید آمده در صددیم تا با کمک همدیگر برخی از نقاط مبهم این رشته را رفع کنیم

شاخص ترس و طمع چیست؟ نقش احساسات در حرکت بازار

شاخص ترس و طمع می‌تواند وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را از نظر احساسی برای‌تان روشن کند. از آن جایی که همیشه در مسئله خرید و فروش دارایی‌های ارزشمند و سرمایه‌گذاری روی آن‌ها، احساساتی از جمله ترس و طمع وجود دارند، بنابراین آگاهی از این شاخص برای موفقیت‌تان در این زمینه حائز اهمیت است. در ادامه این مقاله کوین نیک مارکت همراه ما باشید تا شاخص ترس و طمع را به طور کامل معرفی و بررسی کنیم.

اما پیش از هر چیز باید از خود بپرسیم چرا شاخص ترس و طمع اهمیت دارد؟ زمانی که تصمیم می‌گیریم که چه زمانی باید در بازار رمزارزها خرید کنیم یا چه زمانی دارایی خود را بفروشیم، یک تریدر یا سرمایه‌گذار خوب و آگاه همیشه به داده‌هایی نگاه می‌کند که به درستی او را در خصوص این مسئله راهنمایی کنند. انواع و اقسام نمودارهایی که باید به آن‌ها نگاه کرد، فاندامنتال‌های مهمی که باید تحلیل کرد و شرایطی که در بازار باید به آن‌ها توجه داشت. اما این تریدر یا سرمایه‌گذار آگاه می‌داند که همیشه معیارها و شاخص‌های متداول همیشه نمی‌توانند در نحوه محاسبه شاخص داو جونز هر شرایطی موثر واقع شوند.

گاهی اوقات جوی بر بازار حاکم می‌شود که قدرتش اجازه می‌دهد قیمت‌ها تغییر کنند، حجم معاملات بالا و پایین برود و در این بین موقعیت‌هایی ایجاد شود که هر شخصی قادر به دیدن آن‌ها نیست. اینجاست که شاخص ترس و طمع که ترکیبی از احساسات درونی بازار همراه با معیارهای فاندامنتال را در قالب یک نمودار به ما نشان می‌دهد، می‌تواند این موقعیت‌های مناسب را آشکار سازد. این شاخص کمک می‌کند تا وضعیت بازار را از نحوه محاسبه شاخص داو جونز نظر ترس و نگرانی و همچنین طمع و حرص بسنجیم.

البته که نباید تمام تمرکز خود را به تنهایی روی این نمودار بگذارید اما موقعیت‌های خوبی را می‌توان از دل این نمودار به دست آورد.

شاخص چیست؟

شاخص

شاخص چیست؟

بد نیست حالا که وارد این مبحث شدیم، کمی هم در خصوص مهم‌ترین عواملی که در ادامه در خصوص آن‌ها صحبت خواهیم کرد، یک یادآوری جامع داشته باشیم.

یک شاخص (Index) چندین نقطه از داده‌های مهم را جمع و با ترکیب آن‌ها، یک معیار آماری به دست می‌آورد. اگر در زمینه بازارهای مختلفی از جمله بورس تجربه داشته باشید، حتما با شاخص‌هایی نظیر میانگین صنعتی داو جونز (Dow Jones Industrial Average) آشنا هستید. یک شاخص مشهور که در خصوص بازار بورس به شدت کاربرد دارد. این شاخص با ترکیب آمار قیمت ۳۰ شرکت بزرگ آمریکا که در صرافی‌های مختلف فهرست شده‌اند، در جهت قیاس در معاملات و مبادلات سهام، آمار لازم را به کاربران خود ارائه می‌دهد. از جمله این شرکت‌ها می‌توان به اپل، بوئینگ، کوکاکولا، مایکروسافت، اینتل و غیره اشاره کرد.

بازار ارزهای دیجیتال نیز دارای شاخص‌های مختلفی است. شاخص ترس و طمع از جمله معیارهای معتبر این بازار محسوب می‌شود. البته شاخص‌ها به اشکال مختلفی ارائه می‌شوند و همه شبیه به یکدیگر نیستند. شاخصی که در حال حاضر در مورد آن صحبت می‌کنیم، نه مانند شاخص داو جونز قابل خرید و سرمایه‌گذاری است و نه هیچ دستور خاصی را برای پیروی ارائه می‌دهد. بلکه این یک مقیاس مکمل برای آنالیزهایی شماست.

مقیاس یا شاخص بازار چیست؟

مقیاس‌های بازار (Market Indicators) اجازه می‌دهند تا کار تریدرها و سرمایه‌گذاران برای تحلیل داده‌های بازار آسان‌تر شود. این مقیاس‌ها در انواع و اقسام اشکال وجود دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)، تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis) و تحلیل عقیده کاوی (Sentiment Analysis) اشاره کرد.

ما در کوین نیک مارکت به خوبی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا شده‌ایم. با مطالعه این مطلب می‌توانید به خوبی با مقایس‌های مختلف بازار آشنا شوید. مقایس‌هایی نظیر شاخص میانگین حرکتی ساده نحوه محاسبه شاخص داو جونز یا الگوهای پیچیده نمودارها مانند Ichimoku. تحلیل‌های تکنیکال همیشه تمرکزشان روی مسائلی نظیر قیمت، حجم بازار و دیگر ترندهای آماری است.

در نقطه مقابل، همچنین مطالبی را در خصوص تحلیل‌های فاندامنتال در اختیارتان قرار داده‌ایم. تحلیل‌های فاندامنتال به نسبت تکنیکل راه کاملا متفاوتی را طی می‌کنند. زمانی که شما می‌خواهید روی یک ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری یا ترید انجام دهید، ابتدا با تحقیق در مورد آن‌ سعی دارید تا ارزش‌های اساسی و ریشه‌ای آن را درک کنید. برای مثال در این تحلیل با آمارهایی نظیر تعداد کاربران، وضعیت بازار، اهدافی که این پروژه ارز دیجیتال در سر دارد، تاریخچه آن، وضعیت قانون‌گذاری و موارد مشابه سر و کار دارید.

در نهایت یک تحلیل دیگر به نام تحلیل عقیده‌کاوی داریم که کار آن، دریافت آمار اواطف، احساسات و ذهنیت کلی سرمایه‌گذاران و تریدرها در بازار است. شاخص ترس و طمع فقط یکی از مقیاس‌های این نوع آمارها محسوب می‌شود. شاخص‌هایی نظیر خرسی و گاوی (Bull & Bear Index)، شاخص آگمنتو (Augmento) و هشدار نهنگ (WhaleAlert) که اجازه می‌دهند جابه‌جایی‌های مالی بزرگ را شناسایی کنید، از جمله زیرمجموعه تحلیل عقیده‌کاوی هستند. یکی از نکات مهمی که در این آمار وجود دارد، اهمیت بالایی تحلیل شبکه‌های اجتماعی، جوامع و دیدگاه‌های عمومی است.

شاخص ترس و طمع چیست؟

ترس و طمع

شاخص ترس و طمع

شاخص ترس و طمع یک نوع تحلیل از چندین و چند شاخص مختلف بازار و ترندها است که نشان می‌دهد شرایط احساسی بازار ارز دیجیتال در حالت طمع قرر دارد یا ترس. زمانی که این آمار روی عدد صفر قرار داشته باشد، نشان از حاکمیت شدید احساس ترس در بازار است و زمانی که عدد روی ۱۰۰ قرار بگیرد، بازار به شدت روی طمع خود را نشان می‌دهد. عدد ۵۰ نیز حالت خنثی بازار را مشخص می‌کند.

البته این شاخص صرفا برای ارزهای دیجیتال نیست و سال‌ها پیش از آن برای بازار سهام مورد استفاده قرار می‌گرفت. در اصل این شاخص توسط CNNMoney ایجاد شد تا شرایط ترس و طمع بازار سهام و بورس قابل بررسی باشد.

زمانی که بازار در شرایط ترس، نگرانی و هراس قرار دارد، نشان از این است که قیمت ارزهای دیجیتال دست پایین هستند. وجود ترس زیاد در بازار باعث می‌شود تا فروش به بیش از حد خود برسد و وحشت روی سرمایه‌گذاران و تریدرها تاثیر بگذارد. با این حال باید در نظر داشته باشید که ترس به تنهایی لزوما به این معنی نیست که بازار پارد یک ترند خرسی بلند مدت خواهد شد. در عوض، می‌توانید به آن به عنوان یک نقطه عطف کوتاه مدت یا میان مدت شرایط احساسی و عقیده‌ای بازار نگاه کرد.

طمع در بازار شرایط عکس ترس را به همراه دارد. زمانی که طمع بر جو تریدرها و سرمایه‌گذاران حکم‌فرما شود، احتمال افزایش قیمت بیش از حد و در نهایت شکل‌گیری یک حباب وجود دارد. شرایطی را تصور کنید که در آن ترس از دست دادن موقعیت (FOMO) باعث ایجاد پامپ در بازار شود و در نهایت شاهد افزایش بی‌رویه و غیرمنطقی قیمت بیت کوین و سایر آلت کوین‌ها شویم. طمع باعث می‌شود تقاضا افزایش پیدا کند و این تقاضای زیاد، قیمت‌ها را به شکل غیرمنطقی افزایش خواهد داد.

شاخص ترس و طمع چطور کار می‌کند؟

به صورت روزانه، وبسایت Alternate.me محاسبه این آمار را از ۰ تا ۱۰۰ در اختیار کاربران قرار می‌دهد. در لحظه نگارش این مطلب (۸ ژانویه ۲۰۲۲)، شاخص ترس و طمع در این سایت روی ۱۰ قرار دارد که نشان از روی ترس شدید بازار است. این آمار با استفاده از داده‌های مرتبط با بیت کوین مشخص می‌شود. دلیل استفاده از بیت کوین به عنوان شاخص اصلی، تاثیر مهم برترین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار روی سایر رمزارزها است.

همانطور که متوجه شدید، قرار نیست آمار ترس و طمع همیشه روی عدد صفر، ۵۰ یا ۱۰۰ قرار داشته باشد. می‌توان مقیاس اید آمار را در چند بخش تقسیم کرد. به طور مثال:

  • از ۰ تا ۲۴= ترس به شدت زیاد
  • از ۲۵ تا ۴۹= ترس
  • از ۵۰ تا ۷۴= طمع
  • از ۷۵ تا ۱۰۰= طمع به شدت زیاد

اما این شاخص شامل چه آمار‌هایی است؟

این شاخص با ترکیب ۵ فاکتور مختلف بازار تعیین می‌شود که در ادامه با تمامی آن‌ها آشنا خواهیم شد:

نواسانات (Volatility)

۲۵ درصد از این شاخص را آمار مرتبط با نوسانات تشکیل می‌دهند. با میانگین ارزش بیت کوین بین ۳۰ تا ۹۰ روز، معیار نوسان بازار به دست می‌آید. نوسان می‌تواند به نوعی نشان دهنده شک و تردید در بازار باشد.

مومنتوم/حجم بازار (Market Momentum/Volume)

این آمار نیز ۲۵ درصد از شاخص ترس و طمع را نشان می‌دهد. حجم معاملات بیت کوین و همچنین مومنتوم بازار بیت کوین طی ۳۰ الی ۹۰ روز مقایسه و سپس آمار آن با هم ترکیب می‌شود. حجم بالای خرید اگر به صورت مداوم به نمایش در بیاید، نشان از وضعیت مثبت یا طمع شدید بازار دارد.

شبکه‌های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی ۱۵ درصد آمار این شاخص نقش دارند. توییتر را می‌توان مهم‌ترین شبکه اجتماعی مرتبط با ارزهای دیجیتال دانست. به‌ طوری که تعداد هشتگ‌های مرتبط با بیت کوین و نرخ تعاملات آن در این آمار محاسبه می‌شود. به طور معمول، تعداد بالا و مداوم غیر عادی تعاملات، بیشتر از این که نشان ترس باشد، نشانه طمع در بازار است.

سلطه بیت کوین

این آمار ۱۰ درصد در این شاخص تاثیرگذار است. در این آمار، معیار سلطه بیت کوین بر بازار محاسبه می‌شود. افزایش سلطه بیت کوین، سرمایه‌گذاری‌های جدید روی این ارز دیجیتال و احتمال بازتخصیص سرمایه‌ها از آلت کوین‌ها را نشان می‌دهد.

ترند گوگل

این آمار نیز ۱۰ درصد شاخص را تشکیل می‌دهد. با نحوه محاسبه شاخص داو جونز نگاهی به ترندهای گوگل در خصوص جستجو‌های مرتبط با بیت کوین، این شاخص به ما وضعیت احساسی و عقیده‌ای بازار را نشان می‌دهد. برای مثال، افزایش جستجو در خصوص کلمه‌ای مانند کلاهبرداری بیت کوین (Bitcoin Scam) نشان از نفوذ ترس به بازار است.

نتایج آمارها

این آمار که ۱۵ درصد باقی مانده این شاخص را تشکیل می‌دهد، نتایج آمار‌ها و نظرسنجی‌های مرتبط با بیت کوین را نشان می‌دهد. با این حال بنا به گفته سایت منبعی که روزانه شاخص ترس و طمع را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، استفاده از نتایج آمارها مدتی است که از دستور کار خارج شده.

چرا شاخص ترس و طمع کاربردی است؟

این شاخص در زمینه ارزهای دیجیتال می‌تواند یک ابزار ارزشمند برای بررسی وضعیت و تغییرات احساسی و عقیده‌ای بازار باشد. حرکات درشت در نمودارهای مرتبط با این شاخص می‌توانند موقعیت‌های مناسب ورود یا خروج را پیش از شکل‌گیری ترند بازار برای‌تان نمایان کنند.

بگذارید با یک مثال اهمیت این شاخص را با شما به اشتراک بگذاریم. ابتدا جدول زیر نگاه کنید:

بررسی شاخص حرص و طمع

بررسی شاخص ترس و طمع

در جدول بالا، شاهد وضعیت سه ماه از بازار کلی ارزهای دیجیتال در سایت Market Cap نسبت به ارقام شاخص‌ها هستیم.

در نقطه اول که در ۲۶ آپریل ۲۰۲۱ تیک خورده است، تاپ ارزش شاخص از ۷۳ (طمع) به ۲۷ (ترس) را نشان می‌دهد. نقطه دوم شورع یک اسلاید دیگر در ۱۲ می ۲۰۲۱ است که از ۶۸ (طمع) به ۲۶ (ترس) را نشان می‌دهد. حال می‌توان این آمار ترس و نحوه محاسبه شاخص داو جونز طمع را با وضعیت ارزش بازار کلی بازار ارزهای دیجیتال به نسبت همین بازه زمانی مقایسه کرد.

مقایسه حرص و طمع با ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال

مقایسه حرص و طمع با ارزش کلی بازار ارزهای دیجیتال

در نقطه اول دوباره در تاریخ ۲۶ آپریل، ارزش کلی بازار از رقم ۱٫۶۸ تریلیون دلار شروع شد و سپس به اوج ۲٫۵۳ تریلیون دلار در ۱۲ می ۲۰۲۱ رسید. اگر این جدول را با شاخصی که در بالا دیدیم مقایسه کنید، شاهد یک تاب بزرگ از وضعیت طمع به ترس منطبق با ارزش بازار ارزهای دیجیتال هستیم. هرچه که بازار به سمت طمع قدم برداشت، ارزش کلی بازار نیز تا زمان رسیدن به حداکثر خود، بالا رفت. زمانی که این تاب به اوج خود رسید، دوباره شاهد یک سقوط خیلی تند تیز بودیم.

حال با این مثال، می‌توان به خوبی متوجه شد این شاخص چقدر می‌تواند برای یافتن موقعیت‌های خرید و پیشبینی زمان فروش، مفید واقع شود. همچنین با این شاخص می‌توانید متوجه شوید که عکس‌العمل احساسی‌تان نسبت به بازار افراط آمیز است یا در جهت درستی از بازار قرار دارد.

اما این نکته را فراموش نکنید که این شاخص نمی‌تواند به تنهایی و همیشه به شما در بازار کمک کند.

آیا این شاخص برای تحلیل‌های بلند مدت قابل استفاده است؟

این شاخص برای تحلیل‌های بلند مدت بازار ارزهای دیجیتال چندان کاربردی نیست. درون یک بازار خرسی یا گاوی، همیشه چندین چرخه ترس و طمع وجود دارد. این چرخه‌ها و استفاده از شاخص آن می‌تواند برای تریدرهای روزانه کاملا مفید واقع شود. هرچند، برای سرمایه‌گذارانی که قصد هولد کردن دارند، سخت است که با استفاده از این شاخص، مخصوصا در بازه‌های گاوی یا خرسی، چیزی از دل بازار بیرون کشید. بنابراین این دست از افراد باید به سراغ تحلیل‌های مناسب با شرایط بازارهای بلند مدت بروند.

مثل همیشه، تاکید می‌کنیم که هیچگاه فقط و فقط روی یک شاخص یا شیوه خاصی از تحلیل‌ها متمرکز نشوید. مطمئن شوید که برای تحلیل بازار خود، چه بلند مدت و چه کوتاه مدت، به سراغ چندین شاخص به صورت همزمان بروید. ترکیب شاخص‌های مختلف می‌تواند موقعیت‌های ورود و خروج را بهتر به شما نشان دهند.

سخن پایانی

شاخص ترس و طمع یک راه ساده برای به دست آوردن وضعیت کلی احساسی بازار است. شما می‌توانید به جای این که بازار، شبکه‌های اجتماعی، ترندهای گوگل و دیگر معیارها را جدا جدا بررسی کنید، با این شاخص همه چیز را به دست آورید. اگر می‌خواهید این شاخص برای‌تان مفید واقع شود، بهتر است در تحلیل دیگر شاخص‌ها نیز به درک و آگاهی کامل برسید.

در ادامه می‌توانید با برخی از این شاخص‌ها در مقاله‌های کوین نیک مارکت بیشتر آشنا شوید:

  • آموزش تحلیل تکنیکال ؛ شاخص‌‌های تکنیکال (بخش اول)
  • آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص‌‌های مومنتوم (بخش دوم)
  • آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص‌ های نوسانی (بخش سوم)
  • آموزش تحلیل تکنیکال؛ شاخص های حجمی (بخش چهارم)

اگر تجربه استفاده از شاخص ترس و طمع را در انجام معاملات خود می‌توانید از طریق بلاگ کوین نیک مارکت با دوستانتان به اشتراک بگذارید. با دنبال کردن کوین نیک مارکت در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و توییتر ضمن شرکت در مسابقات آن‌ می‌توانید از برگزاری کمپین‌های این مجموعه نیز مطلع شوید.

همه چيز در مورد محاسبه شاخص قديم و جديد بورس شاخص 18هزار واحدي يا 13هزار واحدي؟

همه چيز در مورد محاسبه شاخص قديم و جديد بورس شاخص 18هزار واحدي يا 13هزار واحدي؟

در حالي كه مسوولان بازار سرمايه و بالاتر، افزايش 6 هزار واحدي شاخص كل بورس در 6 ماهه اول سال 89 را جشن مي گيرند، برخي فعالان بازار سرمايه معتقدند كه مدل جديد شاخص كه به عنوان شاخص كل بورس از اواخر سال 87 طراحي نحوه محاسبه شاخص داو جونز و مورد محاسبه قرار گرفته است به اين منظور است كه نماگرهاي بورس تهران را همواره در مدار صعودي نمايش دهد و از سقوط پي در پي آن جلوگيري كند، بنابراين اين شاخص بيانگر واقعيت بازار نيست.

به گزارش خبرنگار بورس خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شاخص، يك معيار آماري است كه تغيير حركت و جهت يك اقتصاد يا يك بازار سهام را نشان مي‌دهد که درصورت آن، حاصل جمع ارزش بازار شرکت‌هاي بورسي بوده و در مخرج آن عدد پايه شاخص قرار دارد. بر اين اساس يكي از مهمترين معيارهاي ارزيابي عملكرد سرمايه‌گذاري در بورس و حتي سرمايه‌گذاري‌هاي غير مالي، شاخص‌هاي بورس به خصوص شاخص كل بورس است.

در هر بازار بورس اوراق بهاداري بر اساس کارايي مي توان شاخص‌هاي زيادي تعريف و محاسبه كرد همانطور كه در تمام بورس هاي دنيا نيز شاخص‌هاي زيادي براي گروه‌ها و شرکت‌هاي مختلف محاسبه مي شود. بعنوان مثال در بازار سهام امريکا شاخص داو جونز تغييرات 30 شرکت صنعتي 20 شرکت حمل و نقل و 15 شرکت خدماتي را نشان مي دهد و يا شاخص نزدک تغييرات سهام خارج از بورس را نشان مي دهد.

در بورس اوراق بهادار تهران نيز شاخص هاي زيادي محاسبه مي شود که هر شخص يا گروهي بنا به نياز خود از آنها استفاده مي کند.به اين ترتيب هر شاخص داراي روش محاسباتي خاصي است كه معمولاً بر حسب تغيير از يك ارزش مبنا بيان مي‌شود. به عنوان مثال شاخص كل بورس تهران بر مبناي فرمول لاسپيرز با كمي‌ نحوه محاسبه شاخص داو جونز تعديل و بر پايه ارزش يكصد محاسبه مي‌ شود.

*تاريخ محاسبه شاخص در بورس ايران

اين در حالي است كه بورس تهران از فروردين ماه 1369 اقدام به محاسبه و انتشار شاخص قيمت خود بر مبناي عدد پايه 100 و با نام تپيکس (TEPIX) كرد كه اين شاخص، نماگر تغييرات قيمت کل بازار است و به صورت ميانگين وزني محاسبه مي شود؛ اين شاخص 52 شرکت که در آن زمان کل شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس را شامل مي‌شدند، در برمي‌گرفت و در صورتي‌که نماد شرکتي بسته باشد يا براي مدتي معامله نشود، قيمت آخرين معامله آن در شاخص لحاظ مي‌ شود و تعداد سهام منتشره شرکت‌ها، معيار وزن‌دهي در اين شاخص است که اين امر منجر به تأثير بيشتر شرکت‌هاي بزرگ در شاخص مي‌شود.

در اين ميان شاخص قيمت و بازده نقدي يا همان شاخص بازده کل با نماد TEDPIX از فروردين 1377 در بورس تهران محاسبه و منتشر شده است. تغييرات اين شاخص نشانگر بازده کل بورس است و از تغييرات قيمت و بازده نقدي پرداختي، متأثر مي‌شود. اين شاخص کليه شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس را در بردارد و شيوه وزن‌دهي و محاسبه آن همانند شاخص کل قيمت (TEPIX) است و تنها تفاوت ميان آن دو در شيوه تعديل آن‌ها است به طوري كه شاخص قيمت و بازده نقدي علاوه بر موارد تعديل شاخص قيمت، در صورت پرداخت سود نقدي نيز تعديل مي‌شود.

علاوه بر اين شاخص بازده(سود) نقدي که با نماد TEDIX منتشر مي‌شود، بيانگر سطح عمومي بازده نقدي پرداختي شرکت‌ها است و مقدار آن از تقسيم پايه شاخص کل قيمت(TEPIX) بر پايه شاخص بورس( قيمت و بازده نقدي)(TEDPIX)، به دست مي‌آيد.

* چرا محاسبه شاخص كل بورس تغيير كرد؟

شاخص كل قيمت، شاخص قيمت و بازده نقدي، شاخص بازده نقدي، شاخص صنعت، شاخص50 شركت فعالتر، شاخص تالار اصلي و فرعي از شاخص هايي بودند در بورس اوراق بهادار تهران مورد محاسبه قرار مي گرفتند ولي درراستاي اجراي بند 3 مصوبه شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در تاريخ هشتم مرداد 86، مقرراتي براي تغيير در محاسبه شاخص بورس به پيشنهاد هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد و در تاريخ 30 ارديبهشت 1387 در 10 ماده و 3 تبصره دستورالعمل نحوه تغيير شاخص‌هاي بورس يا تعريف شاخص‌هاي جديد تصويب شد.

بر اساس اين مصوبه بود كه شوراي عالي بورس اقدام به انتشار مقررات اجرايي نحوه تغيير در شاخص هاي بورس يا تعريف شاخص هاي جديد در بازار سهام كرد و همزمان با راه اندازي نرم افزار جديد معاملات موسوم به"جم" در روز 16 آذرماه، شاخص قيمت و ديگر شاخص هاي بورسي تغييراتي نسبت به گذشته پيدا کردند؛ به طوري كه شاخص بازده نقدي و قيمت از سال87 به عنوان شاخص كل در بورس معرفي شد و در حال حاضر به جاي شاخص قيمت، شاخص كل بورس به همراه شاخص صنعت، شاخص بازار اول، شاخص بازار دوم و اخيرا نيز شاخص آزاد شناور و شاخص30 شركت بزرگ در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه مي شود.

شاخص قيمت كه به عنوان شاخص قديم بورس مطرح است در گذشته بر اساس تغييرات قيمت سهام بازار محاسبه مي شد به طوري که تغييرات تمام شرکت هاي بورسي در اين شاخص لحاظ مي شد اما در محاسبه فعلي شاخص قيمت از قيمت تعديل شده، استفاده مي شود به طوري كه قيمت سهم پس از تقسيم سود نقدي کاهش پيدا مي کند که در محاسبه جديد، پايه شاخص به اندازه سود تقسيم شده، تعديل مي شود تا تاثيري بر شاخص نگذارد. لذا شاخص قيمت تنها بر اساس تغييرات قيمت محاسبه مي‌شد ولي شاخص سود نقدي اثر تقسيم سود را نيز مورد بررسي قرار مي دهد.

به عنوان مثال، در محاسبه جديد درصورتي که قيمت سهام يک شرکت بورسي قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه يک هزار و 200 ريال باشد و اين شرکت 200 ريال سود در مجمع تقسيم کند، در روز گشايش نماد تغييرات قيمت نسبت به مبلغ يک هزار ريال انجام مي شود تا تاثيري در شاخص به وجود نيايد.

اما درگذشته نحوه محاسبه شاخص به گونه ديگري بود به طوري كه اگر سهام يک شرکت بورسي يک هزار و 200 ريال بود و در مجمع 200 ريال سود تقسيم مي كرد، نماد با قيمت يک هزار و 100 ريال باز مي شد كه اين امر شاخص را منفي مي کرد. بنابراين درمحاسبه جديد، تغييرات شاخص نسبت به مرز يک هزار ريال براي شرکت مذکور انجام مي شود تا تاثيري در شاخص ايجاد نشود.

*شاخص 18000 واحدي يا 13000واحدي؟

به اين ترتيب با تغييرات ايجاد نحوه محاسبه شاخص داو جونز شده در محاسبه شاخص بورس تهران، در شاخص جديد قيمت سهام يک شرکت قبل از مجمع منهاي سود تقسيمي اين شرکت محاسبه مي‌ شود كه عمده‌ترين اشکال محاسبه آن در اين است که امکان مقايسه شاخص با گذشته از بين رفته و نمي‌توان بر مبناي اعداد سال گذشته به يک نتيجه منطقي در مورد روند حرکت شاخص در سال‌جاري رسيد.

به طوري كه شاخص كل بورس در حال حاضر عدد 18 هزار واحد را نشان مي دهد در حالي كه شاخص قيمت كه به عنوان شاخص قديم بورس مطرح است در حال حاضر روي عدد 13 هزار و 500 واحد قرار دارد بنابراين شاخصي كه اكنون در محدوده 18000 هزار واحد قرار دارد با شاخص سال 83 قابل مقايسه نيست و نمي توان گفت كه شاخص از 13 هزار واحد در سال 83 به 18 هزار واحد در سال 89 رسيده است چراكه نحوه محاسبه شاخص تغيير كرده است به طوري كه آن زمان شاخص قيمت مورد محاسبه قرار مي گرفت و اكنون شاخص نقدي و قيمت به عنوان شاخص كل بورس در حال محاسبه و نمايش است.

بر اين اساس است كه برخي از فعالان بازار سرمايه نسبت به نحوه محاسبه شاخص، افزايش و مقايسه آن اعتراض دارند و معتقدند شاخص‌هاي قديمي نيز بايد در نرم‌افزار جديد معاملاتي بورس تعريف و براي عموم نمايش داده شود.

*آيا رشد شاخص بورس ارتباطي به تغيير فرمول محاسبه آن دارد؟

اما در اين ميان رشد شاخص بورس به تبع تغيير فرمول محاسبه، از بازده قيمت به بازده نقدي و قيمت ، فارغ از منطق تغيير شاخص اين سوال را مطرح مي كند که آيا اين تغيير اساساًٌ درست و منطقي بوده يا نه؟ و آيا رشد اخير شاخص بورس ارتباطي به تغيير فرمول محاسبه آن دارد؟

در اين ميان يكي از كارگزاران بورس نحوه محاسبه شاخص كل بورس را مورد توجه قرار داد و گفت: يكي از اشكالات محاسبه شاخص كل بورس اين است كه اگر 5 درصد سهام شركت در بورس پذيرفته شده باشد، كل شركت در محاسبه شاخص لحاظ مي شود. لذا بايد شاخصي مورد محاسبه قرار گيرد كه بيان كننده وضعيت بازار باشد.

وي با بيان اينكه شاخص كل بورس با شاخص قيمت و بازده نقدي پيوند زده شده است،ادامه داد: در محاسبه شاخص قديم زماني كه شركت‌ها سود تقسيم مي كردند، شاخص كاهش پيدا مي كرد ولي شاخص جديد طوري محاسبه مي شود كه با تقسيم سود شاخص افزايش مي يابد به طوري كه در حال حاضر نيمي از بازدهي 45 درصدي بورس از ابتداي سال تاكنون به دليل برگزاري مجامع و تقسيم سود نقدي است.

*شاخص فعلي واقعي تر از شاخص قبلي است

اما در اين ميان مدير عامل شركت بورس اوراق بهادار نظر ديگري دارد و معتقد است شاخص كلي كه در حال حاضر در بورس تهران محاسبه مي شود واقعي تر از شاخص قبلي است.

دكتر حسن قاليباف اصل در گفت و گو با ايسنا در پاسخ به اين سوال كه آيا شاخص كل بورس واقعيت هاي بازار را نشان مي دهد يا نه؟گفت: چون در بورس ما سود نقدي بالا و P/E‌ پايين است لذا شاخص قيمت و بازده نقدي(شاخص كل) واقعي تر است.

وي افزود:شاخصي كه در گذشته به نام شاخص قيمت مورد محاسبه قرار مي گرفت، بخشي از واقعيت را نشان مي داد كه آن واقعيت فقط بازده به خاطر تغييرات قيمت بود ولي شاخص فعلي، بازده كل را نشان مي دهد كه هم شامل تغييرات قيمت و هم سود نقدي است؛ لذا شاخص كلي كه در حال حاضر محاسبه مي شود واقعي تر است زيرا كل واقعيت بازار را نشان مي دهد.

*تقسيم سود نقدي شاخص را بالا مي برد

قاليباف در مورد اينكه آيا رشد اخير شاخص به تغيير فرمول محاسبه آن ارتباطي دارد يه نه؟گفت: در ماه هايي از سال سود نقدي روي رشد شاخص اثر گذار است و آن هم زماني است كه مجمع عادي شركتها برگزار مي شود و شركتها سود نقدي تقسيم مي كنند ولي زماني كه مجمع برگزار نمي شود، شاخص قيمت هر تغييري كند، شاخص كل نيز همان قدر دچار تغيير مي شود.

وي اضافه كرد: لذا تقسيم سود نقدي كه در شاخص بورس اثر گذار است فقط مربوط به ماه هايي از سال و معمولا در تير ماه و فصل مجامع شركتها است و در مابقي ماه‌هاي سال اين موضوع تاثيري روي شاخص كل بورس ندارد.

*متخصصان خارجي نيز تائيد كردند

سخنگوي شركت بورس با بيان اينكه شاخص كل بورس، بازده كل، تغييرات قيمت و سود نقدي را نشان مي دهد، گفت: اتفاقا در همين زمينه با ساير بورس‌هاي دنيا و متخصصان خارجي جلساتي برگزار كرديم به طوري كه آنها نيز عنوان كرده‌اند چون بورس ايران سود نقدي بالايي دارد، پس شاخص كل واقعيت ها را بهتر نشان مي دهد.

وي با اشاره به اينكه شاخص قيمت نيز در حال حاضر محاسبه مي شود،اظهار كرد: اين شاخص در حال حاضر مورد محاسبه قرار مي گيرد و عموم مردم مي توانند از شاخص قديم بورس كه به عنوان شاخص قيمت محاسبه مي شد،استفاده كنند.

قاليباف در ادامه تاكيد كرد:اين در حالي است كه شاخص اصلي بورس در حال حاضر شاخص كل است كه شاخص كاملي بوده و در آينده نيز نحوه محاسبه آن تغييري نمي كند.

*نرم افزار جديد نمي‌تواند شاخص قديم را نشان دهد

رئيس سازمان بورس نيز در مورد نحوه محاسبه شاخص كل بورس معتقد است:‌ از زماني كه نرم افزار جديد در بورس راه اندازي شد شاخص بورس قيمت‌ها را تعديل كرده و تقسيم سود را لحاظ مي‌كند كه اين محاسبه بر مبناي نرم افزار جديد است و روشي است كه در بورس‌هاي آمستردام و پاريس نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.

صالح‌آبادي با بيان اينكه نرم افزار جديد نمي‌تواند شاخص قديم را نشان دهد و شاخص درست شاخصي است كه در حال حاضر محاسبه و نشان داده مي‌شود، اظهار كرد: ‌در حال حاضر P/E بازار سرمايه بين پنج و شش مرتبه است درحالي كه در ساير بورس‌ها اين ميزان به بيش از 15 مرتبه مي‌رسد.زيرا براساس ميانگيني كه وجود دارد 80 درصد سود‌ شركت‌ها در مجمع تقسيم مي‌شود و تقسيم سود در كشور ما بيشتر از ساير كشورهاست.

*افت پي در پي شاخص قديم و افزايش روز افزون شاخص جديد

به گزارش ايسنا،اين در حالي است كه آمار روند حركتي شاخص بورس از سال 83 تا كنون بيانگر واقعيت ديگري است و اين موضوع را به ذهن متبادر مي كند كه شاخص جديد براي رشد طراحي شده است! به طوري كه شاخص قديم بورس اوراق بهادار کشور که تنها با احتساب بازده قيمت محاسبه مي شد در بهترين حالت و بالاترين رقم خود توانست در سال 82 به رقم 13 هزار و 809 واحد برسد ،اما بهمن ماه سال 83، آخرين روزي بود كه شاخص كل بورس رنگ عدد 13 هزار واحد را ديد و فعاليت خود را با ثبت عدد 13 هزار واحد به پايان رساند، پس از آن شاخص وارد كانال نزولي شد به طوري كه در پايان اسفندماه 83 در عدد 12 هزار و 113 واحد متوقف شد.

اين متغير مهم بازار در اسفند 84 با ثبت عدد 9 هزار و460 واحد بسته شد و در سال 85 نيز بين كانال 9 و 10 هزار واحد نوسان داشت تا اينكه در آخرين روز كاري سال 85 به 9 هزار و 821 واحد رسيد و در اين عدد توقف كرد. سال 86 نيز پرونده شاخص كل بورس با ثبت عدد 10 هزار و 82 واحد بسته شد و نيمه نخست سال 87 روزهاي خوشي را براي سهام داران به ارمغان آورد، اما اين روند چندان دوام نياورد و در نيمه‌هاي راه روند معكوس را در پيش گرفت تا اينكه شاخص كل بورس در پايان سال به بدترين شكل خود رسيد و در عدد هفت هزار و 966 واحد ايستاد.

*رشد پي در پي شاخص كل بورس با تغيير فرمول محاسبه!

بعد از افت پي در پي شاخص بورس بود كه موضوع تغيير سيستم جديد معاملاتي مطرح شد و به طبع آن محاسبه شاخص كل بورس تغيير كرد و شاخص قيمت و بازده نقدي به عنوان شاخص كل بورس ايران مطرح شد تا اين شاخص جديد بهانه اي براي رشد روز افزون آن و جلوگيري از سقوط شاخص باشد به طوري كه روند رشد شاخص از ابتداي سال 88 و با تغيير فرمول محاسبه نشان مي دهد كه از آن سال تاكنون شاخص كل بورس نه تنها هيچ گاه سقوط بيش از هزار واحدي را همانند سال هاي قبل از طراحي شاخص جديد، تجربه نكرده بلكه از آن سال تا كنون همواره در مسير مثبت حركت كرده و فقط در سال جاري بيش از 6 هزار واحد رشد كرده است!

آمار حركت شاخص كل بورس از ابتداي سال 88 و بعد از تغيير فرمول محاسبه شاخص، نشان مي دهد كه شاخص كل بورس از همان ابتداي سال روند صعودي خود را آغاز كرد و از كانال هفت هزار واحد در ابتداي سال به 12 هزار و 537 واحد در پايان سال رسيد.

اما اين پايان ماجرا نبود و روند پرشي و جهشي شاخص كل بورس طبق فرمول جديد در سال 89 به اوج خود رسيد و اين متغير مهم اعداد 13 هزار،14 هزار،15 هزار،16 هزار،17 هزار و در نهايت 18 هزار را فتح كرد و طي 6 ماه موفق به ثبت 6 ركورد در كارنامه خود شد.كه بيشترين ركورد شاخص بورس نيز فصل مجامع و تقسيم سود شركتها مربوط بوده است.

اگرچه از افزايش قيمت‌هاي جهاني فلزات اساسي، فولاد، طلا ، نفت،ركود بازار هاي رقيب و كاهش سود بانكي از جمله عوامل ركورد زني پي در پي شاخص كل بورس در سال جاري نام برده مي شود و اگر چه روند مثبت شاخص به فال نيك گرفته مي شود و به اعتقاد مسئولان بورس روش کنوني در محاسبه شاخص روش درست ‌تري است، اما اين شائبه مطرح مي شود كه حساسيت به نوسان هاي شاخص بورس تهران باعث شده است تا مديران بورسي به طراحي شاخص جديدي دست بزنند كه همواره اين متغير را در مسير صعودي نشان دهد و روش جديد محاسبه شاخص كه پايه عددي آن از شاخص قيمت گرفته شده و نحوه محاسبه آن بر مبناي شاخص بازده نقدي و قيمت است، براي جلوگيري از سقوط آن طراحي شود زيرا همانطور كه آمار نشان مي دهد بعد از تغيير فرمول محاسبه شاخص كل،اين متغير مهم هيچگاه شاهد سقوط 5 هزار واحدي همانند سال هاي 83 تا 87 نشده و همواره مسير خوش و خرمي را نشان داده است!

از سوي ديگر با توجه به تغيير فرمول محاسبه شاخص بورس نمي توان به مقايسه آمار حركت شاخص از سالهاي قبل از آذر 87 پرداخت و نمي توان گفت كه شاخص كل بورس از 13 هزار واحد در سال 83 به 18 هزار واحد در سال 89 رسيده است چراكه نحوه محاسبه شاخص از شاخص قيمت به شاخص نقدي و قيمت تغيير كرده است به طوري كه اگر در گذشته قيمت سهام شرکتي بعد از مجمع به خاطر تقسيم سود افت مي کرد، شاخص بورس نيز کاهش نشان مي داد.

در حاليکه در حال حاضر اگر شرکتي سود تقسيم كند و به اندازه سود تقسيمي قيمت بعد از مجمع کاهش يابد شاخص هيچ تغييري نخواهد کرد. لذا با توجه به اين موضوع امكان ثبت ركورد هاي ديگري براي شاخص كل بورس تا20 هزار واحد و بالاتر در آينده نزديك وجود دارد كه صحت افزايش آن را با ابهام مواجه مي كند.

لذا همانگونه كه فعالان بازار تقاضا دارند مسوولان بورس ضمن مقايسه نكردن شاخص كل بورس با شاخص سال هاي گذشته، شاخص‌هاي قديمي بورس را مجددا روي تابلوي بورس نمايش دهند.زيرا شاخص قيمت که در گذشته نمايش داده مي‌شد مبنايي براي فعالان بازار بود که اکنون وجود ندارد و اين موضوع باعث شده است که اطلاعات شاخص قديمي بورس تهران ديگر قابل مشاهده براي عموم نبوده و مبناي محاسبه دقيقي براي بررسي و تحقيق بر روند شاخص وجود نداشته باشد.

شاخص نزدک Nasdaq

شاخص نزدک -اینم معاملاتی بروکر نیکس

شاخص نزدک Nasdaq چیست و نزدک مخفف چه عبارتی است؟ برای آشنایی بیشتر با این شاخص مهم لازم است بدانیم که نزدک بزرگترین بازار بورس الکترونیک در جهان است که دو نوع شاخص نزدک 100 و نزدک کامپوزیت را ارائه می دهد. یکی از مهمترین دلایل رشد شاخص نزدک Nasdaq بویژه در سال های اخیر، رشد سهام بخش الکترونیک و شرکت های ارائه دهنده خدمات مشتری بوده است. آسان ترین روش برای سرمایه گذاران حقیقی در این بازار، مشارکت در سهام به سرعت در حال تغییر نزدک از طریق صندوق سرمایه گذاری در سهام شاخص می باشد. اشاره به این نکته لازم است که تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری در بازار ارز فارکس یا بازار سهام نظیر سرمایه گذاری در شاخص نزدک Nasdaq، بستگی به میزان ریسک پذیری و شیوه معاملاتی سرمایه گذار یا معامله گر دارد.
نزدک Nasdaq مخفف عبارت National Association of securities dealers automated quotation به معنای انجمن ملی مظنه قیمت برای معامله گران بازار بورس می باشد. در ادامه قصد داریم به معرفی انواع این شاخص بپردازیم.

فهرست مطالب

شاخص نزدک چیست ؟

چه شرکت هایی شاخص Nasdaq را تشکیل می دهند؟

10 سهام برتر نزدک نحوه محاسبه شاخص داو جونز کدامند؟

نزدک کجا واقع شده است؟

بزرگترین شرکت نزدک چیست؟

شاخص Nasdaq چگونه محاسبه می شود؟

چه چیزی روی Nasdaq تأثیر می گذارد؟

چگونه شاخص Nasdaq 100 را معامله می کنید؟

شاخص نزدک چیست ؟

بازار بورس نزدک بزرگترین و قدیمی ترین بازار سهام الکترونیک در دنیاست که در سال 1971 ایجاد شده است، بدین معنا که کلیه خرید و فروش آن به صورت الکترونیکی انجام می شود. بعلاوه آنکه این شاخص براساس ارزش سهام شرکت هایی است که در بازار بورس نیویورک نیز سهم بسزایی دارند. در حقیقت شاخص نزدک Nasdaq نقش بسیار مهمی در امریکا و اقتصاد جهانی ایفا می کند. بازار سهام نزدک امکان معامله سهام را بصورت آنلاین و در کمترین زمان ممکن فراهم می سازد. نزدک تنها یک بازار بورس نیست بلکه دارای دو شاخص قدرتمند است که روزانه عملکرد این بازار را پیگیری می کنند.

شاخص نزدک کامپوزیت یکی از سه شاخص برتر در بازار سهام در کنار شاخص های داو جونز و S&P500 می باشد. به دلیل حضور شرکتهای تکنولوژی محور در این شاخص که به سرعت رو به رشد هستند، این شاخص بارومتر خوبی برای عملکرد موفقیت آمیز بازار تکنولوژی می باشد. شاخص نزدک 100 شامل 100 شرکت بزرگ غیرمالی است که در لیست بازار سهام نزدک قرار دارند. بیش از نیمی از این شرکت ها در بخش تکنولوژی فعال هستند.

برای معامله نزدک در فارکس کافی است شاخص نزدک Nasdaqرا از طریق پلنفرم فارکس نظیر متاتریدر 5 در بخش شاخص ها اضافه کنید. سپس با باز کردن نمودار شاخص ها در این پلتفرم ها معامله نزدک در فارکس را آغاز کنید.

چه شرکت هایی شاخص Nasdaq را تشکیل می دهند؟

شرکت هایی که در شاخص نزدک Nasdaq فهرست شده اند حدود 3889 شرکت بوده که در 10 بخش مختلف صنایع فعال می باشند. بیشتر این شرکت ها در حوزه های تکنولوژی، خدمات مشتری و سلامت مشغول به فعالیت می باشند و ارزش آنها مبلغی حدود 11.23 تریلیون دلار است. در حالی که بسیاری از شرکت بزرگ دنیا نظیر اپل، پپسی، آمازون و مایکروسافت دارنده سهام این شاخص هستند اما شاخص نزدک Nasdaq همچنان رو به رشد است. ارزش سهامی که روزانه در شاخص نزدک Nasdaq معامله می شوند به 4.5 بیلیون سهم می رسد. برای آنکه شرکت ها در لیست شاخص نزدک قرار بگیرند می بایست مبلغی حدود 47.000 تا 163.000 دلار پرداخت کنند.

10 سهام برتر نزدک کدامند؟

ده شرکت بزرگ دارنده سهام شاخص نزدک Nasdaq طبق گزارشات ارسالی در ابتدای سال 2021 به ترتیب اولویت عبارتند از:

معیارهای تعدیل

مجید صانعی رئیس هیات مدیره کارگزاری حافظ سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران اقتصادی به منظور دستیابی به تصویر مناسبی از روند بازار و توانایی ارزیابی گذشته و در مواردی پیش‌بینی آینده از شاخص‌های بورس بهره می‌برند. همچنین شاخص بورس به‌عنوان دماسنج اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی تاثیر عملکرد خود را در شاخص بورس مشاهده می‌کنند. تجزیه و تحلیل دقیق تر روند قیمت در بورس اوراق بهادار نیازمند شاخص‌هایی با کارکردهای گوناگون است و به این سبب امروزه شاخص‌های بسیار متنوعی در بورس‌های معتبر جهانی محاسبه و منتشر می‌شوند.

معیارهای تعدیل

مجید صانعی رئیس هیات مدیره کارگزاری حافظ سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران اقتصادی به منظور دستیابی به تصویر مناسبی از روند بازار و توانایی ارزیابی گذشته و در مواردی پیش‌بینی آینده از شاخص‌های بورس بهره می‌برند. همچنین شاخص بورس به‌عنوان دماسنج اقتصادی کشورها محسوب می‌شود و سیاست‌گذاران اقتصادی و سیاسی تاثیر عملکرد خود را در شاخص بورس مشاهده می‌کنند. تجزیه و تحلیل دقیق تر نحوه محاسبه شاخص داو جونز روند قیمت در بورس اوراق بهادار نیازمند شاخص‌هایی با کارکردهای گوناگون است و به این سبب امروزه شاخص‌های بسیار متنوعی در بورس‌های معتبر جهانی محاسبه و منتشر می‌شوند. شیوه‌های محاسبه شاخص نیز در راستای کارآیی بیشتر و ارائه تصویری دقیق‌تر از فرآیند عملکرد بورس، دستخوش تغییرات چندی شده است. نکته اساسی در مورد شاخص بورس ایران محاسبه آن توسط شرکت بورس و اوراق بهادار است. شاخص‌ها در بورس‌های معتبر جهان کمتر توسط نهاد ناظر منتشر می‌شود. به‌عنوان نمونه، شاخص داوجونز توسط DOW JONES & COMPANY که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های خبری بخش‌ خصوصی در زمینه مالی و تجاری است منتشر می‌شود، شاخص NASDAQ توسط انجمن ملی معامله‌گران اوراق بهادار انتشار می‌یابد همچنین شاخص S&P۵۰۰ توسط شرکت استاندارد اندپورز منتشر می‌شود. در ضمن

۵۰۰ شرکت موجود در این شاخص توسط کمیته‌ای متشکل از تحلیلگران و اقتصاددانان این موسسه انتخاب می‌شود. مرجع انتشار دو شاخص اخیر وابسته به کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا هستند. از این‌رو جای خالی نهادی مستقل و خصوصی برای انتشار شاخص‌های بورس در ایران به شدت احساس می‌شود. شاخص قیمت بورس اولین بار توسط شرکت داوجونز و با روش میانگین ساده حسابی در سال محاسبه شد. شرکت معتبر داوجونز هنوز هم افزون بر شاخص‌های متعدد دیگر، شاخص‌های میانگین ساده خود را محاسبه و منتشر می‌کند. این شاخص‌ها که میانگین‌های داوجونز نام گرفته‌اند، تنها از تغییرات قیمت متاثر می‌شوند و بر‌خلاف دیگر شاخص‌ها تعداد سهام منتشره تاثیری بر آنها ندارد، این امر باعث می‌شود که تمامی شرکت‌های مشمول چنین شاخص‌هایی با میزان برابری بر شاخص تاثیر بگذارند و به این ترتیب اثر تغییرات قیمت شرکت‌های کوچک در برابر شرکت‌های بزرگ محو نشود. این شاخص‌ها با روش بسیار ساده‌ای محاسبه می‌شوند که عبارت از حاصل جمع قیمت شرکت‌های مشمول تقسیم بر عدد پایه است. محاسبه شاخص قیمت با روش میانگین وزنی که بر اساس الگوی لاسپیرز پایه‌گذاری شده، رایج‌ترین شیوه محاسبه شاخص است. این روش در میان بورس‌ها و موسسات مالی با شیوه تقریبا مشابهی محاسبه می‌شود. وزن هر شرکت در این شاخص تعداد سهام منتشره آن است. وزن‌دهی بر اساس میزان سهام منتشره باعث می‌شود تا شرکت‌های بزرگ تاثیر بیشتری در مقایسه با شرکت‌هایی با سرمایه کم، بر شاخص بگذارند و به این ترتیب در مواردی این امکان وجود دارد که شرکت‌های کوچک عملا شاخص وزنی را متاثر نکنند و تغییرات شاخص تنها نشان‌دهنده حرکت قیمتی شرکت‌های بزرگ شود. به منظور رفع این نقیصه، بسیاری از بورس‌ها اقدام به محاسبه شاخص وزنی برای شرکت‌هایی در دامنه سرمایه مشخص کرده‌اند. به‌عنوان مثال در بورس توکیو شرکت‌ها متناسب با میزان سرمایه خود به بزرگ، متوسط و کوچک تفکیک شده و برای هر یک شاخص ویژه‌ای محاسبه می‌شود. سهام منتشره شرکت‌ها از آن رو به‌عنوان وزن هر شرکت در شاخص وزنی قیمت به کار می‌رود که یکی از متغیرهای اصلی شکل‌دهنده قیمت به شمار می‌رود. در شرایطی که عده‌ای از سهامداران که می‌توان آنها را سهامداران استراتژیک نامید به دلایل گوناگون از جمله عدم تمایل به از دست دادن جایگاه خود در شرکت یا تعقیب اهداف سیاسی یا اجتماعی، تمایلی به فروش سهام خود نداشته باشند، سهام منتشره شرکت با سهام قابل مبادله یا نقدشونده آن برابر نخواهد بود.

توجه به این نکته که متغیر اثرگذار بر قیمت سهام شرکت، میزان سهام قابل مبادله و نه تعداد سهام منتشره است، موجبات بروز اصلاحاتی در نحوه وزن‌دهی شاخص در بسیاری از بورس‌های جهان را فراهم آورده است، هم‌اکنون بورس‌های معتبری همچون نیویورک، پاریس، لندن، استانبول، توکیو و نیز موسسات مطرحی همچون استاندارد ‌اند پورز، فایننشال تایمز و داو جونز برای محاسبه شاخص وزنی قیمت از سهام قابل مبادله که سهام شناور آزاد نام گرفته است، استفاده می‌کنند. شاخص قیمت بورس تهران تمامی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را در برمی‌گیرد و در صورتی که نماد شرکتی بسته باشد یا برای مدتی معامله نشود، قیمت آخرین معامله آن در شاخص لحاظ می‌شود. همان‌گونه که از فرمول بالا مشخص است، تعداد سهام منتشره شرکت‌ها معیار وزن‌دهی در شاخص مزبور است که این امر منجر به تاثیر بیشتر شرکت‌های بزرگ در شاخص می‌شود. با مقایسه نحوه محاسبه شاخص بورس تهران با نحوه محاسبه شاخص در بورس‌های معتبر جهان لزوم تغییر در نحوه محاسبه شاخص به شدت احساس می‌شود و نحوه محاسبه شاخص در موارد زیر باید اصلاح شود:۱- لحاظ کردن سودنقدی در محاسبات

شاخص اصلی بورس ایران در حال حاضر ترکیبی از تغییرات قیمت و سود نقدی است. به عبارت دیگر این شاخص، نه شاخص قیمت بلکه شاخص بازده است. یعنی در صورت محاسبه شاخص قیمت، در صورت تقسیم سود نقدی، کاهش قیمت سهم بعد از مجمع به علت تقسیم سود، باید تاثیر منفی در شاخص قیمت داشته باشد. حتی اگر منظور از شاخص کل بورس تهران، شاخص کل بازده باشد، با توجه به اینکه طبق قانون تجارت شرکت‌ها تا ۸ ماه بعد از برگزاری مجمع فرصت پرداخت سود به سهامداران را دارند، بنابراین تعدیل شاخص بعد از تقسیم سود تصویر نادرستی از روند شاخص بازدهی ارائه می‌دهد.

۲- تغییر ملاک وزن‌دهی شاخص

استفاده از تعداد سهام منتشره در وزن‌دهی شاخص در شرایطی که حجم قابل توجهی از سهام شرکت‌ها در اختیار سهامداران استراتژیک است و عملا از چرخه معاملات خارج شده، کارآیی نماگر قیمت را کاهش می‌دهد. از این رو استفاده از سهام شناور آزاد در وزن‌دهی شاخص که توسط بسیاری از بورس‌های جهان نیز پذیرفته شده است، گزینه مناسبی به نظر می‌رسد. برای محاسبه ضریب سهام شناور آزاد نیز شیوه مرسوم، در نظر گرفتن میزان سهام در اختیار مالکانی با مالکیتی کمتر از ۵ درصد سهام شرکت، پیشنهاد می‌شود.

۳- عدم لحاظ شرکت‌های سرمایه‌گذاری

عدم لحاظ شرکت‌های سرمایه‌گذاری در شاخص‌های کل یا فراگیر در بورس‌هایی همچون نیویورک و ترکیه صورت می‌گیرد. این امر از احتساب مضاعف که در اثر مالکیت متقاطع روی می‌دهد، جلوگیری می‌کند. از آنجا که شرکت‌های سرمایه‌گذاری بخش عمده‌ای از مالکیت دیگر شرکت‌ها را در اختیار دارند، قیمت سهام آنها از قیمت سهام شرکت‌های تحت مالکیت‌شان متاثر می‌شود. به این ترتیب لحاظ شرکت‌های سرمایه‌گذاری در شاخص کل، باعث تاثیر مضاعف تغییرات قیمت شرکت‌ها می‌شود. از این رو پیشنهاد می‌شود قیمت سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در شاخص کل لحاظ نشود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.